How to make a rocky coast base with bark? | Coloured Dust

Thursday, February 28, 2013

How to make a rocky coast base with bark?

Making of interesting, unusual and properly chosen base, it's probably half the battle when working on the figure. This time I will show you how to make a base imitating the rocky coast. Will use the previously described way to make realistic water.
 
Wykonanie ciekawej, nietypowej i odpowiednio dobranej podstawki, to chyba połowa sukcesu przy pracy nad figurką. Tym razem pokaże Wam jak wykonać podstawkę imitującą skaliste wybrzeże. Wykorzystam również opisywany już wcześniej sposób na wykonanie realistycznej wody.
The products that we need to do the base:
- Wooden pedestal
- bark
- Milliput Standard
- Superglue type adhesive
- Small pebbles


Produkty, które będą nam potrzebne do wykonania podstawki:
- drewniany piedestał
- kora
- Milliput Standard
- klej typu superglue
- drobne kamyczki


The bark is here one of the most important elements. It will imitate a rock at our base. You should have it in your workshop a few pieces of different bark, because it is very useful when working with bases or dioramas. Well, generally it is very cheap :)

Kora jest tutaj jednym z najważniejszych elementów. Będzie ona imitowała skały na naszej podstawce. Zawsze warto mieć w swoim warsztacie kilka kawałków różnej kory, bowiem jest ona bardzo przydatna przy pracy z podstawkami lub dioramami. No i generalnie jest bardzo tania :)


I started with the preparation of mass Milliput Standard to work. I cut two equal pieces from both the ingredients and tossed well with each other. It is to have a prepared cup of water when working with Milliput. Moistened hands or tools more easily modeled the mass of epoxy and smooth the surface.

Rozpocząłem od przygotowania masy Milliput Standard do pracy. Odciąłem dwa równe jej kawałki z obydwu składników i dobrze z sobą wymieszałem. Warto jest mieć przygotowany kubeczek z woda przy pracy z Milliput'em. Zwilżonymi dłońmi lub narzędziami znacznie łatwiej modeluje się tą masę epoksydową i wygładza jej powierzchnię.


Flat strip put of Mmilliput carried on the stand.
Płaski pasek przygotowanej masy nałożyłem na podstawkę.


I cut and sooner broke bark to the correct width, so as to fit the selected pedestal. I used it on the prepared strip of Milliput firmly. Excess weight modeled using dental tools - are ideal for this type of work.

Dociąłem i połamałem prędzej kawałki kory na odpowiednią szerokość, tak by pasowała na wybrany piedestał. Przykleiłem ją na przygotowany pasek Milliput mocno dociskając. Nadmiar masy wymodelowałem przy pomocy narzędzi dentystycznych - są idealne do tego typu prac.


I prepared another Milliput strip and put on him to bark. (The image shows that the mass is wet because it machinability fingers moistening with water.) I used another piece of bark the same as in the previous step. A few seats at the joints, or places where the bark can be crush, additionally strengthened with superglue type adhesive.

Przygotowałem kolejny pasek masy Milliput i nałożyłem go na korę. (Na zdjęciu widać, że masa jest mokra, bowiem obrabiałem ją zwilżając palce wodą.) Przykleiłem kolejny kawałek kory identycznie jak w poprzednim kroku. Kilka miejsc przy łączeniach lub miejscach gdzie kora mogła by sie kruszyć wzmocniłem dodatkowo klejem typu superglue.


Put on another portion of the prepared Milliput to the surface, where you put the waves of the sea. Modeled them using Clay Shapers.

Nałożyłem kolejną porcję przygotowanego Milliput'a na powierzchnię, gdzie mają znajdować się fale morskie. Wymodelowałem je przy użyciu Clay Shapers.


In to the Milliput pressed pebbles (will be visible under the water) and an additional piece of bark. This is supposed to be the end of the rocky coast! I left all stand to dry for the night (I work mostly in the evening ...).

W masę powciskałem drobne kamyczki (będą widoczne pod wodą) oraz dodatkowy kawałek kory. To ma być w końcu skaliste wybrzeże! Pozostawiłem całą podstawkę do wyschnięcia na całą noc (przeważnie pracuję pod wieczór...).Now you can paint rocks for example, in such a way - How to make a stone base? The effect of water I did exactly as I described in my article - How to make a base with water effect? This time I chose, however, other shades of water, and applied the additional effects of AK-Interactive.

Teraz pozostaje już tylko pomalować skały np.: w taki sposób - How to make a stone base? Efekt wody zrobiłem dokładnie tak jak to opisałem w moim artykule - How to make a base with water effect? Tym razem wybrałem jednak inne odcienie wody, oraz zastosowałem dodatkowe efekty firmy AK-Interactive.

AK-Interactive products used on this base.

And this presents a base with a statue.
A tak prezentuje się podstawka wraz z figurką.


Have fun with bark and Milliput :)
Miłej zabawy z korą i masą Milliput :)


Have fun painting,
ARBAL

P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - How to make a desert base?