Juweela - Create Your World | Coloured Dust

Friday, November 8, 2013

Juweela - Create Your World

Creating scenic bases, is like creating a small world, on the piece of wooden pedestal. To create such an interesting piece of the world you have to be a bit of a collector. I try to be. I collect everything it can by usefull for me to do another scenic base.

Tworzenie podstawek scenicznych, to jak tworzenie małego świata na kawałku, drewnianego piedestału. By tworzyć, taki ciekawy kawałek świata trzeba być trochę zbieraczem. Ja staram się nim być. Zbieram wszystko co może mi się przydać do wykonania kolejnej podstawki scenicznej.
Autumn came, I changed my job and I lost totally want to paint miniatures. This is probably temporary condition that will last several weeks. So I use it to present to you a few new things I've recently bought. Some of them are products of the German company Juweela.

Przyszła jesień, zmieniłem pracę i straciłem totalnie ochotę na malowanie figurek. To zapewne przejściowy stan, który potrwa kilka tygodni. Wykorzystuję go więc na zaprezentowanie Wam kilku nowych rzeczy, jakie ostatnio kupiłem. Jednymi z nich są produkty, niemieckiej firmy Juweela.

Juwella - Create Your World

Juweela's offer is very big and includes products with different scales and colors. I encourage you to look at the manufacturer's website. All the products are packed in clean, plastic boxes.

Oferta firmy Juweela jest bardzo bogata i zawiera produkty w różnej skali i kolorystyce. Zachęcam Was do obejrzenia strony internetowej producenta. Wszystkie produkty są zapakowane w estetyczne, plastikowe pudełka.Iron Sheetings (Płyty faliste)
The items which you can make the roof on your diorama elements. Made of hard plastic in 1:32, 1:35 scale. Available in a variety of colors. I have the clear version.

Elementy, z których można wykonać dach na naszej makiecie. Wykonane z twardego plastiku w skali 1:32, 1:35. Dostępne w różnych kolorach. Ja posiadam wersję przezroczystą.
Juwella - Create Your World
Sandbags (Worki z piaskiem)
Brilliant and innovative product. Designed by Juweela and produced entirely by it. Tiny bags need to be soak in diluted PVA glue. Then we can freely put on our diorma, scenic base or directly on the model. Ideally imitate sandbags. Of course need to be painted.

Genialny i nowatorski produkt. Wymyślony przez firmę Juweela i całkowicie przez nią produkowany. Malutkie worki, które moczymy w rozwodnionym kleju wikolowym. Następnie możemy je dowolnie układać na naszej makiecie, podstawce czy bezpośrednio na modelu. Idealnie imitują worki z piaskiem. Oczywiście wymagają pomalowania.

Juwella - Create Your World
Juwella - Create Your World
Juwella - Create Your WorldBricks 1:72 (Cegły)
Available in multiple colors and sizes. The first of the presented here are on a scale 1:72. All the bricks are very carefully made​​. These are not "homemade" casting plaster. Bricks are made of ceramic.

Dostępne w wielu kolorach i wielkości. Pierwsze z prezentowanych tutaj są w skali 1:72. Wszystkie cegły są bardzo dokładnie wykonane. To nie są "domowe" odlewy z gipsu. Cegły wykonane są ceramiki.


Juwella - Create Your World
Bricks 1:48 (Cegły)
The same high quality bricks but on a different scale.
Te same, wysokiej jakości cegły ale w innej skali.

Pavers (Kostka brukowa)
Imitation of paving stones on a scale 1:45. We can use it such a piece of sidewalk on the scenic base or diorama.

Imitacja kostki brukowej w skali 1:45. Możemy z niej wykonać np. kawałek chodnika na podstawce scenicznej lub dioramie.
Juwella - Create Your World

Bricks 1:32 (Cegły)
Next, ceramic bricks in different scale. These bricks are the realistic, red color. Look on the image below. They look like real bricks. The color is so realistic that with proper gluing, you could skip the painting.

Kolejne, ceramiczne cegły w innej skali. Te cegły są koloru ceglastego.Spójrzcie na poniższe zdjęcie ze zbliżeniem. Wyglądają jak prawdziwe cegły. Kolor jest tak realistyczny, że przy odpowiednim sklejeniu, można by pominąć ich malowanie. 

All the above items to build dioramas or scenic baese, are high quality products. They are available in many good modeling shops. Through the Internet, you can purchase it for example in PK-PRO or Secret Weapon.

Wszystkie przedstawione powyżej elementy do budowy makiet czy podstawek scenicznych, są wysokiej jakości produktami. Są dostępne w wielu dobrych sklepach modelarskich. Poprzez Internet, możecie je zakupić np. w PK-PRO czy Secret Weapon.

Create Your World

Have fun painting,
ARBAL

If you like my articles, please follow my profile on Facebookthis blog and leave a comment.