How to clean airbrush using Ultrasonic Cleaner? | Coloured Dust

Sunday, January 5, 2014

How to clean airbrush using Ultrasonic Cleaner?


Method for accurate and fast cleaning the airbrush.
Sposób na dokładne i szybkie czyszczenie aerografu.At the beginning, take a look at the article written by Spell - How to clean a very dirty airbrush? This tutorial shows perfectly how time-consuming and difficult, cleaning the very dirty airbrush sometimes can be. Time is money. I searched for a way to faster and more accurate cleaning my airbrushes.

Na początek, warto zapoznać się z artykułem autorstwa Spella - How to clean a very dirty airbrush? Ten poradnik idealnie pokazuje jak pracochłonne i trudne, może być czasem czyszczenie bardzo brudnego aerografu. Czas to pieniądz. Poszukiwałem więc sposobu, na szybsze oraz dokładniejsze czyszczenie moich aerografów.
UPDATE FROM 09.09.2016

ATTENTION:
Most people do not read the operating instructions of both the ultrasonic cleaner and the airbrush and putt full airbrush to the ultrasonic cleaner (together with the seals and valve) often for several hours in the heavy solvents (of which below). This operation ends in failure of all the seals (also Teflon) also paint residues to the air duct, it is often clogging or partially choking it. Ultrasonic cleaner works only when the paint dries completely in airbrush and should treat it as a resuscitation device, and not for everyday use. Of course, during such operations should be pulled all the seals and soaked should be only part with the dried paint. The time soaking in a dedicated liquid for cleaning airbrushes should be kept to a minimum.

UWAGA:
Większość osób nie stosuje się do instrukcji obsługi zarówno myjki jak i aerografu i moczy aerograf w całości (razem z uszczelkami i zaworkiem) często kilka godzin w najgorszych rozpuszczalnikach (o których poniżej). Taka operacja kończy się uszkodzeniem wszystkich uszczelek (nawet tych teflonowych), do tego resztki farby dostają się do kanału powietrznego, często zatykając go lub częściowo dławiąc. Myjka ultradźwiękowa sprawdza się tylko i wyłącznie gdy farba zaschnie całkowicie w aerografie i należy potraktować ją jako urządzenie reanimacyjne, a nie do codziennego użytku. Oczywiście podczas takiej operacji powinny zostać ściągnięte wszystkie uszczelki, a moczony powinien być tylko element z zaschniętą farbą. Czas moczenia w dedykowanym płynie do mycia aerografów należy ograniczyć do minimum.
More than a year ago had been recommended to me ultrasonic cleaner. In my next, LIDL store, I bought this unit for the amount of 25EURO. The price is not excessive, and I heard about this washer very good reviews. I decided to take a chance

Już ponad rok temu polecano mi myjkę ultradźwiękową. W moim najbliższy, sklepie LIDL, zakupiłem to urządzenie za kwotę 100PLN. Cena nie jest wygórowana, a słyszałem o tej myjce bardzo dobre opinie. Postanowiłem zaryzykować.


Ultrasonic Cleaner - The device creates ultrasound waves (46000 vibrations per second) that are emitted into the liquid contained in the device. This allows dirt to be efficiently removed from many kinds of objects in a very gentle way.

Myjka ultradźwiękowa - urządzenie wytwarza fale ultradźwiękowe (46000 drgań na sekundę), ktόre przekazywane są na napełnianą ciecz. W ten sposόb można na wielu obiektach gruntownie, ale rόwnocześnie w bardzo łagodny sposόb usunąć zanieczyszczenia.


Box contents:
1 x Ultrasonic cleaning device
1 x Basket insert
1 x Curved insert for watches
1 x CD holder
1 x Operating instructions

Zestaw zawiera:
1 x Urządzenie czyszczące ultradźwiękami
1 x Koszyk
1 x Wkładka łukowa do zegarków ręcznych
1 x Uchwyt do CD
1 x Instrukcja obsługi


Here you can find INSTRUCTIONS in a PDF file.
Tutaj możecie znaleźć INSTRUKCJĘ OBSŁUGI w postaci pliku PDF.


Tests started by cleaning my two airbrushes. They are cleared and waiting for use. However, I looked at them carefully. Airbrush BD-208 (Chinese K208) not quite turned out to be clean. Details can be seen on the pictures below.

Testy rozpocząłem od wyczyszczenia moich dwóch aerografów. Pozornie są one wyczyszczone i czekają na użycie. Przyjrzałem się im jednak dokładnie. Airbrush BD-208 (Chinese K208) nie do końca okazał się czysty. Szczegóły widoczne są na poniższych zdjęciach.


