How to use Brass Etch Razor Wire? | Coloured Dust

Thursday, June 27, 2013

How to use Brass Etch Razor Wire?

Looking for new ways to vary my figures bases, reached out for the photo-etched parts.
 
Szukając nowych sposobów na urozmaicenie podstawek pod figurki, sięgnąłem po elementy fototrawione.

In general, I didn't use sooner any photoetched items. I decided to check "of what is it." I bought some miscellaneous from Secret Weapon. One of the products was the Brass Etch Razor Wire.

Generalnie nigdy prędzej nie używałem żadnych fototrawionych elementów. Postanowiłem sprawdzić, "z czym to się je." Zakupiłem trochę różności z Secret Weapon. Jednym z produktów był Brass Etch Razor Wire, czyli po naszemu drut kolczasty.

BE04 Razor Wire (Secret Weapon)

The first thing we need to do is cut interesting us element of the frame. The total length of the wire in one frame is up 5.58m !

Pierwszą czynnością jaką musimy zrobić, to wyciąć interesujący nas element z ramki. Całkowita długość drutu w jednej ramce to aż 5,58m !

BE04 Razor Wire (Secret Weapon)

The element can be cut with a modeling knife or small cosmetics scissors.

Element możemy wyciąć przy pomocy noża modelarskiego lub zwykłych małych nożyczek kosmetycznych.

BE04 Razor Wire (Secret Weapon)

Then, the wire can be painted in a color that we need. I used a black primer and silver base color. Then put on the effects of rust from AK-Interactive.

Następnie, drut możemy pomalować w taki kolor jaki jest nam potrzebny. Ja użyłem czarnego podkładu i srebrnego koloru bazowego. Następnie nałożyłem efekty rdzy przy pomocy preparatów AK-Interactive.

BE04 Razor Wire (Secret Weapon)
BE04 Razor Wire (Secret Weapon)

Wound wire brush on the handle to give it a proper shape. That's basically all we have to do. There is only the "install" our element at the base.

Nawinąłem drut na trzonek pędzla, żeby nadać mu odpowiedni kształt. To w zasadzie wszystko co musimy zrobić. Pozostaje już tylko "zamontowanie" naszego elementu na podstawce.

BE04 Razor Wire (Secret Weapon)

Before bonding wire, base prepared using dry pigments.
Przed przyklejeniem drutu, przygotowałem podstawkę, używając suchych pigmentów.


I glued the wire in the desired place using a Super Glue.
Przykleiłem drut w pożądanym miejscu używając kleju typu Super Glue.

BE04 Razor Wire (Secret Weapon)

Quickly and easily we can thus enhance the appearance of our bases. Here are the photos of finished model - Deathwing Knight.

Szybko i łatwo możemy w ten sposób wzbogacić wygląd naszych podstawek. Poniżej zdjęcia skończonego modelu - Deathwing Knight.

BE04 Razor Wire (Secret Weapon)
BE04 Razor Wire (Secret Weapon)

Above is the video from Secret Weapon YouTube Channel shows how to use Brass Etch Razor Wire.

Poniżej film z kanału YouTube Secret Weapon pokazujący powyższy sposób użycia Brass Etch Razor Wire.Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.