How to make miniature leaves? | Coloured Dust

Saturday, October 22, 2016

How to make miniature leaves?


Cutting small leaves is currently very popular in modelers' world. With the help of the commonly available cutters/punches and with rather small effort you can get a great material for the bases. I can not be worse and finally will show you my way how to do such leaves :)

Wycinanie liści stało się ostatnio bardzo popularne w świecie modelarzy. Z pomocą powszechnie dostępnych wycinarek i niewielkim nakładem pracy można stworzyć świetny materiał do podstawek. Nie mogę być gorszy i dzisiaj pokaże Wam mój sposób na wykonanie takich liści :) Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

To cut leaves I'm using punches from PK-PRO, which I have reviewed on my blog:
Do wycięcia liści używam wycinarek firmy PK-PRO, których recenzję znajdziesz na moim blogu:

The easiest way is to use dry leaves for cutting. I personally though, find them boring, just as the seeds of birch. In addition, dry leaves crumble easily. We can protect them using a varnish or even paint.

Najprostszy sposób to użycie suchych liści. Dla mnie jednak takie liście wydają się nudne, tak jak nasiona brzozy. Dodatkowo suche liście łatwo się kruszą. Możemy je zabezpieczyć lakierem lub nawet pomalować.


The best time to collect the leaves is obviously fall. In my case, it was enough to go out on the balcony where I could choose from a wide range of colors..

Najlepszym momentem na zebranie liści jest oczywiście jesień. W moim przypadku wystarczyło wyjść na balkon gdzie pod ręką miałem szeroką paletę barw.  


Ok, so I gathered a lot of leaves in different colors, green including. But how to preserve these colors for long? What to do that leaves do not crumble?

No dobra, zebrałem sporo liści w różnych kolorach, również zielonym, ale jak jednak zachować te kolory na zawsze? Co zrobić by liście się nie kruszyły?


My method is time consuming but actually very simple and long known. Leaves must undergo a process of preparation (fixation). On the Internet you will find plenty of articles about plants preparations. What we need is glycerin. The material is actually very cheap, one liter can be bought for 3 EURO on auction sites. I used 99.5% of pharmaceutical glycerine.

Moja metoda jest czasochłonna, ale bardzo prosta i znana od lat. Liście musimy poddać procesowi preparacji (utrwaleniu). W internecie znajdziecie mnóstwo artykułów na temat preparowania roślin. To czego potrzebujemy to gliceryna. Jest bardzo tania, jeden litr można kupić juz za 10 PLN na portalach aukcyjnych. Ja użyłem 99,5% gliceryny farmaceutycznej.


I mixed Glycerine with water in proportions of 50% glycerol and 50% water. In order to seek better results, you can dive into the subject and try different proportions.

Glicerynę wymieszałem z wodą w proporcjach 50% gliceryna i 50% woda. W celu poszukiwania lepszych efektów możecie zagłębić się w temat i spróbować innych proporcji.


I've cleaned, washed the leaves and then dipped in dilute glycerine.
Oczyszczone i umyte liście zanurzyłem w rozcieńczonej glicerynie.


The leaves must be completely submerged. I've pressed them using a plate and left for 10 days.
Liście muszą być całkowicie zanurzone. Docisnąłem je talerzem i pozostawiłem na 10 dni.


After 10 days, I've rinse the leaves in water and left to dry.
Po 10 dniach liście opłukałem w wodzie i pozostawiłem do wyschnięcia.The next day, the leaves have dried but still looked like freshly plucked from the tree. Retained its flexibility and color.

Następnego dnia liście wyschły. Nadal jednak wyglądają jak świeżo zerwane z drzewa. Zachowały swoją elastyczność i kolor.


Now I could get on with the cutting of these small leaves.
Teraz mogłem zabrać się za wycinanie z nich małych liści.To make thing simpler, I recommed cutting large leaves into smaller pieces. This way it will be easier to cut out and we will use every piece of theleaf.

Dla ułatwienia warto pociąć duże liście na mniejsze kawałki. W ten sposób prościej będzie nam się wycinało oraz wykorzystamy każdy kawałek liścia.


Autumn leaves also look great now. Especially their red color.
Liście jesienne również wyglądają teraz świetnie. Szczególnie ich czerwony kolor.Mere action of cutting took me some time and was a bit boring:) Once you do it right though, you get a reserve for a long time.

Samo wycinanie zajęło mi trochę czasu i było dość nudne :) Jeśli jednak zrobisz to raz i porządnie będziesz się cieszyć zapasem na dłuższy czas. 


And what are your patents to create interesting miniature leaves?
A jakie są wasze patenty na wykonanie ciekawych miniaturowych liści?


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak