INBOX021 - Wild Hunter (UDock - creative studio) | Coloured Dust

Wednesday, June 5, 2013

INBOX021 - Wild Hunter (UDock - creative studio)

Today, we will open another box together. I will present you a bust made by UDock - creative studio.

Dzisiaj wspólnie otworzymy kolejne pudełko. Zaprezentuje Wam popiersie wykonane przez UDock - creative studio.

In January 2013, the UDock - creative studio profile appeared on Facebook. This profile was strongly promoted by Scibor Monstrous Miniatures. From the beginning, were shown progress on figures and busts in a very large scale. In a really LARGE scale ... I started watching what was going on the UDock profile. For me it was something fresh and new on the miniatures market

W styczniu 2013 roku na Facebook'u pojawił się profil UDock - creative studio. Profil ten był silnie promowany przez Scibor Monstrous Miniatures. Od samego początku pokazywane były postępy w pracach nad figurkami i popiersiami w bardzo dużej skali. W naprawdę DUŻEJ skali... Zacząłem obserwować to co działo się na profilu UDock. Dla mnie było to coś świeżego i nowego na rynku figurkowym.

Dwarf warrior - character design
At one point it showed a concept art of a bust. Wild Hunter (BUST0011) is actually a purebred Dwarf Slayer. As someone brought up in the 4th edition of Warhammer Fantasy Battle, I fell in love with the graphic. I also began at this time the adventure of painting busts. The desire to have such a dwarf in my collection was therefore a natural consequence. And finally, the postman knocked on my door with delivery.

W pewnym momencie pokazano rysunek koncepcyjny popiersia. Wild Hunter (BUST0011) to tak naprawdę rasowy Dwarf Slayer. Jako osoba wychowana na 4 edycji gry Warhammer Fantasy Battle, zakochałem się w tej grafice. Zacząłem również w tym czasie przygodę z malowaniem popiersi. Chęć posiadanie takiego krasnoluda w mojej kolekcji była więc naturalną konsekwencją. No i wreszcie, listonosz zapukał do moich drzwi z przesyłką.

Wild Hunter (UDock - creative studio)

The first positive shock - packaging. The box is just great! A rigid cardboard tube, closed on two sides with plastic lids. In the picture I put next to it especially container of Vallejo paint. You can saw how big the box is.

Pierwszy pozytywny szok - opakowanie. Pudełko jest po prostu ogromne! Tuba ze sztywnego kartonu, zamknięta z dwóch stron plastikowymi wieczkami. Na zdjęciu specjalnie postawiłem obok niej pojemnik z farbą Vallejo, abyście dostrzegli jak duże jest to pudełko.

Wild Hunter (UDock - creative studio) (SCIBOR)


TRUE ART - NOT TOYS. The inscription on the packaging reminds us that what's inside is not a toy. This is not another game miniature. This is a piece of art that can look beautiful in our glass cabinet.

TRUE ART - NOT TOYS. Ten napis na opakowaniu uświadamia nas, że to co jest w środku to nie jest zabawka. To nie jest kolejna figurka do gry. To jest kawałek sztuki, który może ślicznie wyglądać w naszej gablocie.

TRUE ART - NOT TOYS

We open the box. Inside, a thick foam protecting the content.
Otwieramy pudełko. W środku, gruba gąbka zabezpieczająca zawartość.


Two "string bags" with all resin parts of the model.
Dwa worki strunowe z wszystkimi, żywicznymi częściami modelu.


Inside we will find a total of five elements. All of the following pictures show the model without any preparation for painting!

W środku znajdziemy łącznie pięć elementów. Wszystkie poniższe zdjęcia pokazują model bez żadnego przygotowania do malowania!

Wild Hunter (UDock - creative studio) (SCIBOR)

The axe blade is a separate element that must be glued to the bust.
Ostrze topora jest osobnym elementem, który musimy przykleić do popiersia.

Wild Hunter (UDock - creative studio) (SCIBOR)

You will also find two identical sets of small parts. We have to stick these parts in a few places of the model (eg. ornaments on the beard).

Znajdziemy również dwa identyczne zestawy drobnych elementów. Musimy je przykleić w kilku miejscach modelu (np.: ozdoby na brodzie).


The pedestal is very large. Made in the form of a stone statue. I personally don't like this solution. Certainly I will replace it with a wooden pedestal.

Piedestał jest bardzo duży. Wykonany w formie kamiennego posągu. Mi osobiście to rozwiązanie się nie podoba. Z pewnością zastąpię go jakimś drewnianym piedestałem.The  bust. Made with visible attention to details. The very large amount of detail. An interesting dynamic pose. 
No i samo popiersie. Wykonane z dbałością o szczegóły. Bardzo duża ilość detali. Ciekawa dynamiczna poza.

Wild Hunter (UDock - creative studio) (SCIBOR)
Wild Hunter (UDock - creative studio)

I wondered about skin on his arms and back. It is not smooth, but it seems to me that this is the intended effect of the sculptor. I asked UDock - creative studio sculptors this question and they confirmed my theory. An old dwarf slayer should look just like this.

Zastanawiała mnie skóra na rękach oraz plecach. Nie jest gładka, ale wydaje mi się, że jest to zamierzony efekt rzeźbiarza. Zadałem zatem takie pytanie rzeźbiarzom z UDock - creative studio i potwierdzili moją teorię. Tak powinien wyglądać, stary krasnoludzki zabójca.

Wild Hunter (UDock - creative studio) (SCIBOR)
Wild Hunter (UDock - creative studio) (SCIBOR)

This is the bust mounted on a pedestal. The total height is 280mm.
Tak prezentuje się popiersie w całości, osadzone na piedestale. Całkowita wysokość to 280mm.

Wild Hunter (UDock - creative studio) (SCIBOR)

Below is a photo with close view. It shows small mould lines on the left wrist. You can also see channels that were used to pour resin in. All of these elements are very easy to remove. Look at the hand and nails ruined by the hard life of the dwarf.

Poniżej zdjęcie ze zbliżeniem. Widać na nim niewielkie linie podziału na lewym nadgarstku. Widać również kanały, którymi była wlewana żywica. Wszystkie te elementy są bardzo proste do usunięcia. Zwróćcie uwagę na zniszczoną życiem dłoń starego krasnoluda i jego paznokcie.

Wild Hunter (UDock - creative studio) (SCIBOR)

Below, another picture from the website of the manufacturer. It shows the whole built model.
Poniżej jeszcze jedno zdjęcie ze strony internetowej producenta. Widać na nim całkowicie złożony model.


Summary.. Brilliant bust for collectors. Very well cast, with high quality resin. The great attention to detail is clearly visible. Painting such a big bust for me will be quite a challenge. Yes, this model is not cheap, but definitely worth the money. TRUE ART - NOT TOYS.

Podsumowując. Genialne popiersie dla kolekcjonerów. Bardzo dobrze odlane, z wysokiej jakości żywicy. Widoczna ogromna dbałość o szczegóły. Pomalowanie tak dużego popiersia będzie dla mnie nie lada wyzwaniem. Owszem, ten model nie jest tani, ale zdecydowanie wart jest swojej ceny. TRUE ART - NOT TOYS.


For those interested, you can buy a bust at this link to the online  Scibor Monstrous Miniatures.
Dla zainteresowanych, popiersie można zakupić pod tym linkiem w sklepie internetowym Scibor Monstrous Miniatures.


Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.