From the workshop... #25 | Coloured Dust

Friday, August 26, 2016

From the workshop... #25


It's time to start 25th episode :)
25 odcinek czas zacząć :)

At the beginning, greetings from the workshop where sometimes mischief with my daughter :)
Na początek pozdrowienia z warsztatu gdzie czasem rozrabiamy razem z moją córką :)


New figures in the queue for painting:
Nowe figurki w kolejce do pomalowania:
Finally I installed a HD webcam on my lamp. Installation is temporary but has already proven itself in practice. I will try to create for you more video materials. If you are interested, I am able to lead workshops/tutoring through Skype. For this purpose, please contact me at coloureddust(at)gmail(dot)com.

Wreszcie zamontowałem kamerkę na mojej lampie. Montaż jest prowizoryczny ale sprawdził się już w praktyce. Postaram się tworzyć dla Was więcej materiałów video. Jeśli jesteście zainteresowani, jestem w stanie poprowoadzić również warsztaty/korepetycje poprzez Skype. W tym celu proszę o kontakt na adres coloureddust(at)gmail(dot)com.


Once again, I did cleaning and minor refurbishments in the workshop. Monitor, which is necessary for me to work hung on the wall. As a result, I now have more space to paint. Above the monitor will arise even shelves.

Kolejny raz zrobiłem porządki i niewielkie przemeblowanie w warsztacie. Monitor, który jest mi niezbędny do pracy zawodowej zawisnął na ścianie. Dzięki temu mam teraz więcej miejsca na farby. Nad monitorem powstaną jeszcze półki.


Do you remember my review Miniature Holder (v2.0) (PK-PRO) ? From what I know, many of you are using these holders. I have the pleasure to test the first copies of new V3 holders and grip. More details and a comparison V2 vs V3 can be found in the near future in my review on the blog.

Pamiętacie moją recenzję Miniature Holder (v2.0) (PK-PRO) ? Z tego co wiem, wielu z Was używa te uchwyty. Mam przyjemność przetestować pierwsze egzemplarze nowych uchwytów V3. Więcej szczegółów i porównanie V3 vs V2 znajdziecie w najbliższym czasie w mojej recenzji na blogu.


You can support a new project on Kickstarter. The campaign will start on September 2nd 2016.
Warto wesprzeć nowy projekt na Kickstarterze. Kampania rozpocznie się 2 września 2016.


New holders are made of wood and have a few small fixes and improvements.
Nowe holdery sa wykonane z drewna oraz posiadają kilka małych poprawek i udoskonaleń.

54mm version
54mm version
75mm version
75mm version
54mm vs 75mm version
Here something completely new - the grip, along with stand. It is ideal to work with busts but also with figures.
Poniżej całkowicie nowy uchwyt wraz ze stojaczkiem. Nadaje się idealnie do pracy z popiersiami ale i również z figurkami.

Have fun painting,
ARBAL