How to make a chipping effect? | Coloured Dust

Saturday, December 29, 2012

How to make a chipping effect?


On the internet you can find many recipes and ways to make chipping effect and scratches. I decided to share with you my way and my experience in this topic.
 
W internecie znajdziecie wiele przepisów i sposobów na zrobienie odprysków, zadrapań farby. Postanowiłem jednak podzielić się z Wami moim sposobem i moimi doświadczeniami w tym temacie.
At work, I used the latest formulation of Chipping Medium 76550 Vallejo, which I was able to test. This medium is based on a completely water-based. So do not require any special solvents to clean tools. Of course you can use other products available in the market with the same effect.

Przy pracy użyłem najnowszego preparatu Chipping Medium 76.550 firmy Vallejo, którego  miałem możliwość przetestowania. Medium to jest oparte całkowicie na bazie wody. Nie wymaga więc żadnych specjalnych rozpuszczalników do czyszczenia narzędzi pracy. Oczywiście można użyć innych dostępnych na rynku środków o identycznym działaniu.
1. After preparing the figures to paint I covered it with white primer Vallejo Surface Primer 73600 using an airbrush. Remember that all the layers of paint applied should be as thin as possible. The idea is not to lose any small parts on the figurine.

Po przygotowaniu figurki do malowania pokryłem ją białym podkładem Vallejo Surface Primer 73.600 przy pomocy aerografu. Pamiętaj by wszystkie nakładane warstwy farby w powinny być możliwie jak najbardziej cienkie. Chodzi o to, żeby nie utracić wszystkich drobnych elementów na figurce.


2. In the next step, using an airbrush, painted figure rust color. I painted only those areas where later I wanted to get the effect of scratching the paint. This color is just our starting point for further action.

W kolejnym kroku, za pomocą aerografu, pomalowałem figurkę kolorem rdzy. Malowałem tylko te obszary, na których później będę chciał uzyskać efekt zadrapanej farby. Ten kolor będzie po prostu naszą bazą do dalszych działań.


3. The next color was a darker shade of brown. This time, do not paint all surfaces thoroughly but only random places. This will increase the realism of the final effect goes through the scratched places from rust.

Kolejnym kolorem był ciemniejszy odcień brązu. Tym razem, nie malujemy dokładnie wszystkich powierzchni a losowe miejsca. Zwiększy to realizm końcowego efektu przebijającej spod zadrapanych miejsc rdzy.4. With the help of an airbrush, put on all surfaces covered with rust color Vallejo Chipping Medium 76550. Be sure to apply even thin layer of the medium. Wait before the next steps until the medium to dry thoroughly!

Przy pomocy aerografu, nałożyłem na wszystkie powierzchnie pokryte kolorem rdzy Vallejo Chipping Medium 76.550. Należy pamiętać, by nanieść możliwie cienką i równomierną warstwę tego medium. Poczekaj przed kolejnymi krokami, aż medium dokładnie wyschnie!5. At this stage, we have prepared the color of rust and protected against abrasion by the medium. From this moment begins the relevant figures painted. The base colors painted armor with airbrush, instantly brightening the appropriate areas.
NOTE: Chipping Medium coated surfaces have the first layer of paint with airbruch rather than brush!


Na tym etapie, mamy przygotowany kolor rdzy i zabezpieczony przed ścieraniem poprzez medium. Od tego momentu rozpoczynamy właściwe pomalowanie figurki. Bazowe kolory pancerza pomalowałem przy pomocy aerografu, od razu rozjaśniając odpowiednie powierzchnie.
UWAGA: powierzchnie pokryte Chipping Medium musimy pomalować przy pierwszej warstwie aerografem a nie pędzlem!


6. Once you've fully painted figure, I started creating chipping.
Kiedy już całkowicie pomalowałem figurkę, rozpocząłem tworzenie odprysków farby.

Fully painted piece, ready to take the scratches.
Całkowicie pomalowany element, gotowy do wykonania zadrapań.
For this purpose, prepared the special tool. I took an old, worn out brush, and I cut the bristles to remain just 2mm hardest bit. You can also use a toothpick, but I think my idea is safer. It will be harder to damage the underlying paint in the color of rust. It can also be used as a tool Clay Shapers.
 
W tym celu przygotowałem sobie specjalne narzędzie. Wziąłem stary, zużyty pędzel i przyciąłem włosie tak by pozostały zaledwie 2mm najtwardszej końcówki. Można użyć również wykałaczki, ale myślę, że mój pomysł jest bezpieczniejszy. Trudniej będzie uszkodzić bazową farbę w kolorze rdzy. Można również użyć jako narzędzia Clay Shapers.


Wet brush, loosen the top layers of paint, thereby creating chips and scratches. At the mini remains only paint the color of rust from steps 2 and 3, protected by the medium. Let us choose the right places scratches in a meaningful way. It is here to support all kinds of reference images for example, found on the internet.

Mokrym pędzlem, zdrapujemy wierzchnie warstwy farby, tworząc w ten sposób odpryski i zadrapania. Na figurce pozostaje nam jedynie farba o kolorze rdzy z kroków 2 i 3, zabezpieczona przez medium. Starajmy się wybierać odpowiednie miejsca zadrapań w sensowny sposób. Warto wspomóc się tutaj wszelkiego rodzaju zdjęciami referencyjnymi np, znalezionymi w internecie.

Create chips and scratches.
Tworzenie odprysków i zadrapań.
7. Chips places can trace, slightly lighter paint. In this case, I did a light gray color. Thus got more depth and clarity.

Miejsca odprysków można obrysować, delikatnie jaśniejsza farbą. W tym przypadku zrobiłem to jasnoszarym kolorem. Uzyskałem w ten sposób większą głębię i wyrazistość.


Highlight edges of scratched places.
Rozjaśnianie krawędzi zadrapanych miejsc.

Here is an example obtained scratches on other parts of the model.
Poniżej przykład uzyskanych zadrapań na pozostałych częściach modelu.


And below the picture of the whole, finite figurePlease note that the scratches are in this case only the addition, and not the main element of the painted model.

A poniżej zdjęcie przedstawiające całą, skończoną figurkę. Zwróć proszę uwagę, że zadrapania są w tym przypadku tylko dodatkiem, a nie głównym elementem malowania modelu.

Eagle Knight


Have fun painting,
ARBAL

P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - How to make a base with water effect?