Resin Display Bases - Secret Weapon | Coloured Dust

Wednesday, August 13, 2014

Resin Display Bases - Secret Weapon

In this blog, I've published many tutorials how to create scenic bases. I also wrote how to prepare a pedestal. As you know, all this often requires a lot of work and time. Sometimes we have no idea and the execution time for creating scenic base. We are helped by the company's Secret Weapon.

Na łamach tego bloga, opublikowałem wiele poradników jak stworzyć podstawki sceniczne. Pisałem również jak przygotować piedestały. Jak wiecie, wszystko to wymaga często sporo pracy i czasu. Niekiedy brak nam jednak pomysłu i czasu na wykonanie podstawki scenicznej. Z pomocą przychodzi nam firma Secret Weapon.

Secret Weapon has offered an interesting Display Bases. Let's look at a few of them. First it Round Bases.
Secret Weapon ma w ofercie ciekawe żywiczne podstawki wystawowe (Display Bases). Przyjrzyjmy się kilku z nich. Pierwsze to podstawki okrągłe

Resin Display Bases - Secret Weapon

They are available in different sizes. We can use them as pedestals for the construction of scenic base. We can also use it as a base for exhibition of figures from games such as Warhammer 40,000.

Dostępne sa w różnych wymiarach. Możemy użyć je jako piedestały do budowy podstawek scenicznych. Możemy również użyć je jako podstawki wystawowe pod figurki zdo gier takich jak Warhammer 40000.

Resin Display Bases - Secret Weapon

These bases are made from resin. As you can see on below photos casting quality is very good. I can't find any air bubbles. Surface finish is smooth. Just paint for example on black color and pedestal is ready.

Podstawki te wykonane są z żywicy. Jak widzicie na zdjęciah poniżej jakość odlewu jest bardzo dobra. Nie napotkałem żadnych bąbelków powietrznych. powierzhnie są gładkie. Wystarczy pomalować np. na czarny kolor i piedestał gotowy.

Resin Display Bases - Secret Weapon

For higher pedestals, on the side walls can be seen that they are slightly concave. This is not a problem.
W przypadku wyższych piedestałów, na ściankach bocznych widać, że są lekko wklęsłe. Nie stanowi to jednak żadnego problemu.


Another coaster is "Themed Bases". In my opinion, one of the best product from the Secret Weapon. Personally appealed to.

Kolejne z podstawek to "Podstawki Tematyczne". Moim zdaniem to najciekawszy element oferty Secret Weapon. Mi osobiście najbardziej przypadły do gustu.

Resin Display Bases - Secret Weapon

Pedestals are available in different sizes as standard.
Piedestały  dostępne są standardowo w różnych wymiarach.

Resin Display Bases - Secret Weapon

But what is most appealing is that these pedestals are ready, thematic areas. It is obvious that they do not reach 100% in all the needs of modelers. But one of them you can definitely handy. I have a few I used for my work.

Ale to co jest najbardziej atrakcyjne, to że te piedestały mają już gotowe, tematyczne powierzchnie. Oczywistym jest, że nie trafią one 100% we wszystkie potrzeby modelarzy. Ale któreś z nich mogą się wam zdecydowanie przydać. Ja już kilka wykorzystałem do moich prac.

Resin Display Bases - Secret Weapon

Here are a few pictures along with a mini in 32mm, to illustrate the size of a few bases.
Poniżej kilka zdjęć wraz z figurką w skali 32mm, dla zobrazowania wielkości kilku podstawek.

Resin Display Bases - Secret Weapon
Resin Display Bases - Secret Weapon
Resin Display Bases - Secret Weapon

And now a few examples, the use of theme bases in my projects. Can throw up some ideas to you.
A teraz kilka przykładów, wykorzystania podstawek tematycznych w moich projektach. Może podrzucą Wam kilka pomysłów.


Resin Display Bases - Secret WeaponResin Display Bases - Secret Weapon

At the last painting workshop, which was leading by me, all participants have used just Secret Weapon bases to their work. Take a look to the relation and see how it came out - CLICK.

Na ostatnich warsztatach, które prowadziłem, wszyscy uczestnicy użyli właśnie podstawek Secret Weapon do swoich prac. Zerknijcie do relacji i zobaczcie jak to wyszło - CLICK.

Resin Display Bases - Secret Weapon

The last of the bases that I have are Ornate Bases. Perfect for showing our 32mm scale work in painting competitions.

Ostatnie z podstawek, które posiadam, to "Podstawki Osdobne". Idealne do pokazywania swoich prac w skali 32mm na konkursach malarskich.

Resin Display Bases - Secret Weapon
Resin Display Bases - Secret Weapon
Resin Display Bases - Secret Weapon


I can summarize the above presentation of Secret Weapon Display Bases in only one way - RECOMMEND :)
Mogę podsumować powyższą prezentację podstawke Secret Weapon tylko w jeden sposób - POLECAM :)


Have fun painting,
ARBAL