From the workshop... #20 | Coloured Dust

Wednesday, May 13, 2015

From the workshop... #20

The last few weeks is a serious problem in my hobby, too many models to paint and no time... As you probably noticed I'm shrunk the frequency of new posts on the blog. But I try to provide very comprehensive and high quality posts. Examples are the last "step by step" reports such as .: Painting "Anne Bonny" bust (SBS) and Painting small historical diorama (SBS).

Ostatnie tygodnie to poważny problem w hobby, zbyt dużo modeli do pomalowania i zbyt mało czasu... Jak zapewne zauważyliście zmniejszyłem troszkę częstotliwość pojawiania się nowych postów na blogu. Staram się jednak aby materiały były bardzo obszerne i wysokiej jakości. Przykładem są ostatnie relacje "step by step" jak np.: Painting "Anne Bonny" bust (SBS) czy Painting small historical diorama (SBS).
Of course in the workshop I have a few projects. The first is the new 1/10 scale bust from Nuts Planet - German DAK. I've finished working on it with an airbrush. Inbox of this model is almost ready and will appear soon on the blog.

Oczywiście na warsztacie mam kilka projektów. Pierwszy to nowe popiersie w skali 1/10 od Nuts Planet - German DAK. Skończyłem już na nim pracę aerografem. Inbox tego modelu też jest już prawie gotowy i pojawi się w najbliższym czasie na blogu.


Another project, which it is not presented. I started working on it nearly three months ago. It's a figure of "Sirena" 70mm from Origen Art. Very delicate sculpt. I need to paint her in parts. Her assembly after the painting will be strongly complicated. I managed to take some "step by step" pictures  so it can rise from this like a little post on the blog.

Kolejny projekt, którym się nie chwaliłem. Rozpocząłem nad nim pracę prawie 3 miesiące temu. Jest to figurka "Sirena" 70mm od Origen Art. Bardzo delikatna rzeźba. Figurkę muszę malować w częściach. Jej złożenie po pomalowaniu będzie mocno skomplikowane. Udało mi się zrobić trochę zdjęc "step by step" więc może powstanie z tego jakiś mały materiał na blog.


I have not painted the historical miniature from long time. "Knight of Outremer 1300" production FeR in 75mm scale will be next. Maybe I can finish it before festival in Torun 2015. Inbox of ytis model is almost ready.

Dawno nie malowałem również figurki historycznej. "Knight of Outremer, 1300" produkcji FeR w skali 75mm będzie następna. Może uda mi się skończyć ją na festiwal w Toruniu 2015. Inbox tego modelu tez jest już prawie gotowy.Have fun painting,
ARBAL