How to prepare figure for painting? | Coloured Dust

Wednesday, January 16, 2013

How to prepare figure for painting?


Hello, I'm Tomasz 'RatCatcher' Cyrek and welcome to my first article on Coloured Dust blog :) Today I'll tell You how to prepare figure for painting.

Cześć, jestem Tomasz 'RatCatcher' Cyrek i witam w moim pierwszym artykule na Coloured Dust :) Dzisiaj powiem Wam jak przygotować figurkę do malowania.


STEP 1. - cutting parts from frames
KROK 1. - wycinanie elementów z ramek


It's very simple, but necessary step. All You gonna do is cutting all parts of miniatures from frames using plastic, metal or nail cutters.  You can use sharp hobby knife as well.

Jest to bardzo prosty, ale konieczne krok. Polega on na wycinaniu wszystkich części modelu z ramek za pomocą cążków do plastiku, metalu lub paznokci. Bez problemu możecie użyć do tego również ostrego nożyka modelarskiego.

STEP 2. - removing mold lines
KROK 2. - usuwanie linii podziału

This step is also simple, but it needs some skill. You'll need a hobby knife. With its non-sharp side remove all mold lines moving its blade perpendicularly to this lines.

Ten krok jest także prosty, jednak wymaga trochę wprawy. Będziecie potrzebować nożyk modelarski. Jego nieostrą stroną usuwamy wszystkie linie podziału formy poruszając ostrzem prostopadle do tych linii.

 

STEP 3. - gluing parts
KROK 3. - sklejanie elemtów

Gluing parts - nothing difficult. Always the main trouble is glue - "What glue should I use for plastic?" For this I recommend Revell Contacta Professional. It's the best glue for me.

Sklejanie części - nic trudnego. Zawsze głównym problemem jest klej - "Jaki klej powinienem użyć do plastiku?" Do tego polecam Revell Contacta Professional. Jest to dla mnie najlepszy klej.


STEP 4. - pin
KROK 4. - pinowanie

In this step You can pin You model to the working base or You can pin parts of the model. BTW, is the same method. First, You gonna drill a hole in the part of Your model using for example Citadel Hobby Drill.

W tym kroku będziecie pinować swój model do roboczej podstawki albo części figurki do siebie. Metoda na to wszystko jest taka sama. Należy wywiercić dziurkę w elemencie modelu przy użyciu np. Citadel Hobby Drill.


Next stage is gluing pieces of wire into previous drilled holes. For this You'll need cyanoacrylic glue.

Następnym etapem jest wklejenie kawałków drutu do wcześniej wywierconych dziur. Do tego będzie potrzebny klej cyjanoakrylowy.Here You can see a part of miniature pinned to the working base.
Tutaj możecie zobaczyć część modelu spinowanego do tymczasowej, roboczej podstawki.


For the working base You can use everything which can stand - cork, piece of wood, cap, empty, small plastic box etc.

Jako podstawkę roboczą można użyć praktycznie wszystkiego co stoi - korek, kawałek drewna, zakrętka, pusty, mały plastikowy pojemnik itd.


STEP 5. - washing figure
KROK 5. - mycie figurki

Do You like washing dishes? I not, but washing figure before undercoating is needful. This step'll remove all dust and fat which is on the model. Just pour some washing-up liquid to a bowl with warm water (be carefully with resin!) and wash minis. For this the best is toothbrush

Lubicie zmywanie naczyń? Ja nie, ale umycie modeli przed podkładowaniem jest konieczne. Ten krok usunie z figurki cały brud i tłuszcz jaki się na niej znajduje. Wystarczy wlać trochę płynu do zmywania do miski z ciepłą wodą (uważajcie z żywicą!) i umyć model. Do tego najlepsza jest szczoteczka do zębów.THE LAST STEP - undercoating
OSTATNI KROK - podkładowanie

The last stage in this journey - undercoating. You have to do this outside, but now is winter and this isn't a good idea to undercoat miniatures in this frost. 
Shake the can for 1,5-2 min. before spraying. Get solid cardboard, hold miniature by the working base and spray it from 20cm distance. My advice is : spray more, but thinner coats! Figure after undercoating in white will be light grey, not white ! Let the model dry for 30 min. before painting.

Ostatni krok w tej podróży - podkładowanie. Należy to robić na zewnątrz, jednak teraz jest zima i nie jest to dobry pomysł by podkładować modele w tym mrozie.
Wymieszajcie, wstrząśnijcie puszkę przez 1,5-2 min. przed spray'owaniem. Przygotujcie odpowiedniej wielkości karton, trzymajcie figurkę za tymczasową podstawkę i psikajcie z odległości 20cm. Moja rada: nałóżcie więcej, ale cieńszych warstw! Model po nałożeniu białego podkładu powinien być jasnoszary a nie biały! Zostawcie model do wyschnięcia na 30 minut przed malowaniem.In my next articles I'll elaborate some steps.
W następnych moich artykułach omówię niektóre kroki bardziej szczegółowo.


Be creative, don't give up,
RatCatcher

P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - How to make a simple but good-looking socket?