INBOX055 - Sharpshooter Kelley (Nuts Planet T75005) | Coloured Dust

Friday, March 11, 2016

INBOX055 - Sharpshooter Kelley (Nuts Planet T75005)

Today I'll show you another figure from NutsPlanet - "Sharpshooter Kelley" (T75005). The figurine is manufactured in 75mm  scale and molded in a high quality resin.

Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejną figurkę od NutsPlanet - "Sharpshooter Kelley" (T75005). Figurka ta wykonana jest w skali 75mm i odlana z wysokiej jakości żywicy.

Photo from www.nutsplanet.com
Painted by Francesco Farabi

Figurine as always in the case of NutsPlanet is packed in a sturdy cardboard box. On the box we find the model photo, painted by Francesco Farabi.

Figurka jak zawsze w przypadku NutsPlanet zapakowana jest w solidne kartonowe pudełko. Na pudełku znajdziemy zdjęcie modelu, pomalowanego przez Francesco Farabi.

Sharpshooter Kelley (Nuts Planet T75005)

Looking at the photo below, I consider that it would be cool to have entire collections of figurines :)
Patrząc na poniższe zdjęcie stwierdzam, że byłoby fajnie posiadać całą kolekcje tych figurek :)


Inside we find 15 parts protected by sponge. These figures are flying to my home in Poland directly from Korea. Always come to me completely undamaged.

W środku znajdziemy 15 części zabezpieczonych gąbką. Figurki te leca do mojego domu w Polsce bezpośrednio z Koreii. Zawsze docierają do mnie całkowicie nieuszkodzone.

Sharpshooter Kelley (Nuts Planet T75005)

Sharpshooter Kelley (Nuts Planet T75005)

The kit also include a complete scenic base. I must admit that I was very nice surprised.
W zestawie znajdziemy również kompletną podstawkę sceniczną. Muszę przyznać, że bardzo miło mnie to zaskoczyło.

Sharpshooter Kelley (Nuts Planet T75005)

Let's look at same Kelley figure. Please note that this model was sculpteded digitally. Then printed and cast in resin. For this reason, the pictures below you will notice a huge amount of fine details.

Przyjrzyjmy się samej figurce Kelley. Należy pamiętać, że model ten został wyrzeźbiony całkowicie cyfrowo. Następnie wydrukowany i odlany w żywicy. Z tego powodu na poniższych zdjęciach zauważycie ogromną ilość drobnych detali.Despite the scale of 75mm, figures seem to be quite small. Both hands must be assembled to the body of Kelly. These elements are well fitted.

Pomimo skali 75mm, figurka wydaje się być dość drobna. Obie ręce musimy dokleić do korpusu Kelly. Elementy te są bardzo dobrze spasowane.
Sharpshooter Kelley (Nuts Planet T75005)


On the back of Kelly I noticed the only place that require correction. Here you can see a small moulding line. Removing it will be rather quick and simple.

Na plecach Kelly zauważyłem jedyne miejsce wymagające korekty. Widać tutaj małą linię podziału formy. Usunięcie jej będzie raczej szybkie i proste.


The Kelly sniper rifle was made very carefully and in detail. I expected that the barrel will be distorted. However, it is absolutely stright and requires no adjustments.

Bardzo dokładnie i szczegółowo został wykonany karabin snajperski Kelly. Spodziewałem się, że lufa będzie wykrzywiona. Jest jednak absolutnie prosta i nie wymaga żadnej korekty.

Sharpshooter Kelley (Nuts Planet T75005)
Sharpshooter Kelley (Nuts Planet T75005)


Telescope for the sniper rifle is a separate element. We need to assembly it to the rifle.

Luneta karabinu jest osobnym elementem. Musimy ja dokleić do karabinu.

Included you will find lots of additional elements which must be attached to the figurine and additional we can use decorate scenic base (spent shell casings).

W zestawie znajdziemy mnóstwo dodatkowych elementów które musimy przyczepić do figurki oraz dodatkow możemy użyć by urozmaicić podstawkę (łuski od pocisków).

Small backpack.

Spent Shell Casings and Bullets.

Hair.
Pistol in a holster.

Magazines.


This month NutsPlanet also released another figure "Jess Rifleman" (T75006) in the same scale. I have a great wish to paint the two figures together and create a mini diorama. What do you think about this idea?

W tym miesiącu NutsPlanet wydało równiez kolejna figurkę "Rifleman Jess" (T75006) w tej samej skali. Mam wielka ochotę pomalować obydwie figurki razem i wykonać mini dioramę. Co sądzicie o tym pomyśle?
PACKAGING: 5/5
CASTING QUALITY: 5/5
SCULPTING QUALITY: 5/5
PAINTABILITY: 4/5
OVERALL SCORE: 19/20
Have fun painting,
ARBAL