How to make a stone base v2.0 ? | Coloured Dust

Wednesday, October 7, 2015

How to make a stone base v2.0 ?

For one of my recent projects - Wolverine, I made a simple scenic base. I wanted to model stood at the top of small rocky cliff in the forest. I made a couple of photoss that can be useful for you.

Na potrzeby jednego z moich ostatnich projektów - Wolverine, wykonałem prostą podstawkę sceniczną. Chciałem by model stał na czymś w rodzaju małego skalnego urwiska w lesie. Wykonałem kilka zdjęć, które może się Wam przydadzą.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to


This article is second version of my old "how to":At the beginning I chose a suitable wooden base. Wooden block cut unusual angle, purchased from the Polish manufacturer Miniature Bases. Smooth surfaces don't require additional work. It's size is also important. It should always be chosen according to the model. In this case it will be miniature in 54mm scale.

Na początek wybrałem odpowiednią podstawkę. Drewniany klocek ścięty pod nietypowym kątem, zakupiony od polskiego producenta Miniature Bases. Gładkie powierzchnie nie wymagają już dodatkowej pracy. Ważna jest tu również jego wielkość. Powinna być odpowiednio dobrana do modelu. W tym przypadku będzie to figurka w skali 54mm.


Scenic bases - be creative!
It's all around us ...


I chose a few stones. I glued them to the wooden block using Milliput.
Wybrałem kilka kamieni. Przykleiłem je do drewnianego klocka używając Milliput.I added a piece of old, dry branches. It's to imitate a piece of the trunk of an old, overturned tree.
Dodałem kawałek starej, wyschniętej gałęzi. Ma ona imitować kawałek pnia starego, przewróconego drzewa.


I waited until Milliput dry. The spaces between the stones filled using Vallejo 26.218 Dark Earth.
Poczekałem aż Milliput wyschnie. Przestrzenie pomiędzy kamieniami wypełniłem masą Vallejo 26.218 Dark Earth.


In several places I glued small pebbles using Super Glue.
W kilku miejscach przykleiłem klejem typu Super Glue drobne kamyczki.


I waited until everything dries well. I painted the entire body using black Vallejo Surface Primer. I used the airbrush.

Odczekałem, aż wszystko dobrze wyschnie. Pomalowałem całą podstawkę czarnym podkładem Vallejo Surface Primer. Użyłem aerografu.


Using the airbrush and paint Vallejo Game Air painted the main colors. I made the preliminary shading and lightening. I used several Vallejo Model Wash directly from airbrush. This can be seen mainly on the stones.

Używając aerografu i farb Vallejo Game Air naniosłem główne kolory. Wykonałem również wstępne cieniowanie i rozjaśnienie. Wykorzystałem kilka odcieni Vallejo Model Wash, które naniosłem bezpośrednio aerografem. Widoczne jest to głównie na kamieniach.


Now I focused on the finishing touches. I've used the following products on individual base elements:
Teraz skupiłem się już na wykończeniu detali. Użyłem następujących produktów na poszczególnych elementach podstawki:

Earth/Ziemia:
AMMO nature effects - Kursk Soil (A.MIG-1400)
AMMO nature effects -Earth (A.MIG-1403)
Vallejo Pigments 73104 Light Sienna

Rocks/Skały:
Shadows deepened with black and brown washes.
Drybrush light shades of gray.
Additional shades of dry pigment Vallejo 73106 Burnt Sienna.
Pogłebiłem cienie czarnymi i brązowymi washami.
Drybrush jasnymi odcieniami szarości.
Dodatkowe odcienie suchym pigmentem Vallejo 73106 Burnt Sienna.

Tree/Drzewo:
Shadows deepened with black and brown washes.
Brighten edges.
From below I used the oil effects AK Slimy Grime Light (AK027) i Slimy Grime Dark (AK026).
Pogłebiłem cienie czarnymi i brązowymi washami.
Rozjaśniłem krawędzie.
Od spodu użyłem efektów olejnych AK Slimy Grime Light (AK027) i Slimy Grime Dark (AK026).I added vegetation in the form of Army Painter tufts. I've added a few minor broken sticks, dried plants and I used birch seeds as imitation of  dried leaves. I used Vallejo Still Water also to create the effect of small pools and moisture.

Dodałem roślinność w postaci trawek Army Painter. Dodałem kilka drobnych połamanych patyczków, wysuszona roślinność oraz użyłem nasion brzozy jako imitacji wysuszonych liści. Użyłem również Vallejo Still Water by stworzyc efekt małych kałóż i wilgoci.And that presents a finished model and base in a different light and angles. The miniature was fastened for the help of pins and Super Glue.

A tak prezentuje się skończony model oraz podstawka w różnym świetle i pod różnymi kątami. Figurkę przymocowałem za pomoca pinów i kleju typu Super Glue.


Full Wolverine gallery -> CLICK


Have fun painting,
ARBAL