ABER - photo-etched elements. | Coloured Dust

Monday, January 13, 2014

ABER - photo-etched elements.

Scenic Bases is an element whose creation for some time gives me the most pleasure. I constantly collect everything that might be useful for their building. Any kind of "Scenic & Basing Kits" are a very convenient solution. Still, I miss vegetation. Tufts of grass is not enough.

Podstawki sceniczne to element, którego tworzenie od pewnego czasu sprawia mi najwięcej przyjemności. Nieustannie zbieram wszystko co może przydać się do ich budowania. Wszelkiego rodzaju "Scenic & Basing Kits" są bardzo wygodnym rozwiązaniem. Ciągle jednak brakuje mi roślinności. Kępki trawy to już trochę za mało.Following the works of well-known reduction modellers, I came across a products of Polish company ABER. The ABER company was founded in 1995 by Mr. Wacław Peszko, a passionate modeller. Since its establishment, the company has been producing models accessories. The main scope of our work are photo-etched and fought-milled parts. The company appeared to have developed more than a thousand products for most of the available scales and categories. Over time, thanks to great efforts put in each project and high quality, the ABER company has become one of the world’s leading modeling accessories producers. Thanks to its customer service policy and high quality of parts, ABER exports its products to the world’s best models manufacturers and modeling shops worldwide (mainly to North America, Asia and Europe).

Śledząc prace znanych modelarzy redukcyjnych, natknąłem się na produkty polskiej firmy ABER. Firma ABER została założona w 1995r przez Wacława Peszko, modelarza z zamiłowania. Od momentu powstania firma zajmuje się produkcją dodatków do modeli. Głównym zakresem prac są elementy foto-trawione i toczono-frezowane. Do dziś w ofercie firmy pojawiło się już ponad tysiąc produktów, do większości możliwych skal i kategorii. Z czasem firma ABER, dzięki wysiłkom, wkładanym w każdy projekt i wysokiej jakości stała się jednym z czołowych światowych producentów akcesoriów modelarskich. Dzięki odpowiedniej polityce obsługi klienta i jakości swoich produktów, dziś firma ABER eksportuje swoje wyroby do czołowych, światowych producentów modeli, oraz sklepów modelarskich na wszystkich kontynentach (głównie Ameryka Północna, Azja i Europa).

ABER (Plants)

With photo-etched parts I already had contact before - Painting photo-etched element. I bought plants from ABER. Each set (plate) is very well packed. Plates are protected against warping, by a piece of hard cardboard.

Z elementami foto-trawionymi miałem już styczność wcześniej - Painting photo-etched element. Bez obaw zakupiłem więc roślinność firmy ABER. Każdy zestaw (blaszka) jest bardzo dobrze zapakowany. Blaszki zabezpieczone są przed pogięciem, kawałkiem twardej tektury.


In each package you will find a short, universal instruction on how to "handle" of the photo-etched elements. These are very useful "tricks", especially for people starting out in this type of elements. Below, I will present you pictures of vegetation I have.

W każdym opakowaniu, znajdziemy krótką, uniwersalną instrukcję jak "obchodzić" się z blaszkami. Są to bardzo przydatne "triki", szczególnie dla osób rozpoczynających przygodę z tego typu elementami. Poniżej, przedstawię Wam zdjęcia roślinności, którą posiadam.

ABER (Plants)
OAK LEAVES (35 D06)
ABER (Plants)
IVY (35 D01)
ABER (Plants)
VINE (35 D02)
ABER (Plants)
SUNFLOWERS (35 D03)
ABER (Plants)
FLOWERS (34 D05)
ABER (Plants)
FERN FRONDS (35 D36)
In the pictures I placed a ruler, you may be able to assess the size of individual elements. I suggest you look also at the manufacturer's website, to find more photos. Remember, however, that vegetation occurs naturally in all sizes. Surely, you can adjust them to the figures in different scales.

Na zdjęciach umieściłem linijkę, byście mogli ocenić wielkość poszczególnych elementów. Proponuję zajrzeć również na stronę internetową producenta, po większą ilość zdjęć. Pamiętajmy jednak, że roślinność w naturze występuje w różnej wielkości. Na pewno więc dopasujecie je do figurek w różnej skali.

ABER (Plants)

Some plants (FLOWERS) require extra assembly with small parts. For this purpose the best options is to use Super Glue adhesive. It may be useful to use glue of different density - Modelling materials (part 9). The quality of all elements is perfect. Thus I had no problems with glueing them together. The following photos are example of the use of flowers on one of my scenic base.

Niektóre rośliny (FLOWERS) wymagają dodatkowo sklejenia z drobnych elementów. Do tego celu należy użyć kleju typu Super Glue. Przydatny jest tutaj klej różnej gęstości - Modelling materials (part 9). Jakość wykonania wszystkich elementów jest perfekcyjna. Nie miałem więc problemów ze złożeniem ich w jedną całość. Poniżej przykład zastosowania kwiatów na jednej z moich podstawek.

ABER (Plants)
How to make a base with real moss?
Le Petit Chaperon
Photo-etched element, ABER company are a high-quality products. Some of them, such as plants, can be used in the implementation of the scenic bases at the figures or dioramas. Working with them requires some experience of course, but it's not a "secret knowledge". If you want to enrich your scenic bases and give them extra realism that might be good option to interested in this Polish producer offer.

Elementy fototrawione firmy ABER to wysokiej jakości produkty. Część z nich, jak np.: rośliny, może znaleźć zastosowanie w wykonaniu podstawek pod figurki lub dioramy. Praca z nimi wymaga oczywiście pewnego doświadczenia, ale nie jest to "tajemna wiedza". Jeśli chcecie wzbogacić swoje podstawki sceniczne i nadać im większego realizmu to warto zainteresować się ofertą tego polskiego producenta.


Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebookthis blog and leave a comment.