Despite regular cleaning, paint remaining in inaccessible places.
Pomimo regularnego czyszczenia, resztki farby pozostały w trudno dostępnych miejscach.


Airbrush disassembled.
Rozebrałem aerograf na części. 


The hardest parts to clean (eg nozzles) placed in a small glass jar. Jar filled with acrylic paint cleaner. You can use any cleaner of this type. In addition, I added the parts from my EVOLUTION into jar.

Najtrudniejsze, do wyczyszczenia części (np.: dysze) umieściłem w małym szklanym słoiczku. Słoiczek wypełniłem zmywaczem farb akrylowych. Możecie użyć dowolnego zmywacza tego typu. Dodatkowo, dorzuciłem również części od mojego EVOLUTION do słoiczka.


In the first test, I decided to wash airbrush with ordinary cold tap water containing washing-up liquid. All items placed in the washer. Jar must be submerged!

Na pierwszy test, postanowiłem umyć aerograf w zwykłej, zimnej wodzie z kranu z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Wszystkie elementy umieściłem w myjce. Słoiczek musi być również zanurzony!


Airbrushes were really dirty, with old dried paint. So I started washing of the longest program - 600 seconds (10 minutes).

Aerografy były zabrudzone naprawdę starą, zaschniętą farbą. Mycie rozpocząłem więc od najdłuższego programu - 600 sekund (10 minut).


During cleaning, the interior of the cleaner is illuminated by blue LED. The device generates a small, inoffensive noise.

W czasie mycia, wnętrze myjki jest podświetlane niebieską diodą. Urządzenie generuje niewielki, nieuciążliwy hałas.

How to clean airbrush, using Ultrasonic Cleaner?

For 10 minutes, just waiting for the end of the cleaning.
Przez 10 minut, po prostu czekamy na zakończenie mycia.


First impressions. The liquid in the jar changed its transparency. The fluid is slightly heated at the time of washing, which is a natural effect.

Pierwsze wrażenia. Płyn w słoiczku wyraźnie zmienił swoją przezroczystość. Płyn ulega niewielkiemu podgrzaniu w czasie mycia, co jest naturalnym efektem.

How to clean airbrush, using Ultrasonic Cleaner?

This is the water after a 10 minute wash.
Tak wygląda woda po zakończeniu 10 minutowego mycia.


Parts do not seem to be perfectly clean at once, out of the washer. However, remember that airbrush was dirty only in really hard to reach places. The paint was old and heavily dried.

Części nie wydają się idealnie czyste od razu, po wyjęciu z myjki. Pamiętajcie jednak, że aerograf był zabrudzony tylko w naprawdę trudno dostępnych miejscach. Farba była stara i mocno zaschnięta. 


Parts required only gently wipe by cloth or an old toothbrush. Paint left at the first wiping. Below the first three pictures of parts cleaned with acrylic paints remover. The effect was very satisfactory.

Elementy wymagały jednak tylko delikatnego przetarcia, ściereczką lub starą szczoteczką. Farba odeszła przy pierwszym wycieraniu. Poniżej pierwsze trzy zdjęcia części mytych zmywaczem farb akrylowych. Efekt bardzo zadowalający.


Now parts washed only with water and dishwashing liquid.
Teraz części umyte tylko wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.


Below you will see, that water can not clean perfectly the old acrylic paint in the deepest recesses.
Poniżej widać jednak, że woda nie radzi sobie idealnie ze starą farbą akrylową w najgłębszych zakamarkach.


The twisting of the element and thorough wiping brush solved the problem.
Wykręcenie tego elementu i dokładne przetarcie szczoteczką rozwiązało problem.Summing up the first test - I was expecting better results, but what I got is very satisfactory. I reached several conclusions, which I will write later. Obviously, acrylic paint remover works much better than water :) But remember that airbrushes were old, a few months dirt.

Podsumowując pierwszy test - spodziewałem się lepszych efektów, ale to co uzyskałem jest bardzo zadowalające. Wyciągnąłem kilka wniosków, o których później. Co oczywiste, zmywacz farb akrylowych radzi sobie znacznie lepiej niż woda :) Pamiętajmy jednak, że aerografy miały stare, kilkumiesięczne zabrudzenia.
The next test. The two-hour session with EVOLUTION of the mini Executioner. I used only acrylic paints. Airbrush was flushed with Revell cleaner. Airbrush looked like this after painting.

