INBOX006 - Honey Valentine (PU5405 Kabuki Models) | Coloured Dust

Friday, January 11, 2013

INBOX006 - Honey Valentine (PU5405 Kabuki Models)

Lovely pin-up model from Italy.

Prześliczny model pin-up z Włoch.

The first time I met with a product of KABUKI MODELS. Figures that's very interested in me because of its diversity. In particular interest is a series of Big Sisters. As the first in the workshop I took figure that most (as a guy) caught my eye:

Po raz pierwszy spotkałem się z produktem firmy KABUKI MODELS. Figurki tej firmy bardzo mnie zainteresowały z racji swojej odmienności. W szczególności interesująca jest seria miniaturek Big Sisters. Jako pierwszą na warsztat wziąłem figurkę, która najbardziej (jako faceta) przykuła mój wzrok:

Honey Valentine
Code: PU5405
Scale: 54mm
Fabric: urethane resin
character design: Aurelio Lecis
sculpture: Benoit Cauchies
boxart: Banshee studio (Alfonso Giraldes) 

Figure is packed in plastic blister and secured in of the sponge. Packaging provides high safety during model transport.

Figurka zapakowana jest plastikowy blister i zabezpieczona w środku gąbką. Opakowanie zapewnia duże bezpieczeństwo modelu w czasie transportu.

Front of the blister.
Inside the pack among 12 parts. You can choose the appearance of the two variants of the right foot figures. We can make a version with the shoe on the foot or a bare foot and shoe lying on the floor.

W środku opakowania znajdziemy 12 części. Do wyboru są również dwa warianty wyglądu prawej stopy figurki. Możemy złożyć wersje z butem na stopie lub z gołą stopą i butem leżącym na podłodze.

Back of the blister.
12 parts
The quality of the cast made ​​me incredibly positive impression. The resin, which was cast figure is very good quality. It is hard, and the surfaces are very smooth. All the components are perfectly fit.

Jakość odlewu zrobiła na mnie niesamowicie pozytywne wrażenie. Żywica, z której odlano figurkę jest bardzo dobrej jakości. Jest twarda, a jej powierzchnie są bardzo gładkie. Poszczególne części są idealnie spasowane.

12 parts
Some elements are visible excess resin. They are, however, places where the resin was given into a mold. Thus they are technically considered elements, and no errors. Correction of the few places is no problem.

Kilka elementów ma widoczne nadmiary żywicy. Są to jednak miejsca, w których żywica wprowadzana była do formy. Są to więc technicznie przemyślane elementy, a nie błędy. Skorygowanie tych kilku miejsc nie stanowi najmniejszego problemu.


The set will also find a round plastic base with a diameter of 40mm.
W zestawie znajdziemy również okrągła plastikową podstawkę o średnicy 40mm.


In the picture below you can see how smooth the surface of a model is. This is important during painting, especially since most of the model surface is a skin.

Na poniższym zdjęciu widać jak gładkie powierzchnie są na modelu. Ma to duże znaczenie w czasie malowania, zwłaszcza że większość modelu to skóra.


In summary, Honey Valentine KABUKI MODELS is a beautiful and very well made ​​model that will enhance any collection of miniatures. This figure is definitely not for beginners painters. The preparation is simple, it requires already considerable painting skills and can be a real challenge. For me personally, Honey Valentine painting will be a challenge, but to be a better painter, you have to constantly learn.

Podsumowując, Honey Valentine firmy KABUKI MODELS to piękny i bardzo dobrze wykonany model, który wzbogaci każdą kolekcje miniaturek. Zdecydowanie nie jest to figurka dla początkujących malarzy. O ile jej złożenie jest proste, to pomalowanie wymaga już sporych umiejętności i może być prawdziwym wyzwaniem. Dla mnie osobiście, pomalowanie Honey Valentine będzie dużym wyzwaniem, ale żeby być coraz lepszym malarzem, trzeba nieustannie się uczyć.

Ready to paint.
If you are interested in having the figures in your own collection, you can purchase it directly in KABUKI MODELS online store. Look around you, because you can find there are a lot of very interesting models.

Jeśli jesteście zainteresowani posiadaniem tej figurki we własnej kolekcji, możecie zakupić ją bezpośrednio w sklepie internetowym firmy KABUKI MODELS. Rozejrzyjcie się, bowiem można tam znaleźć jeszcze sporo bardzo ciekawych modeli.


Painted model in my gallery:
Honey Valentine


Have fun painting,
ARBAL

P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - How to paint face in simple way?