How to paint wood? | Coloured Dust

Saturday, November 15, 2014

How to paint wood?

Small and quick guide on how to paint the wood. I will present my way on the example of a wooden shield.

Mały i szybki poradnik jak pomalować drewno. Mój sposób zaprezentuję na przykładzie drewnianej tarczy.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share thisarticle to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to


UPDATE: 26.12.2023

I started from the standard gray primer Vallejo Surface Primer.
Rozpocząłem standardowo od pokrycia elementu szarym podkładem Vallejo Surface Primer.


As a base color I used Citadel Snakebite Leather. It's important that the base color was as bright.
Jako kolor bazowy użyłem Citadel Snakebite Leather. Ważne by bazowy kolor był w miarę jasny.


Then I chose from my color palette several shades of brown.
Następnie wybrałem z mojej palety kolorów kilka odcieni brązu.


I put them on wet palette to be able to freely mix them.
Nałożyłem je na mokra paletę by móc je swobodnie mieszać.


Using several shades (darker than the base color) gradually have added color to the wooden shield. I walked in the direction to a darker brown.

Używając kilku odcieni (ciemniejszych niż kolor bazowy) stopniowo dodawałem kolorów drewnianej tarczy. Szedłem w kierunku coraz ciemniejszego brązu.For painting, I used a larger brush with soft bristles. We put a thin layer so the paint can not be too dense.
Do malowania użyłem większego pędzla z miękkim włosiem. Nakładamy cienkie warstwy więc farba nie może być zbyt gęsta.


The end result at this stage.
Efekt końcowy na tym etapie pracy.


An example of another shield on which the texture of the wood was not as pronounced as that in the first example.
Przykład innej tarczy, na której faktura drewna nie była już tak wyraźna jak w pierwszym przypadku.


Now it's time for the first brown wash. Wash coat will darken the entire surface. This is the reason why as a base color I chose a light shade of brown.

Teraz czas na pierwszy brązowy wash. Warstwa washa przyciemni nam całą powierzchnię. To jest przyczyna dlaczego jako kolor bazowy wybrałem jasny odcień brązu.


Wash applying evenly over the entire surface.
Wash nakładamy równomiernie na całą powierzchnię.


The next step is a black wash. I've diluted the wash with water and put on evenly over the entire surface.
Kolejny etap to czarny wash. Wash ten dodatkowo rozcieńczyłem wodą i nałożyłem równomiernie na cała powierzchnię.


Using a small brush and black wash, I applied it only in selected places of the shield (the cracks between the boards, damages etc.). Waiting for the wash to dry.

Używając małego pędzla i czarnego washa, wprowadziłem go tylko w wybrane miejsca tarczy (szpary pomiędzy deskami, uszkodzenia). Czekamy, aż wash wyschnie.


Color  Brown Ochre 70.856 brightened slightly selected locations.
Kolorem Ochre Brown 70.856 rozjasniłem delikatnie wybrane miejsca.


Using lighter shades, I've delicately highlighted the entire surface by the drybrush technique.
Jaśniejszymi odcieniami, delikatnie rozjaśniłem całą powierzchnię techniką drybrush.


This is how the end result looks in the natural day light. The surface I've secured using Vallejo Matt Varnish 70.520.
Tak prezentuje się końcowy efekt w dziennym, naturalnym świetle. Całoś zabezpieczyłem Vallejo Matt Varnish 70.520.


Finally, the wood is not strongly visible in the bust. However, painting a bust, it's important to get every detail and realism as much as possible. My "Knight of heaven" won a bronze award in the category BUST in this year's  "Hussar 2014".

Ostatecznie na popiersiu drewno nie jest mocno widoczne. Jednak malując popiersie, ważny jest każdy szczegół i uzyskanie jak największego realizmu. Mój "Knight of heaven" zdobył brązową statuetkę w kategorii BUST na tegorocznym konkursie "Hussar 2014".

Knight of heaven


BR,
Michał "ARBAL" Walczak