Painting Workshops - TORUŃ 24-25.07.2014 | Coloured Dust

Tuesday, July 29, 2014

Painting Workshops - TORUŃ 24-25.07.2014

Next painting workshops behind us!
Kolejne warsztaty malarskie za nami!

It was the third workshop on real events that I organized. Some participants came from the whole Polish on Friday evening, July 25. This evening we spent strolling through the old town of Torun, gossip, eating and drinking whiskey :)

To były trzecie warsztaty z prawdziwego zdarzenia, które zorganizowałem. Część uczestników zjechała się z całej Polski już w piątek wieczorem 25 lipca. Ten wieczór spędziliśmy na spacerze po toruńskim starym mieście,  plotkach, jedzeniu i piciu Whisky :) 


The next morning, after breakfast, we installed in a room rented in our hotel. These workshops were even more thoughtful. All12 participants received the same figures from our sponsor, Kromlech.eu. The second sponsor, the company's Secret Weapon, provided us with brilliant, resin scenic pedestals.

Następnego dnia rano, po śniadaniu, zainstalowaliśmy się w wynajętej naszego hotelu. Te warsztaty były jeszcze bardziej przemyślane. Wszystkich 12 uczestników otrzymało jednakowe figurki od naszego sponsora, firmy Kromlech.eu. Drugi sponsor, firma Secret Weapon, zaopatrzyła nas w genialne, żywiczne piedestały sceniczne.
All participants were also available bits from Kromlech to enrich the bases with additional elements. In parallel, we painted the same model. If someone was interested could spy on my struggle on mini and listen to advice. Of course I answered all kinds of questions and helping on the job.

Wszyscy uczestnicy, mieli również do dyspozycji bitsy od firmy Kromlech by wzbogacić podstawki sceniczne o dodatkowe elementy.  Równolegle malowaliśmy ten sam model. Jeśli ktoś był zainteresowany mógł podglądać moje zmagania z figurką i wysłuchać porad. Oczywiście odpowiadałem na wszelakie pytania i pomagałem w czasie pracy.


I showed the basic techniques of lightening and shading using the new aluminum airbrush from Harder&Steenbeck - AL plus.

Zademonstrowałem podstawowe techniki rozjaśniania i cieniowania z użyciem najnowszego, aluminiowego aerografu firmy Harder&Steenbeck - AL plus.


All participants brought their work. We could see them together and discuss.
Wszyscy uczestnicy przywieźli swoje prace. Mogliśmy je wspólnie obejrzeć i omówić.


A traditional meal in the hotel restaurant, not to waste time searching for suitable pubs in the old town.
Tradycyjny posiłek w hotelowej restauracji, by nie tracić czasu na poszukiwanie odpowiedniej knajpki na starówce.


Painted on and on. We tested new techniques and products modeling and so to about 17
Malowaliśmy dalej i dalej. Testowaliśmy nowe techniki i produkty modelarskie i tak do około 17.


More photos on Facebook:
Painting Workshops 25-26.07.2014


As always, I demonstrated a simple weathering techniques  using your AMMO of Mig Jimenez.
Jak zawsze zademonstrowałem proste techniki weatheringu z użyciem produktów firmy AMMO of Mig Jimenez.At the end of the workshop we discussed all the work and chose the best painted orc.
Na koniec warsztatów omówiliśmy wszystkie prace i wybraliśmy najlepiej pomalowanego orka.


 


The most interesting work by Maciek Pomianowski. An interesting idea and nice weathering.
Najciekawsza praca Maćka Pomianowskiego. Ciekawy pomysł i ładny weathering.


On Saturday evening we had dinner together in the old city. Some participants went home and some put up and back until Sunday.

W sobotę wieczorem zjedliśmy wspólną kolację na starym mieście. Część uczestników wróciła do domu a część przenocowała i wróciła dopiero w niedzielę.


Thank you sponsors: 

and you, the participants!
See you at the next workshop :)
Do zobaczenia na następnych warsztatach :)Relations about event on the Internet:
Relacje imprezy w Internecie:


Have fun painting,
ARBAL