How to paint with dry pigments? | Coloured Dust

Sunday, May 4, 2014

How to paint with dry pigments?

This guide describes how to paint using the dry pigments. A few years ago I've found a similar article on the Chest Of Colors. But it was the beginning of my adventure with painting figures in a larger scale, and I've treated it as a curiosity. A year later, completely by accident I started to use a similar technique, using my own solutions.

Poradnik ten opisuje w jaki sposób malować przy pomocy suchych pigmentów. Kilka lat temu przeczytałem podobny artykuł na stronie Chest Of Colors. Był to jednak początek mojej przygody z malowaniem figurek w większej skali i potraktowałem to jako ciekawostkę. Rok później, całkowicie przypadkowo sam zacząłem stosować podobną technikę, stosując swoje własne rozwiązania. Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 
Postaw mi kawę na buycoffee.to


How to paint shadows on the figurine using dry pigments I will show you on the example of white color areas model, the Guardian of Heaven.

Jak namalować cienie na figurce używając suche pigmenty pokażę na przykładzie białego koloru modelu Guardian of Heaven.


Crusader cloak and robes was shaded initially using an airbrush. I deliberately did not make a big contrast.
Płaszcz oraz szaty krzyżowca wycieniowałem tylko wstępnie przy użyciu aerografu. Celowo nie tworzyłem dużego kontrastu.


Now it's time to choose the appropriate shades of pigments. I have found that best works modeling pigments such as Vallejo, AK-Interactive, AMMO. From my knowledge that they are made from natural ingredients. Most importantly, do not contain any binder. Pastels for example, contain binders

Teraz czas na wybór odpowiednich odcieni pigmentów. Odkryłem, iż najlepiej sprawdzają się pigmenty modelarskie takie jak Vallejo, AK-Interactive, AMMO. Z mojej wiedzy wynika, że są one wykonane z naturalnych składników. Co najważniejsze, nie zawierają żadnego spoiwa. Pastele np. zawierają dodatkowo spoiwo.


I chose these colors for shading white base color. It's good to have a large range of colors of the pigments in workshop, to be able to choose the appropriate shades.

Wybrałem poniższe kolory do cieniowanie białego koloru bazowego. Warto jest posiadać dużą gamę kolorów pigmentów w swoim warsztacie, aby mieć możliwość wyboru odpowiednich odcieni.


For applying pigments I have made ​​myself the right tools. I cut the hair on old brushes of various sizes. In this way, I got a much harder tip which additionaly does not scratch the surface. I use these brushes also to take scratches effect - How to make a chipping effect?

Do nakładania pigmentów zrobiłem sobie odpowiednie narzędzia. Obciąłem włosie starych pędzli różnej wielkości. W ten sposób uzyskałem znacznie twardszą końcówkę, która jednocześnie, ie rysuje powierzchni. Używam tych pędzli również do robienia efektu zadrapań - How to make a chipping effect?


You can also use medical applicators or even sticks to clean the ears.
Można również użyć aplikatorów medycznych lub nawet patyczków do czyszczenia uszu.


We're going to paint. Shading using pigments I always begin from the brightest hues.
Wracamy do malowania. Cieniowanie pigmentami rozpoczynam zawsze od najjaśniejszych odcieni.


I rubbed pigment firmly with prepared tools on to the paint.
Pigment wcieramy mocno przy użyciu przygotowanych narzędzi w farbę.


The next step is darker pigment. Rubbed it, entering the brush deeper into depression. In particular, it's visible on the cloak.

Kolejnym krokiem jest ciemniejszy odcień pigmentu. Wcieramy go, wchodząc pędzlem głębiej w zagłębienia. Szczególnie dobrze jest to widoczne na płaszczu.


Now, the darkest - black pigment. Rubbed it even deeper.
Teraz, najciemniejszy - czarny pigment. Wcieramy go jeszcze głębiej.


Next I additionaly rubbed pigment "Light Rust" to weathering cloak. The same pigment I used on scenic base.
Teraz dodatkowo wtarłem pigment "Light Rust" by przybrudzić końcówki płaszcza. Ten sam pigment użyłem na podstawce.


