How to place decals on miniatures? | Coloured Dust

Monday, July 10, 2017

How to place decals on miniatures?Every beginner modeler struggles with the problem of how to put decals on a model. This also applies to miniature painters. In this tutorial I will show you how to correctly place the decals on the figurine or model in six simple steps. For this purpose I used Acrylicos Vallejo products. I realize that there are also third-party products available on the market. Perhaps they are more specialized. However, everyone has their own tastes and habits. I will show you my simple but effective way.

Każdy początkujący modelarz boryka się z problemem jak umieścić kalkomanie na modelu. Dotyczy to również malarzy figurek. W tym poradniku pokażę Wam jak w sześciu prostych krokach prawidłowo umieścić kalkomanię na elemencie figurki lub modelu. W tym celu wykorzystałem produkty marki Acrylicos Vallejo. Zdaję sobie sprawę, że na rynku dostępne są również produkty innych firm. Być może są one bardziej specjalistyczne. Każdy ma jednak swoje upodobania i przyzwyczajenia. Ja pokaże Wam mój prosty ale skuteczny sposób.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.toNa moim profilu Facebook pojawił się komentarz, iż poniższa metoda może prowadzić do efektu srebrzenia się kalkomanii. Jeśli chcecie stosować bardziej zaawansowany sposób i uniknąć tego problemu zapraszam do zapoznania się z poniższym artykułem:
You can also read my previous article about decals:To place our decals correctly, we need 4 Vallejo products.
Aby umieścić na naszej figurce kalkomanie w poprawny sposób potrzebujemy 4 produktów firmy Vallejo.


1. First we need to choose decals.
Wybieramy interesujące nas kalkomanie.


We cut them from the main sheet. Be careful to not damage other decals.
Wycinamy je z głównego arkusza. Uważamy aby nie uszkodzić innych kalkomanii.


2. We paint the surface on which the decals will be placed in the appropriate color. In my example it was a white paint. Then cover it with - 70.510 Gloss Varnish.

Malujemy powierzchnię, na której zostanie umieszczona kalkomania odpowiednim kolorem. W moim przykładzie była to biała farba. Następnie pokrywamy ją błyszczącym lakierem - 70.510 Gloss Varnish.


Once the Gloss Varnish well dry, the surface will become ultra smooth.
Gdy błyszczący lakieru dobrze wyschnie, powierzchnia będzie gładka.


3. Next step is applying 73.213 Decal Fix.
Następny krok to naniesienie 73.213 Decal Fix.


Acrylicos Vallejo Decal Fix is a water based solution which will increase the adhesive properties of the decal.
Acrylicos Vallejo Decal Fix jest opartym na wodzie środkiem, który polepszy przyczepność kalkomanii.


4. Now we need some clear water. We submerge the decal into water for a few seconds. Then the decal will be ready to be transferred into the model.

Teraz potrzebujemy czystej wody. Zanurzamy kalkomanię na kilka sekund w wodzie. Teraz kalkomania będzie gotowa do przeniesienia na model.


With help of the tweezers, we transfer the decal from sheet to the model. With the help of brush, we can make adjustments, remove the excess of air between the decal and model. We need also remove the excess of water.

Przy pomocy pincety przenosimy naklejkę z arkusza na model. Przy pomocy pędzla możemy dokonać korekty położenia oraz usuwać nadmiar powietrza pomiędzy naklejką a modelem. Musimy również usunąć nadmiar wody.


5. Once the excess of water and air is removed, we can apply a thin layer of Acrylicos Vallejo 73.212 Decal Medium. This is an alcohol based formula which will soften the decal and allow it to reach all the recessed and raised surface details. In my example it is not a problem because I have flat surface.


Po usunięciu nadmiaru wody i powietrza można nanosić cienką warstwę środka 73.212 Decal Medium. Jest to formuła oparta na alkoholu, która zmiękczy naklejkę i pozwoli jej dotrzeć do wszystkich zagłębionych i wystających szczegółów powierzchni. W moim przykładzie nie jest to problemem, ponieważ mam płaską powierzchnię.


73.212 Decal Medium should be applied over the decal and let it to dry untouchable for about 2 hours.
73.212 Decal Medium powinien być nakładany na kalkomanię i pozostawiony do wyschnięcia przez co najmniej 2 godziny.


6. The final step is a thin layer of 70.520 Matt Varnish over the decals. This will eliminate any gloss effects from the decal film or any shinning from the products previously applied. If you have big surface with decal a good idea is use an airbrush to apply varnish.

Ostatnim krokiem jest cienka warstwa lakieru matowego - 70.520 Matt Varnish, nałożonego na kalkomanię. Pozwala to wyeliminować efekty połysku z folii kalkomanii lub jakiegokolwiek połysku z wcześniej stosowanych produktów. Jeśli masz dużą powierzchnię z kalkomanią, dobrym pomysłem jest użycie aerografu do nakładania lakieru.


The final result should be satisfactory for most of us :)
Wynik końcowy powinien być zadowalający dla większości z nas :)


This is another example of small element with decals.
Jest to kolejny przykład małych elementów na których umieściłem kalkomanię.


Additionally when matt varnish dry and protect the whole element you can add some weathering effects on top.
Dodatkowo, gdy matowy lakier wyschnie i chroni już cały element, można dodać do niego efekty postarzenia (weathering).This video shows all the details of the helmet from the "Grunt" bust in 1:10 scale. All elements have decals applied.
Ten film pokazuje wszystkie detale hełmu z popiersia "Grunt"w skali 1:10. Na wszystkich zostały użyte kalkomanie.


Thx for reading :)


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak