Modelling materials (part 2) | Coloured Dust

Friday, July 6, 2012

Modelling materials (part 2)


Warsztat każdego malarza to nie tylko farby, ale wiele innych przydatnych środków chemicznych. Ten artykuł jest kontynuacją poprzedniego materiału i opiszę w nim kilka kolejnych, podstawowych produktów, których używam.

Each painter workshop is not only a paints, but many other useful chemicals. This article is a continuation of the previous material and describe in the next few, basic products that I use.


Klej modelarski do plastiku produkowany jest przez kilka firm takich jak np. Revell, WAMOD, Tamiya. Używam najtańszych wersji w tubce widocznych na zdjęciu. Aby zapewnić precyzyjne aplikowanie kleju na figurkę po odkręceniu zakrętki można założyć na końcówkę igłę od strzykawki. W ten sposób uzyskujemy taki sam aplikator jak w dwukrotnie droższej wersji opakowania.

Glue for plastic scale models produced by several companies such as Revell, WAMOD, Tamiya. I use the cheapest version of the tube vissible on photo. To ensure accurate to apply adhesive to the figure, you can remove the cap and apply the needle from the syringe at the tip.  In this way we obtain the same applicator as on expensive version of the package.
Pozwolę sobie tutaj na małe prywatne przemyślenie. Znam przynajmniej kilka osób związanych z hobby figurkowym i wargamingiem, które używają tylko jednego rodzaju kleju - SuperGlue (klej cyjanoakrylowy). Nie było by w tym sumie nic złego ale osoby te używają Super Glue do klejenia każdego rodzaju materiałów włącznie z plastikowymi figurkami. Klej cyjanoakrylowy ma niewątpliwe zalety przy sklejaniu figurek metalowych (chodź tutaj, osobiście  staram sie szczególnie przy dużych modelach używać kleju Poxipol) ale w jakimś celu wymyślono klej do plastiku. Jego różnica w stosunku do SuperGlue jest znacząca - rozpuszcza on łączone powierzchnie z tworzywa sztucznego i po ich sklejeniu, łączy je w praktycznie nierozrywalną całość. Po coś przecież są specjalne kleje do drewna, gumy, skóry, szkła, styropianu itd... SuperGlue nie jest "lekarstwem" na wszystko. Konkluzja jest następująca - używajmy kleju właściwego do danego materiału, który chcemy skleić. Ale to oczywiście tylko moja prywatna opinia, z którą możecie się nie zgadzać.

Let me here on a small private think. I know at least some of those involved in miniatures hobbies and wargaming that use only one type of glue - SuperGlue (cyanoacrylate adhesive). There was nothing wron with these, but people use Super Glue for bonding all types of materials including plastic figurines. Cyanoacrylate glue has certain advantages for gluing metal figurines (I personally try to especially with large models using glue Poxipol) but for a reason they invented the adhesive for plastic. His difference with the SuperGlue is significant - it dissolves the bonding surface of the plastic and after gluing, combines them into practice ideal whole. There are, after all special adhesives for wood, rubber, leather, glass, polystyrene, etc. .. SuperGlue is not a "cure" for everything. The conclusion is as follows - we use the proper adhesive to the material that we want to glue. But this of course is just my personal opinion, with which you disagree.


Decal Fix - Humbrol
Zmiękczacz kalkomanii (Decal Fix) firmy HUMBROL to jeden z wielu specyfików tego typu dostępnych na rynku. Dużą popularnością i dobrymi opiniami cieszy się również produkt firmy Vallejo Decal Fix (73.213). Jest niezbędny przy nakładaniu kalkomanii na figurki i większe modele. Powoduje, że po przyklejeniu kalkomanii nie są widoczne jej brzegi na powierzchni modelu.

