"Normandy 1944" scenic base - part 3/3 | Coloured Dust

Friday, May 30, 2014

"Normandy 1944" scenic base - part 3/3

Finally, the third part of the "story" about the creation of the scenic base for model "Normandy 1944".

Ostatnia, trzecia część "opowieści" o powstawaniu podstawki scenicznej modelu "Normandy, 1944".
For the begining, if you haven't read, please look at the first and second part of this article:
Na początek, jeśli jeszcze nie czytaliście, proszę zapoznajcie się z pierwszą i drugą częścią tego artykułu:
I decided to add a few more shades to rubble.
Postanowiłem dodać kilka dodatkowych odcieni na gruzie.


Again, using black wash and black ink, I have deepened the shadows in selected placess to increase the contrast.
Ponownie, używając czarnego washa i czarnego inka, pogłębiłem cienie w wybranych miejscach, aby zwiększyć kontrast.


In the next steps I will use oil AMMO effects. Before using them, I protected the whole base using matt acrylic Vallejo varnish.

W kolejnych krokach będę używał olejnych efektów AMMO. Przed ich użyciem, zabezpieczyłem pomalowaną podstawkę matowym lakierem akrylowym Vallejo.


I painted matt black paint the sides of the base.
Pomalowałem czarną, matową farbą boki podstawki.


Now for streaks on the wall to throw live on the whole scene. I chose three shades Streaking Effects. I chose the colors to match the bright background of the wall.

Teraz czas na zacieki na murze, aby trochę ożywić cała scenkę. Wybrałem trzy odcienie Streaking Effects. Wybrałem takie kolory, aby pasowały do jasnego tła muru.


With AMMO effects we can work normally. We put a few drops in some places. We wait a few minutes.
Z efektami AMMO pracujemy standardowo. Nakładamy kilka kropli w wybranych miejscach. Czekamy kilka minut.


Using a broad, synthetic brush with White Spirit, smearing effects to form stains. In the picture below you can see a few shades that I used.

Używając szerokiego, syntetycznego pędzla z White Spirit, rozmazujemy efekty tworząc zacieki. Na zdjęciu poniżej widać kilka odcieni, które użyłem.


Now for the finale - pigments.
Teraz czas na finał - pigmenty.


As always, for the application of pigment on large areas, the best are the old brushes.
Jak zawsze, do nakładania pigmentów na duże obszary, najlepsze są stare pędzle.


The more shades to rubble and earth, the better.
Im więcej odcieni na gruzie i ziemi, tym lepiej.


Pigments thrown on rubble and earth.
Pigmenty dosypałem na gruz i ziemię.


Unglued the tape that protects the pedestal.
Odkleiłem taśmę chroniącą piedestał.


Two layers of black matte paint. All protected with matt varnish.
Dwie warstwy czarnej, matowej farby. Całość zabezpieczona lakierem matowym.


As a cookie on the cake, I made a label.
Jako ciasteczko na torcie, zrobiłem plakietkę.


Now the scenic base is complete. There are only one thing left to do - painted figurine. Soldier who will be sitting in the window.

Teraz podstawka jest już kompletna. Pozostało tylko pomalować figurkę. Żołnierza, który będzie siedział w oknie.Have fun painting,
ARBAL