Kolejny test. Dwugodzinna sesja z EVOLUTION nad figurką Executioner. Używałem wyłącznie farb akrylowych. Aerograf był przepłukiwany zmywaczem Revell. Tak wyglądał aerograf po zakończeniu malowania. 


"Neglected" nozzle of EVOLUTION is difficult to clean. I admit publicly, I neglected it ... To wash it so I decided to use a stronger cleaner Revell "Painta Clean". It is a powerful remover, watch out for seals! Only Teflon seals can be safely cleaned, using the "Painta Clean".

"Zaniedbana" dysza EVOLUTION jest trudna do wyczyszczenia. Przyznam się publicznie, zaniedbałem ją... Do jej umycia postanowiłem więc użyć mocniejszego zmywacza firmy Revell "Painta Clean". To bardzo silny zmywacz, uważajcie na uszczelki! Tylko teflonowe uszczelki można bezpiecznie myć, przy użyciu "Painta Clean".


Nozzles placed in a small plastic container with Revell "Painta Clean". The remaining elements (as before) in a jar with standard acrylic paint remover.

Dysze umieściłem w małym, plastikowym pojemniku z Revell "Painta Clean". Pozostałe elementy (tak jak poprzednio) w słoiczku ze zwykłym zmywaczem farb akrylowych.


Flooded all HOT tap water containing washing-up liquid. I took advantage of the program's longest 600 seconds.

Całość zalałem tym razem GORĄCĄ wodą z kranu z dodatkiem płynu do zmywania naczyń. Skorzystałem z najdłuższego programem 600 sekund.

How to clean airbruch, using Ultrasonic Cleaner?

Hot water, gave much better results. Revell "Painta Clean" clean nozzle perfectly. All other parts look like new. As you can see, with fresh dirt, Ultrasonic Cleaner can handle without problems. All the time spent on clearing is about 20 minutes (including 10 minutes washing in the cleaner).

Gorąca woda, dała zdecydowanie lepsze efekty.  Revell "Painta Clean" doczyścił dyszę idealnie. Wszystkie pozostałe elementy wyglądały jak nowe. Jak widać, ze świeżym zabrudzeniem, myjka radzi sobie bez problemów. Cały poświęcony czas na wyczyszczenie to około 20 minut (w tym 10 minut mycia w myjce).

How to clean airbruch, using Ultrasonic Cleaner?

At the end, when assembled, airbrush, always clean the it further Vallejo Airbrush Cleaner Premium 62067. Its additional advantage is that it lubricates the mechanism of the airbrush. I wonder if it's just a fake ad, but it does not hurt.

Na koniec, po złożeniu aerografu, zawsze "przepsikuję" go dodatkowo Vallejo Premium Airbrush Cleaner 62.067. Jego dodatkową zaletą jest to, że przesmarowuje mechanizm aerografu. Zastanawiam się czy to tylko taka reklamowa ściema, ale nie zaszkodzi.


Time to conclusions:
- hot water will give you far better results
- water is particularly suitable for washing of a "fresh" soil
- nozzles and the smallest elements should be washed in acrylic paint remover
- Ultrasonic Cleaner will save you a lot of time spent cleaning the airbrush
- Ultrasonic Cleaner perfectly clean hard to reach places and small parts like nozzle
- you should disassemble airbrush completely, in order to achieve the best effect
- I know that the cleaner can also be used to remove the paint from miniatures and works well

Czas wyciągnąć wnioski:
- ciepła woda daje zdecydowanie lepsze efekty
- woda nadaje się głównie do mycia "świeżych" zabrudzeń
- dysze oraz najdrobniejsze elementy należy myć w zmywaczu farb akrylowych
- myjka pozwala zaoszczędzić dużo czasu spędzonego na czyszczeniu aerografu
- myjka doskonale czyści  trudno dostępne miejsca oraz drobne części typu dysza
- aerograf, należy rozkręcić całkowicie, w celu uzyskania najlepszego efektu
- wiem, iż myjki można używać również do zmywania farby z figurek i sprawdza się doskonaleDefinitely, I do not regret spent 25EURO and recommend to all this type of product.
Zdecydowanie, nie żałuję wydanych 100PLN i polecam wszystkim tego typu produkt.Podobną recenzję myjki ultradźwiękowej innego producenta, możecie przeczytać na blogu Bloody BrushesConrad Ultrasonic Cleaner Hobbyclean. Recenzja jest dostępna jedynie w języku polskim.


Have fun painting,
ARBAL

If you like my articles, please follow my profile on Facebookthis blog and leave a comment.