Acrylic Painting Palette - HobbyZone | Coloured Dust

Friday, June 6, 2014

Acrylic Painting Palette - HobbyZone

Probably, not once, you have noticed in my photos, I'm using a wet palette and a second standard palette. For the palette mostly used my old CD/ DVD. My resource of old, unwanted CDs, however, already practically finished.

Zapewne nie raz, zauważyliście na moich zdjęciach, że używam mokrej palety oraz drugiej standardowej. Za paletę przeważnie służą mi stare płyty CD/DVD. Mój zasób starych, niepotrzebnych płyt praktycznie się już jednak skończył.
My old standard palette (CD) and wet palette.

While working on the figures, I'm use a new acrylic palette from HobbyZone. We know, not from today, that the long work on one model is best wet palette. In addition, the use of the normal palette makes it easier for me to work.

Podczas pracy nad figurkami, ostatnio wspomagam się nową paletą akrylową od HobbyZone. Wiadomo nie od dziś, że do długiej pracy nad jednym modelem najlepsza jest mokra paleta. Dodatkowo korzystanie z normalnej palety ułatwia mi pracę.

Acrylic Painting Palette - HobbyZone
Acrylic Painting Palette - HobbyZone

The biggest bane of all pallets is their washing. For this reason HobbyZone include with palette the cleaning pad with a rough surface which greatly facilitates cleaning without the use of chemicals. Heat water is enough.

Największą zmorą wszystkich palet jest ich mycie, dlatego do palety HobbyZone jest dołączony czyścik (cleaning pad) o szorstkiej powierzchni co znacznie ułatwia mycie bez użycia chemii, wystarczy ciepła woda.


The pallet is made out of hard acrylic. The manufacturer shall ensure that it is resistant to any kind of chemical and mechanical damage. It has several holes of different diameters, so we can mix the paint in very small quantities or pigments in the largest holes.

Paleta wykonana jest z twardego akrylu. Producent zapewnia, że jest odporna na wszelkiego rodzaju środki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne również jej  nie groźne. Posiada kilkanaście otworów o różnej średnicy, dzięki czemu możemy mieszać farby w bardzo małej ilości  lub pigmenty w największych otworach.

Acrylic Painting Palette - HobbyZone
Acrylic Painting Palette - HobbyZone

If you haven't enough space, the palette can also be used without the wooden base.
Jeśli macie mało miejsca, paletę można używać również bez drewnianej podstawki.

Acrylic Painting Palette - HobbyZone

The stand has two slots where you can quickly put brushes without soiling workplace and damage hair.
Podstawka posiada  dwa sloty gdzie możemy odkładać pędzle na szybko bez ubrudzenia blatu jak i uszkodzenia włosia.

Acrylic Painting Palette - HobbyZoneI recommend this new gadget from the HobbyZone. Especially since the price is really affordable.
Polecam wszystkim ten nowy gadżet od firmy HobbyZone. Zwłaszcza, że cena jest naprawdę bardzo przystępna.

Click here to buy:


Have fun painting,
ARBAL