How to use Vallejo Brush Restorer? | Coloured Dust

Wednesday, September 2, 2015

How to use Vallejo Brush Restorer?

From time to time I do a cleanup in my brushes. I throw worn out, clean the ones that are suitable for further use. In 2012, I published one of my first guides - How to revitalize the old brushes? Some time ago I bought an interesting product from Vallejo - "Brush Restorer". However, I couldn't find instruction how to use it. In this article I will show you my way of using Vallejo Brush Restorer. It will also be a kind of test.

Od czasu do czasu robię porządek w pędzlach. Wyrzucam zużyte, czyszczę te które jeszcze nadają się do dalszego użytku. W 2012 roku opublikowałem jeden z moich pierwszych poradników - How to revitalize the old brushes? Jakiś czas temu nabyłem specyfik firmy Vallejo - "Brush Restorer". Nigdzie nie znalazłem jednak instrukcji w jaki sposób go użyć. W tym poradniku pokażę mój sposób na użycie Vallejo Brush Restorer. Będzie to również swoisty test jego użycia.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.to


Vallejo Brush Restorer is a ideal product for softening and cleaning all kinds of brushes - natural and synthetic. It does not contain alcohol.

Vallejo Brush Restorer jest produktem idealnym dla zmiękczenia i czyszczenia wszystkich rodzajów pędzli - naturalnych i syntetycznych. Nie zawiera alkoholu.


Whether we care about brushes after each painting or not they lose their characteristics. The brush tip loses its shape for example. Below on the picture are some of my synthetic brushes. I've tested them and cleaned.

Niezależnie od tego czy dbamy o pędzle po każdym malowaniu one i tak się niszczą. Końcówka pędzla traci swój kształt. Poniżej na zdjęciu kilka moich syntetycznych pędzli. Poddałem je testowi i wyczyściłem.


I've joined all brushes using masking tape.
Wszystkie pędzle połączyłem malarską taśmą maskującą.


I've joined brushes so that the tip of the bristles were at equal level.
Pędzle połączyłem tak by końcówki włosia były na równym poziomie.


I made a temporary structure with masking tape and toothpicks. I used a small jar.
Zrobiłem tymczasową konstrukcję z taśmy malarskiej i wykałaczek. Wykorzystałem mały słoiczek.


Remember to tip bristles do not touch the bottom of the container.
Pamiętaj by końcówki włosia nie dotykały dna pojemniczka.


I poured Vallejo Brush Restorer into jar. Brushes we have to leave it for 12 hours.
Wlałem Vallejo Brush Restorer do słoiczka. Pędzle musimy pozostawić tak na 12 godzin.


6 hours later...
6 godzin później...


12 hours later...
12 godzin później...


This is like brushes looks after 12 hours of soaking in Vallejo Brush Restorer.
Tak wyglądały pędzle po 12 godzinach moczenia w Vallejo Brush Restorer.


Remnants of old paint that were on metal and bristles, now remain on paper towel. It was enough to gently wipe the brushes.

Resztki starej farby, które były na metalowych końcówkach i włosiu pozostały na papierowym ręczniku. Wystarczyło delikatnie wytrzeć nim pędzle.


These are the brushes after 12 hours and cleaning. The ends are again sharp and resilient. Synthetic brushes tend to gentle bending at the very end. Unfortunately, this defect remained. This can be corrected by holding a paintbrush over the steam. Then we can easily straighten a bent tip.

Tak wyglądają pędzle po 12 godzinach i oczyszczeniu. Końcówki są znowu ostre i sprężyste. Pędzle syntetyczne mają tendencję do delikatnego zaginania się na samym końcu. Niestety ten defekt pozostał. Można to skorygować trzymając pędzel nad parą wodną. Wówczas łatwo wyprostujemy zagiętą końcówkę.


In the jar with the liquid did not remain any dirt. So we can try to use liquid again.
W słoiku z płynem nie pozostały żądne brudy. Możemy więc spróbować użyć płyn ponownie.
And what are your methods for cleaning brushes? How you take care of your brushes? What kind of cleaning and restoring chemical agents you use? Feel free to discuss.

A jakie są wasze sposoby na czyszczenie pędzli? Jak o nie dbacie? Jakie środki czyszczące i konserwujące używacie? Zapraszam do dyskusji.Have fun painting,
ARBAL