Professional Transport Case - HobbyZone | Coloured Dust

Thursday, September 12, 2013

Professional Transport Case - HobbyZone


When my minature collection grew larger, a problem started occuring. How to transport these miniatures to workshops and competitions so they don’t get damaged? I’m mainly thinking about my 54mm, 75 mm, busts and dioramas. My collection includes a few very expensive models to which I put a lot of effort and time. They need a safe transport.

Kiedy moja kolekcja figurek znacząco się powiększyła, pojawił się problem. Jak przewozić figurki na warsztaty lub konkursy, tak aby się nie uszkodziły? Myślę tu głównie o moich modelach 54mm, 75mm, popiersiach i dioramach. Moja kolekcja zawiera sporo drogich modeli. Włożyłem w nie również ogrom pracy. Należy im się więc bezpieczny transport.A lot of painters use transport cases. They either make them themselves or use products available on the market. Unfortunately it was hard for me to build such a case (no time or even will). On the other hand I wanted to have a professional, thought through and tested solution. On the polish market I did not find a suitable product. And importing such a case seemed like a quite expensive thing.

Wielu malarzy używa specjalnych skrzynek transportowych. Albo wykonują je sami, albo korzystają z gotowych produktów. Niestety ciężko było mi zbudować taką skrzynkę samemu (brak czasu i chęci). Z drugiej strony chciałem mieć profesjonalne, przemyślane i przetestowane rozwiązanie. Na moim rodzimym, polskim rynku, nie znalazłem jednak odpowiedniego produktu. Sprowadzanie takiej walizki transportowej z zagranicy wydało mi się dość drogim rozwiązaniem.


So once again I turned to HobbyZone for help. My idea came with a big interest. I gave my suggestions and soon after I had an opportunity to test the first prototype. But I will tell you about that in the later part of the review. First let’s look at our Professional Transport Case.

Kolejny raz zwróciłem się więc o pomoc do firmy HobbyZone. Mój pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem tego producenta. Przekazałem swoje uwagi i wkrótce miałem możliwość przetestowania pierwszego prototypu. Ale o tym opowiem wam w dalszej części tej recenzji. Na początek przyjrzyjmy się samej Walizce transportowej.The main advantages of case:
- Felted interior walls which provide protection of models /figures against damages
- Two internal removable shelves, five levels of height settings, allows you to configure your own in some models
- Two handy drawers for accessories and tools
- Robust construction of case protects models during the transportation
- Rubber feet provides stability of the case
- A convenient handle for easy carrying

Dimensions: 45 cm x 35 cm x 25 cm
weight: about 5 kg

Główne zalety walizki:
- Pokryte filcem wewnętrzne ścianki które zapewniają ochronę przed uszkodzeniem modeli/figurek.
- Dwie wewnętrzne ruchome półki, pięć poziomów ustawień wysokości, pozwala na własną konfigurację pod wybrane modele.
- Dwie podręczne szuflady na przydatne akcesoria i narzędzia.
- Masywna konstrukcja walizki zabezpiecza modele w transporcie.
- Gumowe stopki pod walizką zapewniają stabilność.
- Wygodny schowany uchwyt ułatwia przewożenie w miejscach bagażowych.

Wymiary: 45 cm x 35 cm x 25 cm
Waga: około 5 kgThe ready product is safely packaged in a cardboard box. The Professional Transport Case needs to be assembled. You will need white glue (PVA). The manual is very clear and shows step by step instructions of the whole process. The parts fit perfectly.

Gotowy produkt jest bezpiecznie zapakowany w kartonowe pudełko. Walizka transportowa wymaga samodzielnego złożenia. Potrzebny będzie do tego klej wikolowy. Instrukcja jest bardzo czytelna i pokazuje krok po kroku cały proces montażu. Części idealnie do siebie pasują.

Professional Transport Case - HobbyZone

The case is made from thick plywood. It provides solid protection. The interior walls are also covered with felt. It provides additional protection for the models from hitting the walls.

Walizka wykonana jest z grubej sklejki. Zapewnia to bardzo solidną i odporną na wszelkie uderzenia konstrukcje. Ścianki wewnętrzne są dodatkowo wyklejone filcem. Ma to zapobiec ewentualnym uszkodzeniom figurek przy uderzeniu o ścianki.

Professional Transport Case - HobbyZone

The holder is a very interesting solution which is used for carrying the case. It is incredibly convenient and reduces the overall size of the box. This makes it easier for example putting the case into luggage storage or trunks.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest uchwyt, za który trzymamy niosąc walizkę. Jest on niesamowicie wygodny oraz zmniejsza on całkowitą wielkość skrzynki. Ułatwia to np. wkładanie walizki do bagażników czy schowków.

Professional Transport Case - HobbyZone

The case also has two drawers. They are designed for transporting glue, paints, brushes and other tools. Sometimes before a competition we have to fix or cover something on our model. This way we have everything in one place. We can also transport 32 mm figures wrapped in protective material.

Walizka ma też dwie szufladki. Mają one w założeniu, umożliwić przewożenie np. kleju, farb, pędzli czy innych narzędzi. Czasem przed konkursem musimy w ostatniej chwili poprawić coś w naszym modelu czy dokleić uszkodzony element. W ten sposób mamy wszystko pod ręką, w jednej walizce. W szufladkach możemy również przewieźć np. figurki 32mm zabezpieczone w gąbkę.


The bottom of the case Has four rubber stands. They provide stability and make it hard or even impossible for the case to move around flat surfaces.

