How to make a swamp? | Coloured Dust

Thursday, February 7, 2013

How to make a swamp?

In this article I'll show You how to make a swamp on base.

W tym artykule pokażę wam jak zrobić bagno na podstawce.

1.  First needed element is of course base. In the photo You can see raw, wooden base for figure to cabinet. Of course You can make more intricate one , pursuant to this method How to make a simple but good-looking socket ?

Pierwszym elementem jaki będzie potrzebny jest oczywiście podstawka. Na zdjęciu widać surową, drewnianą podstawkę pod model do gabloty. Można oczywiście wykonać bardziej wymyślną , zgodnie ze sposobem How to make a simple but good-looking socket ?2.  Next thing, which will be needful to make swampy base is fine-grained  texture mass. For this, I've used Vallejo Oxid Paste. It has reddish tone, but in the next step it'll be painted. You can experiment with other kind of Vallejo pastes.

Następną rzeczą, która będzie niezbędna do wykonania bagnistej podstawki będzie masa teksturalna o drobnym ziarnie. Ja użyłem Vallejo Oxid Paste. Ma ona czerwony odcień, jednak w późniejszym etapie i tak zostanie pomalowana. Można poeksperymentować z innym rodzajem past Vallejo. 


Using flat tool (for example wooden or plastic stick), we're putting the mass on the base. We attemp to do not imprint non-natural shapes in the paste. If You're afraid about grime sides of the base, protect them using masking tape.

Przy użyciu płaskiego narzędzia (np. drewnianych lub plastikowych patyczków), nakładamy masę na podstawkę. Staramy się by nie było widać nienaturalnych kształtów odciśniętych w masie. Jeżeli boicie się, że niechcący nałożycie masę na boki podstawki, zabezpieczcie je taśmą maskującą. 
When the mass'll be put on and we're pleased with effect, we're leaving it for completely dry, for about 4 hours (time of drying depend on thickness of the layer). Of course, You can make different shape of bottom.

Gdy masa zostanie nałożona i jesteśmy zadowoleni z efektu, zostawiamy ją do wyschnięcia na ok. 4 godziny (czas schnięcia zależy od grubości warstwy). Można oczywiście zrobić różne ukształtowanie dna. 3.  The next stage is painting the bottom. Here You have plenty of ways, You can use pigments or traditionally paint it with acrylic paints. You have to remember that this is swamp, i.e. here will be dominating different tones of brown and green. It's worth to find referential photos in internet, it'll help with choice of colours.

Kolejnym krokiem jest pomalowanie dna bagna. Tutaj opcji jest wiele, można użyć pigmentów albo tradycyjnie pomalować je farbami akrylowymi. Należy jednak pamiętać o tym, że jest to bagno, tzn. powinny dominować przeróżne odcienie zieleni i brązu. Warto znaleźć zdjęcie referencyjne w internecie, co ułatwi dobór kolorów.

4.  After painting the bottom, it's good to stick some branches, pieces of wooden constructions and other garbage on it. When stage of painting (including painted branches) will be done, we're covering all with varnish. The best varnish should be matt. It'll cause that, the water in next steps will keep better.

Po pomalowaniu dna bagna, warto jest przykleić na nie trochę gałęzi, fragmentów drewnianych konstrukcji i innych odpadków. Gdy etap malowania (łącznie z pomalowaniem gałęzi itp.) będzie zakończony, pokrywamy wszystko lakierem. Najlepiej gdy będzie on matowy. Sprawi to, że woda w przyszłych etapach będzie się lepiej trzymać.


For extra diversion of the base You can stick some grass clomps. For this I've used Army Painter Wilderness Tuft. For more contrast, using dry-brush technique we're lighten grass ends.

Dla dodatkowego urozmaicenia podstawki można przykleić trochę kępek trawy. Do tego użyłem produktu Army Painter Wilderness Tuft. By dodać nieco kontrastu, techniką suchego pędzla rozjaśniamy końcówki trawek.


5.  The most important stage in process of preparing swampy base is starting now - making water effect. Thereby the most important product from this article is Vallejo Still Water. It's for creating water effect (it's usable for creating ponds, puddles and other small basins).

Zaczyna się teraz etap najważniejszy przy przygotowywaniu bagiennej podstawki, tzn. tworzenie efektu wody. Tym samym najważniejszym produktem z listy wymienionych w tym artykule jest Vallejo Still Water. Służy on do tworzenia efektu wody stojącej (nadaje się do tworzenia oczek wodnych, kałuż oraz innych małych akwenów). 


Making of our swamp we're starting by pouring small amount of Still Water to plastic glass and next we're coloring it for brown-green color (really SMALL amount of acrylic paint is enough). Using old brush, we're pouring thin (1-2mm) layer of Still Water onto the baase. When it'll be completely dry, we're going to see the texture of mass. This is just first layer of "fake water".
ATTENTION! Do not pour thick layer of Still Water. This product must be pouring several, but thin layers.

Robienie naszego bagna zaczynamy od wlania małej ilości Still Water do plastikowego kieliszka, a następnie barwimy go na brązowo-zielony kolor (wystarczy dodać naprawdę NIEWIELKĄ ilość farby akrylowej). Przy użyciu starego pędzla nakładamy cienką (1-2mm) warstwą Still Water na podstawkę. Po wyschnięciu będzie widać teksturę wcześniej nakładanej masy. To jest dopiero pierwsza warstwa "sztucznej wody".
UWAGA! Nie nakładajcie Still Water od razu grubą warstwą, specyfik ten, by wyglądał dobrze, musi być nakładany wieloma cienkimi warstwami.In the same way we're pouring next layers with following colouration (Of course, you can contrive with colors' choice):
- 2x brown-green
- 2x green
- colorless
- grey
- colorless/the last one - we're adding 2 drops of water to this layer, it will help with creating smooth area

W ten sam sposób nakładamy kolejne warstwy o następujących zabarwieniach (Oczywiście, sami możecie kombinować z doborem kolorów.):
- 2x brązowo-zielony
- 2x zielone
- bezbarwna
- szara
- bezbarwna/ostatnia - do tej warstwy należy dodać 2 krople wody by po nałożeniu była gładka


Between next layers You have to wait about 3 hours, and done base is looking like this :
Pomiędzy kolejnymi warstwami należy odczekać ok 3 godzin, a tak prezentuje się gotowa podstawka:Below You can see a photo of swamp made using this method as base for done model :
Poniżej zdjęcie bagna wykonanego tym sposobem jako podstawka do skończonego modelu :

Be creative, don’t give up,
RatCatcher

P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - Vallejo - Textures of Sand, Earth & Stone