TGX-717 (Desk Working Lamp) | Coloured Dust

Monday, April 1, 2013

TGX-717 (Desk Working Lamp)

Surely you've already read review of professional lamp VELLEMAN VTLAMP6 which I use. It's really a great product, which confirmed the high quality of many of you. Today, however, I present a product that debuted in my workshop and completely replaced my VTLAMP6.

Z pewnością czytaliście już recenzję profesjonalnej lampy VELLEMAN VTLAMP6 jakiej używam. To naprawdę świetny produkt, którego wysoką jakość potwierdziło wielu z Was. Dzisiaj zaprezentuje Wam jednak produkt, który zagościł w moim warsztacie i całkowicie zastąpił mi VTLAMP6.
I long searched lamp, which is used as a light source professional LED. Diodes, which give a 100% daylight. In addition, I was looking for a lamp which was to built-in battery and was small in size. Made it easier to me to use it at the painting workshop. It all gives me TGX-717 lamp made ​​in China.

Długo szukałem lampy, która jako źródło światła używa profesjonalnych diod LED. Diod, które dawały by 100% dzienne światło. Dodatkowo szukałem lampy, która miała by wbudowany akumulator i była niewielkich gabarytów. Ułatwiło by mi to wykorzystywanie jej na warsztatach. To wszystko zapewnia mi lampa TGX-717 chińskiej produkcji.


TGX-720 is very difficult product to access. I bring a lamp into Poland by a friend in Kyrgyzstan. The lamp is packed in a nice, colorful box with a photo of - locally known china painter nicknamed TAIGEXIN. Inscriptions on the box also confirm built-in battery. If TAIGEXIN is used TGX-720 it must be a professional product.

TGX-720 jest bardzo trudno dostępnym produktem. Lampę mi się sprowadzić do Polski poprzez znajomego w Kirgistanu. Lampa zapakowana jest w ładne, kolorowe pudełko ze zdjęciem znanego lokalnie w chinach malarza o ksywie TAIGEXIN. Napisy na pudełku potwierdzają również wbudowany akumulator. Jeśli TAIGEXIN używa TGX-720 to musi to być profesjonalny produkt.


Box it reach to me, unfortunately, slightly damaged.
Pudełko dotarło do mnie niestety lekko uszkodzone.


Content, however, was not damaged. All this is due to additional security content of air bubbles film.

Zawartość nie była jednak uszkodzona. Wszystko to dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu zawartości folią z bąbelkami powietrza.


The first problem turned out to be incompatible with outlets in Poland, plug the power cord (black). No problem, you can replace this cable suitable for our country.


Pierwszym problemem okazała się niekompatybilna z gniazdkami w Polsce wtyczka kabla zasilającego (czarny). Bez problemu można jednak zastąpić ten kabel odpowiednim dla naszego kraju.Button switch on the lamp in the shape of a cute logo company that produced TGX-717.
Lampę włączamy ślicznym przyciskiem o kształcie logo firmy, która wyprodukowała TGX-717.


And so TGX-717 presents itself on the desk. During AC power and battery charging, eyes light up in red. Really cool gadget!
 
A tak TGX-717 prezentuje się na biurku. W czasie zasilania z sieci i ładowania akumulatora, oczka świecą się na czerwono. Naprawdę fajny gadżet!


Lamp frame is very large and has full control in all directions. This enables us to direct the light exactly where we needed at the time.


Ramie lampy jest bardzo duże i posiada pełną regulację we wszystkich kierunkach. Dzięki temu możemy skierować światło dokładnie tam gdzie jest nam w danej chwili potrzebne.


As it turns out, the switch TGX-717 is a 2-position. So we turn 15 LEDs ...
Jak się okazuje, włącznik TGX-717 jest 2 pozycyjny. Możemy więc włączyć 15 diod LED...

15 LEDs
... or 23 LEDs.
... lub 23 diody LED.

23 LEDs
Look how strong and daylight give all 23 LEDs!
Spójrzcie jak silne i dzienne światło dają wszystkie 23 diody!TGX-717 is a super light! Small, lightweight and thus fully portable. It has a built-in rechargeable battery provides about 2 hours work. Ability to power on 15 or 23 LEDs. The icing on the cake is certainly its unique look. The only downer was a problem with her bringing in Kyrgyzstan.

TGX-717 to rewelacyjna lampa! Mała, lekka i dzięki temu w pełni przenośna. Ma wbudowany akumulator zapewniający około 2 godzinną pracę. Możliwość włączenia 15 lub 23 diod LED. Wisienką na torcie jest z pewnością jej unikalny wygląd. Jedyny minus to problem z jej sprowadzeniem z Kirgistanu.


Remember, the day on which this article was created on 1 April 2013 - Fools' Day.
Pamiętajcie, że dzień, w którym powstał ten artykuł to 1 kwietnia 2013 - PRIMA APRILIS.


Have fun painting,
ARBAL


P.S.

If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - How to make a chipping effect?