Spód walizki ma cztery gumowe stopki. Zapewniają one stabilność i powodują, że ewentualne przesuwanie się walizki na płaskiej powierzchni jest utrudnione lub prawie niemożliwe.Now a few words about fixing the models in the case. The case is primarily designed to transport figures or models on large bases, scenic bases or pedestals. The two inner shelves (which we can adjust in 5 levels) are also made from wood. To safely secure the models we have to use a sticky mass called UHU patafix.

Teraz kilka słów o sposobie bezpiecznego mocowania figurek w walizce. Z założenia Walizka przeznaczona jest do transportu figurek lub modeli na dużych podstawkach scenicznych, piedestałach. Dwie wewnętrzne półki (które możemy ustawiać na 5 poziomach) wykonane są również z drewna. Aby przymocować do nich bezpiecznie nasze figurki musimy użyć np. masę klejącą UHU patafix.


One package of UHU is around 2EURO. It is not included in the case. We have to mould the mass first in our hands so it becomes more elastic.

Jedno opakowanie takiej masy to koszt około 8PLN. Nie jest ona dołączana do walizki. Masę musimy ugnieść w dłoniach by stała się elastyczna.

UHU Patafix

Next using a few pieces we stick the bases to the shelves, thoroughly pressing the patafix down. The first tests were performed on the wooden bases. The UHU patafix mass is very strong. There is no possibility that the figures move or fall off. What’s even more important, after removing the mass, it leaves no stains or marks.

Następnie kilkoma kawałkami przyklejamy podstawki do półki, mocno dociskając masę. Pierwsze testy przeprowadzałem na samych, drewnianych podstawkach. Masa UHU patafix klei niesamowicie mocno. Nie ma możliwości, żeby podstawki z figurkami się przesunęły czy odkleiły. Co ważne, po odklejeniu, masa nie pozostawia żadnych śladów.


Underneath a Picture of the first test of transporting the figures (prototype case).
Poniżej, zdjęcie z pierwszych testów transportu figurek (walizka w wersji prototypowej).


Professional Transport Case - HobbyZone

Before the case went on sale, I personally tested it in many means of transport on my models. First time it safely transported 13 of my figures and 3 busts (on the picture in pink foam) to the II Festival of Miniatures Painting and Sculpture - TORUŃ 2013 (PL).

Zanim walizka znalazła się w sprzedaży, osobiście przetestowałem ją w wielu możliwych środkach transportu na moich modelach. Pierwszy raz, przewiozła bezpiecznie 13 moich figurek oraz 3 popiersia (na zdjęciu w różowej gąbce), na II Festival of Miniatures Painting and Sculpture - TORUŃ 2013 (PL).

Professional Transport Case - HobbyZone

They were transported safely in the trunk of my car
Przejechały bezpiecznie w bagażniku mojego samochodu.

Professional Transport Case - HobbyZone

And reached the competition without any damage.
I bez żadnych uszkodzeń dotarły na konkurs.


Another journey with the case to the Master of Imagination 2013 (PL)), was a bit more hardcore. Additionaly, I varnished the case with acrylic varnish. It makes the case harder to get dirty. The case travelled by train, car and then coach. It survived the whole trip without any damage.

Kolejna wyprawa z walizką na konkurs Master of Imagination 2013 (PL), była już bardziej "hardcore". Dodatkowo, walizkę polakierowałem bezbarwnym lakierem akrylowym. Utrudnia to jej pobrudzenie. Walizka podróżowała PKP, samochodem, a następnie w bagażniku autobusu PKS. Wszystkie te warunki przeżyła wraz z figurkami bez żadnych uszkodzeń.


Professional Transport Case - HobbyZone

As you can see, the betatests were thorough and took a couple of months. I am sure that me together with the guys from HobbyZone thought through a lot of options. A few of the first ideas were improved or replaced with better solutions. I know that the producer plans on making a smaller version of the case.

Jak zatem widzicie, testy w fazie projektowania były bardzo gruntowne i trwały kilka miesięcy. Myślę, że wraz z chłopakami z HobbyZone, przemyśleliśmy wiele opcji i rozwiązań. Wiele z pierwszych pomysłów zostało również poprawionych lub zastąpionych lepszymi rozwiązaniami. Wiem, iż w planach producenta jest również wydanie mniejszej wersji tego typu walizki.

SUMMARY:
The
Professional Transport Case from HobbyZone is a high quality product. Universal for transporting miniatures, models or dioramas. Very solid, made from thick plywood and thoroughly tested. The case mase seem like an expensive solution, but quality comes at a price. Compared to the value of your figures it is not a high price after all for a safe transport. I highly recommend this product to everyone who takes their minis out of their cabinet and travels with them.

PODSUMOWANIE:
Walizka transportowa firmy HobbyZone, to wysokiej jakości produkt. Uniwersalny, do transportu figurek, modeli lub dioram. Bardzo solidnie wykonany, z grubej sklejki oraz gruntownie przetestowany. Walizka może wydawać się drogim rozwiązaniem, ale wraz z ceną otrzymujemy wysoką jakość. W porównaniu do wartości figurek jakie posiadacie to nie jest jednak przeważnie wysoka cena, jaką trzeba zapłacić za ich bezpieczny transport. Szczerze polecam ten produkt każdemu, kto od czasu do czasu wyciąga figurki ze swoje gabloty i podróżuje z nimi.


[edit 16.09.2013]
 
My friend Peter has done tests on the suitcase and it survived :)
Mój przyjaciel Piotr wykonał testy wytrzymałości tej walizki i przeżyła :)

My greatest thanks to HobbyZone for making this project happen and for the possibility to betatest the case.

Serdecznie dziękuję ekipie firmy HobbyZone, za realizację tego pomysłu oraz możliwość uczestniczenia w betatestach walizki.
Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.