Archaic Ruined Temple (StudioLevel) | Coloured Dust

Wednesday, April 26, 2017

Archaic Ruined Temple (StudioLevel)

This time a little unusual. I'll show you a product for players today. As you know, I have not been playing wargames for about five years now. Sebastian from Polish company StudioLevel asked me to look at one of his products. This product is a wargaming terrain called "Archaic Ruined Temple".

Tym razem trochę nietypowo. Pokażę Wam dzisiaj produkt dla graczy. Jak wiecie nie gram w gry bitewne już od około pięciu lat. Sebastian z polskiej firmy StudioLevel poprosił mnie jednak abym przyjrzał się jednemu z jego produktów. Ten produkt to żywiczny teren do gier bitewnych o nazwie "Archaic Ruined Temple".

StudioLevel is committed to the development of wargaming terrain (28mm). Please watch the promotional video and you'll understand what's going on :)

StudioLevel zajmuje się szeroko pojętym tworzeniem terenów do gier bitewnych (28mm). Obejrzyjcie film promocyjny to zrozumiecie o co chodzi :)
The product brought me a courier. As you can see it is very solidly packed.
Produkt przywiózł mi kurier. Jak widzicie jest bardzo solidnie zapakowany.


Everything was covered with several layers of bubble film. (Yes, in the bottom right corner of my photo there is my foot in a black socks :)) Unpacking this secure shipment took me a while.

Całość była zabezpieczona kilkoma warstwami foli bąbelkowej. (Tak w prawym dolnym rogu zdjęcia znajduje się moja stopa w czarnej skarpetce :)) Rozpakowanie tak zabezpieczonej przesyłki zajęło mi dłuższą chwilę.


Inside I found a nicely packed "Archaic Ruined Temple". It's a really big bag full of resin!
W środku znalazłem ładnie zapakowane "Archaic Ruined Temple". To naprawdę wielki worek pełen żywicy!

Archaic Ruined Temple (StudioLevel)

Out of curiosity I weighed the contents. "Archaic Ruined Temple" weighs about 1.55kg. It makes an impression.
Z ciekawości zważyłem zawartość. "Archaic Ruined Temple" waży około 1,55kg. Robi to wrażenie.


Archaic Ruined Temple (StudioLevel)After unpacking we will see that this model consists of 7 elements.
Po rozpakowaniu zobaczymy, że ten model składa się z 7 elementów.

Archaic Ruined Temple (StudioLevel)

In the middle I also found a leaflet advertising StudioLevel and business card. I have to admit that the entire graphic design of the products, leaflets and website look very professional.

W środku znalazłem również ulotki reklamowe StudioLevel i wizytówkę. Muszę przyznać, że cała oprawa graficzna produktów, ulotki i strona internetowa wyglądają bardzo profesjonalnie.


This is the resin used visible from the bottom of this model. Sebastian informed me that it was one of his first resin castings. You should expect even better quality in the future.

Tak wygląda zastosowana żywica od spodu podstawki tego modelu. Sebastian poinformował mnie, że to jedne z jego pierwszych żywicznych odlewów. W przyszłości należy spodziewać się jeszcze lepszej jakości.


Below are some close-ups on the texture and details of this terrain. Old ruined bricks look really cool.
Poniżej kilka zbliżeń na fakturę i detale tego terenu. Stare zniszczone cegły wyglądają naprawdę bardzo fajnie.

Archaic Ruined Temple (StudioLevel)

Visible below the tiles on the floor could however be a little more refined. Let's remember, though, that this is a terrain model for wargames, not a diorama made for a serious modeling contest. Such quality I think is sufficient.

Widoczne poniżej płytki na podłodze mogły by być jednak trochę bardziej dopracowane. Pamiętajmy jednak, że to model terenu do gier bitewnych, a nie diorama wykonana na poważny konkurs modelarski. Taka jakość myślę, że jest wystarczająca.


The next two pictures are old ruined columns with statues. What to write here, look old and destroyed :)
Następne dwa zdjęcia to stare zniszczone kolumny z rzeźbami. Co tu dużo pisać, wyglądają na stare i zniszczone :)

Archaic Ruined Temple (StudioLevel)


Placing the "Archaic Ruined Temple" is not difficult and does not require any instructions. We do not have to prepare the model, clean, etc. The whole model you saw weighs 1.5 kg so it must be solidly glued together so it does not split. The pictures show the Warhammer Fantasy Battle 28mm scale miniature. As you can see, the "Archaic Ruined Temple" is really big.

Złożenie "Archaic Ruined Temple" nie jest trudne i nie wymaga żadnej instrukcji. Poszczególnych elementów nie musimy specjalnie przygotowywać, czyścić itp. Cały model jak widzieliście, waży 1,5 kg wiec trzeba go solidnie skleić żeby się nie rozleciał. Na zdjęciach widoczna jest figurka z gry Warhammer Fantasy Battle w skali 28mm. Jak widzicie, "Archaic Ruined Temple" jest naprawdę duże.


Archaic Ruined Temple (StudioLevel)


Archaic Ruined Temple (StudioLevel)

If you are looking for ready-made terrains for your battle games, then it is worthwhile to get interested in StudioLevel. I think the price of these products is adequate to their quality. Look at their website, maybe you can find something interesting.

Jeśli szukacie gotowych terenów do waszych gier bitewnych to warto zainteresować się ofertą StudioLevel. Myślę, że cena tych produktów jest adekwatna do ich jakości. Zajrzyjcie na ich stronę internetową, może znajdziecie coś dla siebie.Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak