How to paint face using airbrush? | Coloured Dust

Friday, January 23, 2015

How to paint face using airbrush?

For some time I'm fascinated in painting busts. I'm trying to improve all the techniques that can be useful. One of the most important elements is the face of the bust. Must be painted as best we can. She catches the viewer's gaze for the first time. In this tutorial I will show you how to use an airbrush to create a base color to paint the face.

Ostatnio jestem zafascynowany malowaniem popiersi. Staram się udoskonalać wszelkie techniki, które mogą być przydatne. Jednym z najważniejszych elementów popiersia jest twarz. Musi być pomalowana najlepiej jak potrafimy. To ona przykuwa wzrok widza w pierwszym momencie. W tym poradniku pokaże jak użyć aerografu by stworzyć bazę kolorystyczną przy malowaniu twarzy.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share thisarticle to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. Postaw mi kawę na buycoffee.toFOR BEGINNERS AND INTERMEDIATES.
DLA POCZĄTKUJĄCYCH I SREDNIOZAAWANSOWANYCH.I was trying the preparation of this guide from a few months. The biggest problem with the preparation was the photos. Adequate lighting to see small differences in color. The painting process I will show an example of the bust Tyrion Lannister from Nuts Planet.

Do przygotowania tego poradnika przymierzałem się juz od kilku miesięcy. Największym problemem przy jego przygotowaniu okazały się zdjęcia. Odpowiednie oświetlenie aby widoczne były niewielkie różnice kolorystyczne. Proces malowania pokażę na przykładzie popiersia Tyrion Lannister firmy Nuts Planet.At the beginning we have to prepare bust for painting. Do not forget about the washing it in warm soapy water.

Na początku musimy przygotować popiersie do malowania. Nie zapominajmy o jego umyciu w ciepłej wodzie z mydłem.I've fixed parts of the bust to "working bases". Prepared airbrush, paint and chemicals needed to clean the airbrush.

Zamocowałem elementy popiersia na roboczych podstawkach. Przygotowałem aerograf, potrzebne farby i środki do czyszczenia aerografu.


I used an airbrush "EVOLUTION AL plus" - Harder & Steenbeck to paint
Do malowania użyłem aerografu "EVOLUTION AL plus" - Harder&Steenbeck.
UNDERCOATING

I applied black (trunk) and gray (head) primer using an airbrush.
Nałożyłem czarny (tułów) i szary (głowa) podkład przy użyciu aerografu.
To painting the skin of the face I used Vallejo - Face Painting Set.
Do malowania skóry twarzy użyłem farb Vallejo - Face Painting Set.This set of paint (as described in guide included in set), allows you to paint skin in two shades - dark and bright. For this bust I chose a bright option. The picture below shows the three required colors and airbrush thinner.

Ten zestaw farb (zgodnie z zawartym w środku poradnikiem), pozwala na pomalowanie skóry w dwóch odcieniach - ciemnym i jasnym. Na potrzeby tego popiersia wybrałem jasną opcję. Zdjęcie poniżej pokazuje trzy potrzebne kolory oraz rozcieńczalnik do aerografu.


BASE COLOR - 70.876 Brown Sand
SHADOW COLOR - 70.814 Burnt Cad.Red
LIGHT COLOR - 70.815 Basic Skintone

BASE COLOR

We start with a base color - 70.876 Brown Sand. We put a couple of thin layers. Always dilute the paint with Vallejo Airbrush Thinner. I will not give here the exact recipe and proportion. You master the art of their own. Best to compare the consistency of any Air series paint.

Rozpoczynamy od koloru bazowego - 70.876 Brown Sand. Nakładamy kilka cieńkich warstw. Farby zawsze rozcieńczamy używając Vallejo Airbrush Thinner. Nie podam tutaj dokładnego przepisu i proporcji. Tą sztukę musicie opanować sami. Najlepiej porównać konsystencję z jakąkolwiek farbą z serii Air.


SHADOW COLOR

After drying, the base color, we're beginning painting shadows. We assume zenith lighting - light falls on the figure vertically from the top. For this purpose, in a first step, we use a mixture of paint:

Po wyschnięciu koloru bazowego, zabieramy się za malowanie cieni. Zakładamy oświetlenie zenitalne - światło pada na figurkę pionowo z góry. W tym celu, w pierwszym kroku użyjemy mieszanki farb:


BASE COLOR - 70.876 Brown Sand
SHADOW COLOR - 70.814 Burnt Cad.Red
AIRBRUSH THINNERWe can accelerate the drying of the paint using the dryer.
Schnięcie farby możemy przyspieszyć używając suszarki.


Airbrush paint done preferably from the bottom. We put a very thin layers. The easiest way is to turn your bust head upside down. The paint shall automatically remain in the places that interest us. These places are indicated in the photo by the blue arrows.

Farbę natryskujemy aerografem od dołu. Nakładamy bardzo cienkie warstwy. Najprościej odwrócić głowę popiersia do góry nogami. Farba powinna samoczynnie pozostać w interesujących nas miejscach. Miejsca te wskazałem na zdjęciu niebieskimi strzałkami.In the second step we are deepen the deepest shadows using only:
W drugim kroku pogłebimy najgłębsze cienie używając tylko:

SHADOW COLOR - 70.814 Burnt Cad.Red + AIRBRUSH THINNER


Airbrush paint again done preferably from the bottom. We focus only on selected places.
Ponownie natryskujemy farbę aerografem od dołu. Skupiamy się tylko na wybranych miejscach.


From time to time we should clean the airbrush. Especially between the change of colors.
Co jakiś czas warto przeczyścić aerograf. Szczególnie pomiędzy zmianą kolorów.


I decided to add a little more midtons. For this purpose, I used Vallejo Wash - 76.503 Dark Yellow. I put it directly from the airbrush from the bottom. Wash not only set on the shaded areas. This layer is so thin that it is hard to show the effect of the iphoto for you. You can experiment with other colors of washes.

Postanowiłem dodać jeszcze troszkę midtonów.  W tym celu użyłem Vallejo Wash - 76.503 Dark Yellow. Nałożyłem go bezpośrednio z aerografu od dołu. Wash naniosłem nie tylko na miejsca zacienione. Warstwa ta jest tak cienka, że ciężko pokazać efekt na zdjęciu. Możecie eksperymentować z innymi kolorami washy.

LIGHT COLOR

Time to lighten the skin. We will use the paint:
Czas na rozjaśnienie skóry. Użyjemy farb:

BASE COLOR - 70.876 Brown Sand
LIGHT COLOR - 70.815 Basic Skintone
AIRBRUSH THINNER


The paint is sprayed vertically from above. We put thin, layer. After drying of one layer, apply another if you consider that this is necessary.

Farbe natryskujemy pionowo z góry. Nakładamy cieńkie warstwy. Po wyschnięciu jednej warstwy, nakładamy kolejną jeśli uznamy, że jest to konieczne.


In the last step, we will use only the LIGHT COLOR - 70.815 Basic Skintone + AIRBRUSH THINNER. We focus only on the most protruding parts of the face.

W ostatnim kroku użyjemy tylko LIGHT COLOR - 70.815 Basic Skintone + AIRBRUSH THINNER. Skupiamy się tylko na najbardziej wystających elementach twarzy.Here are a few photos taken in daylight (near a window).
Poniżej kilka zdjęć wykonanych przy dziennym świetle (w pobliżu okna).At this moment, the face does not look as it should have. This painting, however, is a very good basis for further work. On the face we see shadows and highlights. Now we need to work with a brush. Add shadows and highlights midtons. We need to use washes and glazes. Below in the picture you can see a next stage of the work.

Na tym etapie twarz nie wygląda jeszcze tak jak powinna. To malowanie stanowi jednak bardzo dobrą bazę do dalszej pracy. Na twarzy mamy widoczne cienie i rozjaśnienia. Teraz musimy popracować używając pędzla. Dodać cienie, midtony i rozjaśnienia. Nie obędzie się tutaj bez washu i glazów. Poniżej na zdjęciu widać dalsze etap pracy.The next photos show my other works. All the faces were painted technique shown in this tutorial as a base color.

Kolejne zdjęcia pokazują inne moje prace. Wszystkie twarze były malowane pokazaną techniką jako baza kolorystyczna.

BERSERK (WIP)

Tyrion Lannister

Tywin Lannister

Jon SnowFor Polilsh readers:

Ten sposób malowania z użyciem aerografu najłatwiej poakzać "na żywo". Z tego powodu myślę o kolejnych warsztatach malarskich właśnie w tej tematyce. W tematyce malowania twarzy popiersia. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy jesteście zainteresowani takimi warsztatami. Planowany termin - późna wiosna 2015.


Have fun painting,
ARBAL