How to paint a resin scenic base? | Coloured Dust

Monday, February 18, 2013

How to paint a resin scenic base?


When I painted Eagle Knight figurine of Scibor, in the packeg was included ready scenic resin base. Painted figure was placed in a display case of my friend, so together we decided it would be placed on a pedestal. I'll show you how to quickly and effectively painted, resin scenic base with washes and pigments.

Kiedy malowałem figurkę Eagle Knight firmy Scibor, w zestawie była już gotowa, żywiczna podstawka sceniczna. Malowana figurka miała znajdować się w gablocie mojego znajomego, więc wspólnie zdecydowaliśmy, że będzie umieszczona na piedestale. Pokaże Wam jak szybko i efektownie pomalować, gotową podstawkę sceniczną z użyciem washy i pigmentów.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

1. Prepared a pedestal as I described in my article How to make a simple but good-looking socket?
Przygotowałem piedestał tak jak to opisałem w moim artykule How to make a simple but good-looking socket?

2.  Attach the base to pedestal with glue and combining it with a paper clip pins.
Przymocowałem podstawkę sceniczną do piedestału używając kleju oraz łącząc ją pinami ze spinacza.


3.  Using Vallejo Rough Grey Pumice 26.213 aligned pedestal surface, so that you could not see the original, round edge of resin base. In addition, in this way, I had already finished texture of the earth. I left everything to dry until the next day.

Używając Vallejo Rough Grey Pumice 26.213 wyrównałem powierzchnię piedestału, tak aby nie było widać oryginalnych, okrągłych brzegów podstawki scenicznej. Dodatkowo w ten sposób miałem już gotową teksturę ziemi. Pozostawiłem wszystko do wyschnięcia do następnego dnia.


4. I covered the whole model of Vallejo Surface Primer Grey 73.601 with an airbrush.
 Pokryłem cały model podkładem firmy Vallejo Surface Primer Grey 73.601 przy pomocy aerografu.


5.  I painted the main surfaces of the base paint Citadel: Mechanicus Standard Grey (Adeptus Battlegrey) and Rakarth Flesh (Dheneb Stone).

Pomalowałem główne powierzchnie podstawki farbami Citadel: Mechanicus Standard Grey (Adeptus Battlegrey) oraz Rakarth Flesh (Dheneb Stone).


6. I covered bright surfaces diluted wash Vallejo Light Grej 76.515.
Pokryłem jasne powierzchnie rozwodnionym washem Vallejo Light Grej 76.515.


7.  I painted the cracked floor washes Citadel: Carroburg Crimson (Baal Red) and Drakenhof Nightshade (Asurman Blue). Other areas I covered washes Citadel: Reikland Fleshshade (Ogryn Flesh).

Pomalowałem popękaną posadzkę washami Citadel: Carroburg Crimson (Baal Red) oraz Drakenhof Nightshade (Asurman Blue). Pozostałe powierzchnie pokryłem washem Citadel: Reikland Fleshshade (Ogryn Flesh).


8.  Shadows deepened, in some places, washes Citadel: Agrax Earthshade (Devlan Mud) and Nuln Oil (Badab Black). I left the stand to dry completely before the next steps.

Pogłębiłem cienie, w niektórych miejscach, washami Citadel: Agrax Earthshade (Devlan Mud) oraz Nuln Oil (Badab Black). Pozostawiłem podstawkę do całkowitego wyschnięcia przed kolejnymi krokami.


9.  Dry-brush brightened surfaces sequentially paint Rakarth Rakarth Flesh (Dheneb Stone), and then White Scar (Skull White).

Techniką suchego pędzla rozjaśniłem powierzchnie kolejno farba Citadel Rakarth Flesh (Dheneb Stone), a następnie White Scar (Skull White).


10.  Now, I used pigments to weathering ruins on the base and add a few new shades. All pigments overlap dry brush, directly from the package. You can experiment with different shades of pigment.

Teraz użyłem pigmentów żeby postarzeć ruiny na podstawce i  dodać kilka odcieni. Wszystkie pigmenty nakładałem na sucho, pędzlem, bezpośrednio z opakowania. Możesz eksperymentować z różnymi odcieniami pigmentów.
11.  Now I fix pigments, so as not to fall off the base, or simply have not been blown away! For this purpose, I used the AK Interactive AK 048 Pigment Fixer pouring it all over with a large brush.

Teraz utrwaliłem pigmenty, żeby nie odpadły z podstawki lub po prostu nie zostały zdmuchnięte! W tym celu użyłem środka firmy Ak-Interactive AK 048 Pigment Fixer wlewając go wszędzie za pomocą dużego pędzla.


I left everything to dry until the next day.
Pozostawiłem wszystko do wyschnięcia do następnego dnia.


12Dry-brush brightened substrate paint Citadel Celestra Grey (Astronomican Grey) and improved highlights the ruins paint White Scar (Skull White).

Techniką suchego pędzla rozjaśniłem podłoże farbą Citadel Celestra Grey (Astronomican Grey) oraz poprawiłem rozjaśnienia ruin farbą White Scar (Skull White).


13.  I painted the sides of the pedestal in black matte and I covered everything Vallejo Matte Varnish 28.531. To stand a few tufts of grass glued Army Painter.

Pomalowałem boki piedestału na czarno i wszystko pokryłem matowym lakierem Vallejo Matte Varnish 28.531. Do podstawki przykleiłem kilka kępek trawki Army Painter.This is the base and the painted figure.
Tak prezentuje się podstawka z pomalowaną figurką.

Eagle Knight


Do not be afraid to experiment with the use of Vallejo textures, washes and pigments of all kinds of manufacturers. The combination of all this three elements can give very good results when working with a base.

Nie bójcie się eksperymentować z używaniem tekstur firmy Vallejo, washami oraz pigmentami wszelakich producentów. Połączenie tych wszystkich, trzech elementów może dać bardzo dobre efekty końcowe przy pracy z podstawką.BR,
Michał "ARBAL" Walczak