I have corrected some areas of the figurine, again rubbing the black pigment and pushing harder brush.
Niektóre obszar figurki poprawiłem, ponownie wcierając czarny pigment i mocniej dociskając pędzel.


Now we have to fix pigments. The point is not to fly off the pigments form figure if we add wash for example. I fix pigments applying Cleanser Ipa using airbrush. This method does not protect the pigments on a model on 100%, for example, before touching by hand.

Teraz musimy utrwalić pigmenty. Chodzi o to, żeby nie spłynęły z figurki jeśli dodamy np. washe. Pigmenty utrwalam nanosząc Cleanser Ipa aerografem. Ten sposób nie zabezpiecza pigmentów na modelu w 100%, np. przed dotknięciem ręką.

Cleanser Ipa

Now we can improve some elements of figurine and enlarge contrast. In this case I've highlighted the most prominent surface using a mixture of Vallejo Glaze Medium and white paint. In several places (biggest depressions) I've also added a little black wash. The following picture was taken in natural daylight, hence the apparent differences in the colors than the early pictures.

Teraz możemy poprawić niektóre elementy figurki i powiększyć kontrast. W tym przypadku rozjaśniłem dodatkowo najbardziej wystające powierzchnie używając mieszanki Vallejo Glaze Medium i białej farby. W kilku miejscach największych zagłębień dodałem również odrobinę czarnego wash'a. Poniższe zdjęcie wykonane zostało przy naturalnym dziennym świetle, stąd widoczne różnice w barwach niż na początkowych zdjęciach z poradnika.

Guardian Of Heaven


Below are some additional images collected during my previous projects. It may be useful. The following you can see model Medieval Knight. In the first step, the coat was covered with black Citadel wash.

Poniżej kilka dodatkowych zdjęć zebranych w czasie moich poprzednich projektów. Może okażą się przydatne. Poniżej model Medieval Knight. W pierwszym kroku cały płaszcz został pokryty czarnym washem Citadel.


Now I started playing with black pigment.
Teraz rozpocząłem zabawę czarnym pigmentem.


After fixation of pigments, the most prominent areas I've highlighted with a mix of Vallejo Glaze Medium and gray color. Finally, highlighted with white paint to increase the contrast.

Po utrwaleniu pigmentów, rozjaśniłem najbardziej wystające powierzchnie mieszanką Vallejo Glaze Medium i kolorem szarym. Ostatecznie rozjaśniłem białą farbą by zwiększyć kontrast.


Down of the cloak also become weathereed by pigments those used on the base.
Dół płaszcza również przybrudziłem pigmentami użytymi na podstawce.

Medieval Knight

Below, another example of the figurine Cindirella. This time I've tested pigments made ​​from pastel crayons. They are not the best but they give us a wide range of additional colors.

Poniżej kolejny przykład na figurce Cindirella. Tym razem testowałem pigmenty zrobione z pastelowych kredek. Nie spisują się jednak one zbyt dobrze ale dają nam szeroką gamę dodatkowych kolorów.

Cindirella (Kabuki Models)
Cindirella
Noteworthy in this type of technique are also pastels PanPastel. These are the pigments with addition of a binder, packed in small flat canisters. They have fantastic colors and give the ability to create a very smooth transition. In addition, the manufacturer also offers a set of special sponges, various shapes and sizes. More about this product I will write in the future.

Warte uwagi przy tego typu technice są również pastele PanPastel. Są to pigmenty z dodatkiem spoiwa w małych płaskich pojemniczkach. Mają fantastyczne kolory i dają możliwość tworzenia bardzo gładkich przejść. Dodatkowo producent ma również w ofercie zestaw specjalnych gąbek, różnych kształtów i wielkości. Więcej o tym produkcie napiszę w przyszłości.
I invite you to have fun and experiments with pigments. Maybe painting them you'll like. This method have, in my opinion two advantages:
- is very fast
- allows you to easily create smooth transitions between colors

Zapraszam Was do zabawy i eksperymentowania pigmentami. Może malowanie nimi przypadnie Wam do gustu. Metoda ta ma w moim odczuciu dwie zalety:
- jest bardzo szybka
- pozwala łatwo tworzyć łagodne przejścia między kolorami


Have fun painting,
ARBAL