INBOX086 - Freeguild Cavalier-Marshal (Games Workshop) | Coloured Dust

Wednesday, December 6, 2023

INBOX086 - Freeguild Cavalier-Marshal (Games Workshop)


I don't want to lie, but I don't think I've painted a Games Workshop miniature in 10 years. Of course, I kept up to date with new releases, but I didn't buy any model. However, I have noticed that the quality of this company's models is increasing. I recently really liked the Freeguild Cavalier-Marshal model. So I decided to buy it and paint it. Let me emphasize that I'm not a gamer nor do I like the new atmosphere of Age Of Sigmar. My heart and sense of aesthetics is in Warhammer Fantasy Battle.

Nie chcę skłamać, ale chyba od 10 lat nie pomalowałem żadnej figurki firmy Games Workshop. Oczywiście śledziłem na bieżąco nowe wydania ale nie kupiłem, żadnego modelu. Zauważyłem jednak, że jakość modeli tej firmy rośnie. Bardzo spodobał mi się w ostatnim czasie model Freeguild Cavalier-Marshal. Postanowiłem go więc nabyć i pomalować. Podkreślę, że nie jestem graczem ani nie podoba mi się nowy klimat Age Of Sigmar. Moje serce i poczucie estetyki jest w Warhammer Fantasy Battle.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 
        Postaw mi kawę na buycoffee.to


The figurine is packed in a regular cardboard box and foil. This is not any exceptionally thick cardboard. A classically packaged Games Workshop product with nice graphics.

Figurka zapakowana jest w zwyczajne kartonowe pudełko i folię. Nie jest to żaden wyjątkowy gruby karton. Klasycznie zapakowany produkt Games Workshop z ładną oprawą graficzną.

Freeguild Cavalier-Marshal (Games Workshop)

Freeguild Cavalier-Marshal (Games Workshop)


Inside you will find one sprue with a plastic model, a stand, instructions and decals.
W środku znajdziemy jedną wypraskę z plastikowym modelem, podstawkę, instrukcję oraz kalkomanie.

Freeguild Cavalier-Marshal (Games Workshop)

A very large sheet of decals is very useful.
Bardzo duży arkusz kalkomanii to bardzo przydatna sprawa.

Freeguild Cavalier-Marshal (Games Workshop)

The box contains instructions for assembling the model. It is very well prepared. Even though it is a small model, it is worth gluing it according to the instructions. It consists of a large number of elements that need to be glued in a specific order.

W pudełku znajdziemy instrukcję złożenia modelu. Jest ona bardzo dobrze przygotowana. Pomimo tego, że jest to niewielki model, warto jednak skleić go zgodnie z instrukcją. Składa się on ze sporej ilości elementów, które należy skleić w określonej kolejności.Let's take a look at the plastic sprues with the model. They are made brilliantly.
Przyjrzyjmy się plastikowym wypraskom z modelem. Wykonane są rewelacyjnie. The set includes a standard oval base used in the Age Of Sigmar game.
W zestawie znajdziecie standardową owalną podstawkę używaną w grze Age Of Sigmar.Let's take a closer look at the molded part. The huge amount of very clear details is truly a positive surprise. There are virtually no mold dividing lines. All elements fit perfectly. When assembling the model, you will not encounter any problems with poorly fitting parts.

Przyjrzyjmy się bliżej wypraską. Ogromna ilość bardzo wyraźnych detali naprawdę pozytywnie zaskakuje. Praktycznie nie istnieją linie podziału formy. Wszystkie elementy są spasowane idealnie. W czasie sklejania modelu nie napotkacie na żadne problemy ze źle dopasowanymi częściami.
The model also includes a simple stage stand. The only additional variant are two heads that we can use when assembling the model.

Częścią modelu jest również prosta podstawka sceniczna. Jedynym dodatkowym wariantem są dwie głowy, które możemy użyć składając model.To sum up, the Freeguild Cavalier-Marshal from Games Workshop is a fantastic plastic model. The figure is full of details and has a very nice base that can be enriched with additional elements. The quality of workmanship and the pleasure of gluing this model are positively impressive. While I personally don't like Games Workshop's policy, I must admit that they produce models of brilliant quality. I have a feeling that my future projects will not end only with this model from this company...

Podsumowując, Freeguild Cavalier-Marshal od Games Workshop to rewelacyjny plastikowy model. Figurka jest pełna detali ma bardzo fajną podstawkę, którą możemy wzbogacić o dodatkowe elementy. Jakość wykonania i przyjemność sklejania tego modelu powala pozytywnie. Tak jak osobiście nie przepadam za polityką firmy Games Workshop, tak muszę przyznać, że produkuje ona genialnie jakościowo modele. Coś czuje że moje przyszłe projekty nie zakończą się tylko na tym modelu od tej firmy...
PACKAGING: 4/5
CASTING QUALITY: 5/5
SCULPTING QUALITY: 5/5
PAINTABILITY: 5/5
OVERALL SCORE: 19/20


BR,
Michał "ARBAL" Walczak