Modelling materials (part 1) | Coloured Dust

Monday, June 11, 2012

Modelling materials (part 1)

Warsztat każdego malarza to nie tylko farby, ale wiele innych przydatnych środków chemicznych. W tym artykule, przybliżę Wam kilka produktów, których używam i bez których nie wyobrażam sobie pracy.

Each painter workshop is not only a paints, but many other useful chemicals. In this article, brings you some products that I use, and without which I can not imagine the work.

Acrylic thinner - VALLEJO
Rozcieńczalnik akrylowy - VALLEJO
Rozcieńczalnik farb akrylowych firmy Vallejo (Thinner). Wykorzystywany przeze mnie głównie do rozcieńczania farb w aerografie. Najważniejsza zaleta to dłuższy czas wysychania w porównaniu z wodą. Można stosować go również przy tradycyjnym malowaniu pędzlem, a nie aerografem, do rozrzedzania farb. Produkt ten można kupić w znacznie większych opakowaniach niż te, które pokazuję na zdjęciu co znacznie obniża koszty.

Vallejo's acrylic paints thinner. I used mostly for diluting paint in Airbrush. The most important advantage is the longer drying time compared to the water. You can also use it with a traditional paint technique using brush, not airbrush. This product can be purchased in much larger sizes package than those shown on the picture which greatly reduces costs.


Poniżej zdjęcie nowego rozcieńczalnika Vallejo przeznaczonego głównie do aerografu  w buteleczce o pojemności 60ml.

Below is a photo of the new thinner Vallejo mainly for airbrush in a bottle with a capacity of 60ml.

Airbrush Thinner - VALLEJO


Zmywacz farb akrylowych. Używam taniego i bardzo dobrego zmywacza farb akrylowych polskiego producenta, firmy WAMOD. Środek ten nadaje się idealnie do czyszczenie aerografu, czyszczenia pędzli (przeczytaj mój artykuł How to revitalize the old brushes?) oraz nawet do zmywania farby z figurki. 

Acrylic paint remover. I'm using a cheap and very good acrylic paint remover Polish  manufacturer, WAMOD. This measure is ideal for airbrush cleaning, cleaning brushes (read my article How to revitalize the old brushes?), and even to wash the paint from the figures.

Acrylic paint remover - WAMOD.
Zmywacz farb akrylowych - WAMOD.
Acrylic paint remover - WAMOD.
Zmywacz farb akrylowych - WAMOD.

Cleanser IPA
Cleanser Ipa czyli izopropanol. Środek do czyszczenia optyki, mechaniki precyzyjnej i sprzętu elektronicznego. Uniwersalny preparat do czyszczenia wszelkiego rodzaju elementów optycznych, mechanicznych i elektronicznych. Zawiera alkohol izopropylowy najwyższej czystości. Po odparowaniu nie pozostawia żadnych osadów ani zabarwień. 150ml pojemnik kosztuje około 7PLN (2EURO) i można go kupić w każdym dobrym sklepie z częściami elektronicznymi. White Spirit używa się do utrwalania pigmentów na modelu. Zwykle po nałożeniu pigmentów w ostatniej fazie malowania nanoszę White Spirit aerografem. Powoduje to utrwalenie pigmentów, nie ścierają się one z figurki jeśli często ją używasz np. do grania. Oczywiście środek ten ma wiele innych zastosowań w połączeniu z pigmentami.

Cleanser Ipa or isopropyl alcohol. Cleaner optics, precision mechanics and electronics. Universal cleaner for all types of optical components, mechanical and electronic. It contains high-purity isopropyl alcohol. After evaporation, leaves no residue or colors. 150ml container costs about 8PLN (2EURO) and can be purchased at any reputable dealer of electronic parts. White Spirit is used for the fixation of pigments on the model. Usually, after application of pigments, when painting are putting the final phase, I sprayed White Spirit by means of airbrush. This causes the fixation of pigments, they do not clash with the mini if you use it frequently, eg to play. Of course, this measure has many other uses in combination with the pigments.

Zgodnie z uwagami jednego z czytelników bloga, warto również użyć na końcu fiksatywy do pigmentów np. firmy MIG, która całkowicie utrwali i zabezpieczy naszą pracę.

According to the observations of one of our readers, we also use at the end of fixative to pigments such as MIG's that completely perpetuated and protect our work.
Lakier matowy w spray'u. Wielu malarzy uważa, że pokrycie skończonego modelu lakierem całkowicie zmienia wypracowane kolory i odcienie. Coś w tym jest ale ja jestem również graczem i zawsze zabezpieczam efekt mojej pracy. Zawsze pokrywam skończoną figurkę cienką warstwą matowego lakieru w sprayu, lub nanoszę ją aerografem korzystając z lakieru w dozowniku (np. Vallejo Matte Varnish 70.520). Dodatkowo często ręcznie, pędzlem pokrywam elementy takie jak miecz, klejnoty, lakierem błyszczącym by nadać figurce jak najbardziej bardziej realnego wyglądu. Przetestowałem wiele lakierów matowych w sprayu i aktualnie używam lakieru firmy Vallejo - Matte Varnish 28.531. Jest bardzo wytrzymały i w pełni matowy.

Matt Varnish spray. Many artists believe that the coverage of the finishe model with varnish completely changes the colors and shades. Something in it but I'm also the player and always protect the effect of my work. I'm always covered a finitshed mini with a thin layer of matte spray varnish, or  classic varnish with airbrush (eg Matte Varnish Vallejo 70.520). In addition often, by hand, cover items such as a sword, jewels, with glossy varnish to give the mini to a more realistic appearance. I've tested a lot of matte spray varnish different companies, but currently use Vallejo - Varnish Matte 28.531. It is very durable and completely matt.


Acrylic Matte Varnish - VALLEJO
Akrylowy lakier matowy - VALLEJO

Ważna uwaga odnośnie lakieru Vallejo ale przydatna również przy podobnych produktach innych producentów (np. KRYLON). Lakier przechowuje w pomieszczeniu, w którym jest chłodno. Jeśli lakier jest za zimny to po nałożeniu go nie będzie w pełni matowy. Patent jest prosty, przed malowaniem kładę puszkę na grzejniku (kiedy są włączone :) ) lub można ją zanurzyć w ciepłej wodzie i dobrze potem wymieszać.W ten sposób po "spreyowaniu" uzyskamy idealnie matową powłokę.
UWAGA (z instrukcji) nie podgrzewać powyżej 50 stopni C !

Important note about Vallejo varnish but also suitable for similar products other manufacturers (eg KRYLON). I'm stores paint in the room where it's cold. If the varnish is too cold after application it will not be dull.
A patent is simple, before I put a can of paint on a heater or it can be immersed in warm water and then mix well. In this way, after we had the perfect mat layer. 
NOTE (with instructions) do not heat above 50 degrees Celsius!

Zgodnie z uwagami jednego z czytelników przy używaniu lakieru istotnych jest kilka warunków jego nakładania:
- temperatura puszki taka jak temperatura pomieszczenia (lub tak jak proponuje ja troszkę większa - przetestujcie sami),
- niska wilgotność powietrza,
- odległość 20-30cm przy nanoszeniu warstwy na model,
- bardzo mocne i dokładne wstrząśnięcie puszki.

According to the observations of one of the readers in the use of paint is based on several conditions for its application:
- The temperature of the can, such as room temperature (or as I propose a little bigger - try this yourself)
- Low humidity,
- Distance 20-30cm by depositing layers of the model,
- Very strong and precise shaking the can.

Go to the next article in this series: Modelling materials (part 2)

Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.