Decal softener (Decal Fix) HUMBROL company is one of many this type of sealer on the market. The great popularity and positive feedback is also clearly a product of Vallejo Decal Fix (73.213). It is necessary for imposing decals on figure and for the larger models. It makes you stick decals are not visible to the edges on the surface of the model.[edit 06.07.2012 - comment by Inkub]

Zadaniem tego specyfiku jest zmiękczenie samej kalkomanii, co pozwala nałożyć ją precyzyjnie na powierzchnie mające zagłębienia, wypukłości, itp. Dzięki temu powierzchnia kalkomanii daje się precyzyjnie dopasować do powierzchni na którą jest kładziona. Nie niweluje to w żaden sposób jej krawędzi - można mieć takie wrażenie, ponieważ ogólnie cała kalkomania, w tym oczywiście i jej brzegi, znacznie lepiej przylega do powierzchni na której jest naklejona. I chyba najlepszym tego specyfikiem na rynku jest MicroSol.

The purpose of this specyfic is softening the decal which allows it to impose a fine on the surfaces in depressions, ridges, etc. This allows the decal surface can be precisely adapted to the surface to which it is put. This eliminates not in any way its edges - you can have such an impression, because in general, all decals, including, of course, and its banks, much better adhesion to the surface on which it is affixed. I think most of the specifics on the market is MicroSol.


Pigments - VALLEJO
Pigmenty, również produkowane przez kilka firm, a najpopularniejsze to MIG i Vallejo. Używam ich do techniki zwanej weathering (brudzing). Polega ona w skrócie na nadaniu figurkom realniejszego wyglądu przez ich przybrudzenie pigmentami tak by wyglądały np. jak zakurzone lub zabłocone.

Pigments, also produced by several companies, and most popular are MIG and Vallejo. I use them for a technique called weathering. It consists in short of granting figurines real appearance by applying pigments that it looked such as dusty or muddy.

Matt Medium - VALLEJO
Matt Medium Vallejo (70.540), wymieszany z farbą zwiększa jej płynność i przejrzystość. Zwiększa przyczepność farby do powierzchni. Nie żółknie i nie zmienia tonacji barwy. Może być również używany jako spoiwo suchego pigmentu.

Medium Matt Vallejo (70 540), mixed with the paint increases its smoothness and transparency. Increases the adhesion to the surface. Not yellow and does not change the color tone. It can also be used as a binder of dry pigment.Glaze medium - VALLEJO
Glaze Medium, Vallejo (70.596), bezbarwne medium, które jest używane do mieszania z farbami akrylowymi, Poprawia płynność, zwiększa przejrzystość i spowalnia czas schnięcia. Idealny do cieniowania, rozjaśniania, jak i pracy z pigmentami. Przykład użycia w czasie rozjasniania figurki możesz znaleźć w artykule  How to paint Forest Goblin Shaman?

Glaze Medium, Vallejo (70 596), colorless medium which is used for mixing with acrylic paints, improves fluidity, increases transparency and slows drying time. Ideal for coloring, bleaching, and work with the pigments. Example usage figures during bleaching can be found in the article How to Paint Forest Goblin Shaman?


Liquid Green Stuff - Games Workshop
Liquid Green Stuff, firmy Games Workshop to "szpachlówka w płynie". Jest idealna do wypełniania małych luk na figurce (np, dziurek po bąbelkach powietrza w modelach wykonanych z żywicy). Ponieważ jest rozpuszczalna w wodzie można zmieniać jej konsystencje i użyć zwykłego pędzla do nakładania. Następnie, zanim wyschnie możemy ją np. wygładzać przy pomocy wilgotnego pędzla. Po zaschnięciu może być obrabiana mechanicznie (np. szlifowana) ale nie utwardza się tak mocno jak zwykły Green Stuff czy inna dwuskładnikowa masa tego typu. 

Liquid Green Stuff, a company Games Workshop is a "putty in the fluid." It is ideal for filling small gaps in the mini (eg, holes in the air bubbles in models made ​​of resin). Because it is soluble in water can change its texture and use a regular brush for application. Then, before dry, we can for example, smooth with damp brush. After drying can be machined (eg, ground), but do not hardened as much as an ordinary Green Stuff or other two-component mass of this type.


Go to the other articles in this series: Modelling materials (part 1) thinner, acrylic paint remover, Cleanser Ipa, matt varnish
Modelling materials (part 3) AK InteractiveModelling materials (part 4) Surface Primer, Varnishes, Fluorescent Colors, X-27

Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment. 
It may also be interested in one of my previous articles - Army Painter - Tufts or Army Painter - Colour Primer .