How to use the real dust on the base? | Coloured Dust

Friday, February 1, 2013

How to use the real dust on the base?


In this simple and short tutorial I'll show you how to use the real dust on the base to the figures. In addition, it will create the spider webs using the methods of the guys from Massive Voodoo.
 
W tym prostym i krótkim tutoriale pokażę Wam jak użyć prawdziwego kurzu na podstawce do figurki. Dodatkowo stworzę na niej pajęczyny wykorzystując sposób chłopaków z Massive Voodoo.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.toThe idea to use real dirt I got while working on a scale 54mm figure of The Usurper. By design, the throne on which Conan sits be in the old dusty dungeons.
 
Na pomysł użycia prawdziwego kurzu wpadłem w czasie pracy nad figurką w skali 54mm The Usurper. Z założenia, tron na którym siedzi Conan miał znajdować się w starych zakurzonych podziemiach.
This is what we will need to perform the effect of dust and dirt on the base is primarily several shades of pigment. I used pigments of AK-Interactive, but you can use any other that you have in your workshop.

To co będzie nam potrzebne do wykonania efektu kurzu, pyłu i zabrudzeń na podstawce to przede wszystkim kilka odcieni pigmentów. Użyłem pigmentów firmy AK-Interactive, ale możesz użyć jakichkolwiek innych, które masz w swoim warsztacie.


You will also need a means to consolidate pigments. I used  AK048 Pigment Fixer because it is the best means of what I had so far contacted.

Potrzebny będzie również środek do utrwalenia pigmentów. Użyłem AK048 Pigment Fixer bowiem jest to najlepszy środek z jakim miałem do tej pory styczność.


Well, the last most important "ingredient" that will be needed is a real dust. Even hard taking care of the cleanliness of your home will definitely find a little dust on the closet, behind the couch, etc.


No i ostatni najważniejszy "składnik", który będzie potrzebny to prawdziwy kurz. Nawet mocno dbając o czystość w swoim domu na pewno znajdziecie trochę kurzu na szafie, za kanapą itp.


Steps done only after complete painting stand. Put on the base pigments (the same way as in this tutorial How to make a base stone?) in 2 shades. I focused on places where dust and dirt that can accumulate in the real situation. Then all I thoroughly covering the entire surface by AK048 Pigment Fixer.


Kolejne czynności wykonałem dopiero po całkowitym pomalowaniu podstawki. Nałożyłem na podstawkę pigmenty (identycznie jak w tym tutorialu How to make a stone base?) w 2 odcieniach. Skupiłem się na miejscach, w których pył i kurz mógł by się zbierać w realnej sytuacji. Następnie utrwaliłem wszystko środkiem AK048 Pigment Fixer pokrywając nim dokładnie całą powierzchnię.


before Pigment Fixer dry you put on a real dust particles with tweezers. Pigment Fixer has a relatively long drying time. You can speed up this process, eg by placing the stand on the warm radiator (if it happens to be winter and we have them on in the house).


Zanim Pigment Fixer wysechł nałożyłem pincetą drobinki prawdziwego kurzu. Pigment Fixer ma dosyć długi czas wysychania. Można przyspieszyć ten proces np.: kładąc podstawkę na ciepłym grzejniku (jeśli akurat jest zima i mamy je w domu włączone).


You have to admit that at this point it does not look too good. Let us, however, that Pigment Fixer dry and return to work on the stand best the next day.


Trzeba szczerze przyznać, że w tym momencie nie wygląda to zbyt dobrze. Pozwólmy jednak, żeby Pigment Fixer wysechł i powróćmy do pracy nad podstawka najlepiej następnego dnia.


The next day, when the fixer dry and pigments have taken their respective colors, glued prepared sooner skull and arms to stand. Now, to further make look old stand and get the atmosphere of the old dungeons created a website according to the guys from Massive Voodoo: Creating realistic Spider Webs. The Creation cobwebs for me is amazing but totally uncontrolled. Hence, all my work place was covered with cobwebs :)

Następnego dnia kiedy utrwalacz wysechł, a pigmenty nabrały swoich właściwych kolorów przykleiłem przygotowane prędzej czaszki i broń do podstawki. Teraz, żeby jeszcze bardziej postarzeć podstawkę i uzyskać klimat starych podziemi stworzyłem pajęczyny zgodnie ze sposobem chłopaków z Massive Voodoo: Creating realistic Spider Webs. Proces Tworzenia pajęczyn jak dla mnie jest niesamowity ale całkowicie niekontrolowany. Stąd całe moje miejsce pracy zostało pokryte pajęczynami :)


And here is what effect I was able to get. Pay attention to cobwebs covered the real dust that sooner glued to the base. In my opinion, now it looks much better.

A oto efekt jaki udało mi się uzyskać. Zwróćcie uwagę jak pajęczyny przyczepiły się do prawdziwego kurzu, który prędzej przykleiłem do podstawki. W moim odczuciu teraz wygląda to dużo lepiej.The Usurper


Using real dust on the base was quick idea. Yet I considered it some other crazy options :) You can find your own use dust, which is in arrears in the recesses of your homes. Enjoy dirty.

Użycie prawdziwego kurzu na podstawce było szybkim pomysłem. Rozważałem jeszcze jego kilka innych szalonych wariantów :) Może Wy znajdziecie własne zastosowanie kurzu, który zalega w zakamarkach waszych mieszkań. Miłego brudzenia.Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak