INBOX061 - Protects the People (Clay Dreams) | Coloured Dust

Wednesday, August 24, 2016

INBOX061 - Protects the People (Clay Dreams)


In my hands I have interesting figures - "Protects the People" from  Clay Dreams Miniatues. This is actually a mini diorama. The set includes two figures and base in 75mm scale.

W moje ręce trafiły ciekawe figurki - "Protects the People" od Clay Dreams Miniatues. Jest to właściwie mini dioramka. Zestaw zawiera dwie figurki oraz podstawkę w skali 75mm.Clay Dreams Miniatures release mainly limited models. "Protects the People" were cast only in 99 copies. I have a copy of the number 37.

Clay Dreams Miniatures wydaje głównie limitowane modele. "Protects the People" zostały odlane tylko w 99 kopiach. Posiadam kopię numer 37.


Figurines are packaged in a hard cardboard box. Additionally they have been secured with a sponge. The whole reached me safely in bubble envelope.

Figurki zapakowane są w twardym, kartonowym pudełku. Dodatkowo zostały zabezpieczone gąbką. Całość dotarła do mnie bezpiecznie w bąbelkowej kopercie. 


All elements of the base and the figurines are cast from resin. In box you will find a ready scenic base. It consists of 4 parts. This is stone floor, stairs and stone wall. Personally, I do not fell it to taste.

Wszystkie elementy podstawki oraz figurki odlane są z żywicy. W zestawie znajdziemy gotową podstawkę sceniczną.  Składa się ona z 4 cześći. Jesto to kamienna posadzka, schody i kamienna ściana. Osobiście nie przypadła mi ona do gustu.


Figurines are made in 75mm scale. Figurines with the base, create a scene presents a crusader protecting the little girl.

Figurki wykonane są w skali 75mm. Figurki wraz z podstawką, tworzą scenkę przedstawiającą krzyżowca  chroniącego małą dziewczynkę.


The girl figurine is cast as one piece. Unfortunately, it requires a small correction. Molding lines are visible.
Figurka dziewczynki jest odlana jako jeden element. Niestety wymaga ona niewielkiej korekty. Widoczne są linie podziału formy.


The sword was cast from a different type of resin.
Miecz został odlany z innego rodzaju żywicy.


Crusader mini requires sticking his right hand holding a sword.
Figurka krzyżowca wymaga doklejenia prawej dłoni trzymającej miecz.


Here, we see the poor quality of the casting. Feet require a cut from a large piece of resin. Unfortunately, the resin used is very fragile. It's easy at this operation to damage the model.

Tutaj również widzimy słabą jakość odlewu. Stopy wymagają odcięcia od dużego kawałka żywicy. Niestety zastosowana żywica jest bardzo krucha. Łatwo przy tej operacji uszkodzić figurkę. Additionally also on thet figurine molding lines are also visible. It occurs over the entire height of the model. We need to remove them what it will take us some time.

Dodatkowo również na tej figurcę widoczne są linie podziału formy. Występują ona praktycznie na całej wysokości modelu. Musimy je usunąć co zajmie nam trochę czasu.


Below I done for you images of figures after the application of a gray Vallejo primer. As a result, the details should be more visible.

Poniżej wykonałem dla Was zdjęcia figurek po nałożeniu szarego podkładu Vallejo. Dzięki temu detale powinny być lepiej widoczne.As you could see figures from the "Protects the People" set are not cast in the highest quality. The resin used can also be better, harder. Sculpture of the models, however, is at a satisfactory level. The whole scene havein my opinion a lot of potential. It has that something. I plan to do it as a fantasy scene. Scenic base I will do from the scratch.

Jak mogliście zobaczyć, figurki z zestawu "Protects the People" to nie jest odlew najwyższej jakości. Zastosowana żywica również mogła by być lepsza, twardsza. Rzeźba modeli jest jednak na zadowalającym poziomie.  Cała scenka ma moim zdaniem duży potencjał. Ma w sobie to coś. Planuję wykonać ją jako scenkę fantasy. Podstawkę wykonam samemu, całkowicie od podstaw. PACKAGING: 4/5
CASTING QUALITY: 3/5
SCULPTING QUALITY: 3/5
PAINTABILITY: 4/5
OVERALL SCORE: 14/20


Have fun painting,
ARBAL