INBOX068 - Sapper (Nuts Planet NP-B022) | Coloured Dust

Friday, January 13, 2017

INBOX068 - Sapper (Nuts Planet NP-B022)


I'll show you another bust from Nuts Planet - "SAPPER (NP-B022). The bust is manufactured in 1:10 scale and molded in a high quality resin.

Pokażę wam dzisiaj kolejne popiersie od Nuts Planet - "SAPPER (NP-B022) Popiersie jest wykonane w skali 1:10 i odlane z wysokiej jakości żywicy.

Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Bust as always in the case of NutsPlanet is packed in a sturdy blue cardboard box. On the box we find the boxart, painted by Myeoag-Ha Hwang.

Popiersie jak zawsze w przypadku NutsPlanet zapakowana jest w solidne, niebieskie, kartonowe pudełko. Na pudełku znajdziemy boxart, pomalowany przez Myeoag-Ha Hwang.


Inside we will find 10 parts protected by sponge.
W środku znajdziemy 10 części zabezpieczonych gąbką.


Bust is made in 1:10 scale with high quality resin. 
Popiersie wykonane jest w skali 1:10 z wysokiej jakości żywicy.


Features are expressive of what makes the face painting will be interesting and enjoyable.
Rysy twarz są wyraziste co spowoduje, iż malowanie twarzy będzie ciekawe i przyjemne.
Details are very clear.
Detale są bardzo wyraźne.


Some places require minor corrections.
Kilka miejsc wymaga niewielkiej korekty.
After correction.
Po poprawce.


This is something very interesting. To avoid breaking the delicate elements, embedded  in them metal, a thin metal wire.

To jest coś bardzo interesującego. Aby uniknąć złamania bardzo delikatnych elementów, zatopiono w nich cienki metalowy drucik.


As always in kits from Nuts Planet we can find the element to easly mount a bust on pedestal.
Jak zawsze w przypadku popiersi od Nuts Planet w zestawie znajdziemy element pozwalający zamontować popiersie w piedestale.


I'm almost already finish working on thist bust. At the short cutscene you can see how big and complex the model is.
Prawie skończyłem już pracę nad tym popiersiem. Na krótkim filmiku możecie zobaczyć jak duży i złożony jest to model.Summarizing, another successful bust from Nuts Planet. As usual, excellent quality, excellent cast and the amazing attention to details. I highly recommend. But remember this really big bust that require a lot of work. This is not a model for beginners.

Podsumowując, kolejne udane popiersie od Nuts Planet. Jak zwykle doskonała jakość odlewu i niesamowita dbałość o szczegóły.Szczerze polecam. Ale pamiętajcie to naprawde duże popiersie wymagające bardzo dużo pracy. To nie jest model dla początkujących.


PACKAGING: 5/5
CASTING QUALITY: 5/5
SCULPTING QUALITY: 5/5
PAINTABILITY: 5/5
OVERALL SCORE: 20/20


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak