INBOX043 - Berserk (Nuts Planet NP-B012) | Coloured Dust

Wednesday, January 14, 2015

INBOX043 - Berserk (Nuts Planet NP-B012)

Today I'll show you another bust from Nuts Planet. I must admit that it has had a huge impression on me. I have already started to paint them. So let's look in to the box ...

Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejne popiersie od Nuts Planet. Muszę przyznać, że wywarło na mnie ogromne wrażenie. Już rozpocząłem je malować. Zajrzyjmy do pudełka...

[NP-B012] Berserk
CODE : NP-B012
SCULPTOR : Jun-sik Ahn
PAINTER : Myeong-ha Hwang
MATERIAL : Grey resin
PIECES : 12 (including wire)
SCALE : 1/10


Berserk (Nuts Planet NP-B012)

Inside the box we have found a total of 12 parts. All parts are well protected by sponge.
W środku pudełka znajdziemy w sumie 12 części. Całkiem sporo. Wszystkie elementy są dobrze zabezpieczone gąbka.


As you can see it's really a lot of parts.
Jak widzicie części jest naprawdę dużo.

Berserk (Nuts Planet NP-B012)

Example three small elements and details. The cast is perfect. Two pendants and teeths of a bear.
Przykład trzech małych elementów i detali. Odlane są perfekcyjnie. Dwa wisiorki i zęby niedźwiedzia.


In the box you will also find two thin wires.
W pudełku znajdziemy również dwa cienkie druciki.


Hilt of his sword. Details are amazing.
Rękojeść miecza. Detale są niesamowite.


Braids.
Warkocze.


In kit you will find an element that can help us to mount a bust on a pedestal.
W zestawie znajdziemy element, który może nam posłużyć do zamontowania popiersia na piedestale.
Shield.
Tarcza.


Bearskin, in which Berserk is dressed.
Skóra niedźwiedzia, w którą ubrany jest Berserker.


The head of a bear requires only the removal of the following element.
Głowa niedźwiedzia wymaga jedynie usunięcia poniższego elementu.


The main part of the bust. The amount of details really positively surprised.
Główny element popiersia. Ilość detali naprawdę pozytywnie zaskakuje.


Rear view, without glued bear head and shield.
Widok z tyłu, bez przyklejonej głowy niedźwiedzia i tarczy.


Closeup on the face.
Zbliżenie na twarz.

Berserk (Nuts Planet NP-B012)

Closeup of details.
Zbliżenie na detale.

Berserk (Nuts Planet NP-B012)
Berserk (Nuts Planet NP-B012)

You will see the second element that we need to remove. There is not a big problem.
Poniżej widoczny jest drugi element który musimy usunąć. Nie stanowi to żadnego problemu.


Now I'll show you a few details that need additional work. First pendant. Visible hole was drilled by me.
Teraz pokażę Wam kilka detali, które wymagają dodatkowej pracy. Pierwszy wisiorek. Widoczny otwór nawierciłem samodzielnie.


Now we can use wires attached to the kit.
Teraz przydadzą nam się druciki dołączone do zestawu.


Pendant ready.
Wisiorek gotowy.


Pendant glued to the bust.
Wisiorek przyklejony do popiersia.

Berserk (Nuts Planet NP-B012)

The second pendant is slightly larger. We can drill a hole using 1mm drill bit.
Drugi wisiorek jest nieco większy. Otwór możemy nawiercić wiertlem 1mm.


Both pendants mounted on the bust. With wire we can get a more dynamic result. Also look on the glued braids. They add dynamism.

Oba wisiorki zamontowane na popiersiu. Dzięki drucikom możemy uzyskać bardziej dynamiczny efekt końcowy. Zwróćcie również uwagę na przyklejone warkocze. Dodają dynamizmu.

Berserk (Nuts Planet NP-B012)

Bust ready to paint :)
Popiersie gotowe do malowania :)

Berserk (Nuts Planet NP-B012)
Berserk (Nuts Planet NP-B012)

Berserk from Nuts Planet is in my opinion an amazing bust. Sculpted in 1/10 scale but is really huge. Resin used to cast is a high quality. Work on minor components (pendants) is not a problem. A large amount of high quality details. Recommendable.

Berserk od Nuts Planet to w moim odczuciu niesamowite popiersie. Wyrzeźbione zostało w skali 1/10 ale jest naprawdę ogromne. Zastosowana do odlewu żywica jest wysokiej jakości. Praca nad drobnymi elementami (wisiorki) nie stanowi problemu. Duża ilość wysokiej jakości detali. Pozycja godna polecenia.
Have fun painting,
ARBAL