Miniature Holder (v2.0) (PK-PRO) | Coloured Dust

Tuesday, September 17, 2013

Miniature Holder (v2.0) (PK-PRO)

This time I will show you an incredibly innovative tool - Miniature Holder. In Polish, my friends have dubbed it as "trzymaczka".

Tym razem pokaże Wam niesamowicie innowacyjny przyrząd - Miniature Holder, który w języku polskim przezwaliśmy z przyjaciółmi jako "trzymaczka".In this review, I made quite a number of photos of Miniature Holder (v2.0) which will give you more information than my description. Technical information were taken from the rathcore blog (creator of Mianiture Holder):

W tej recenzji, zawarłem sporą ilość zdjęć Miniature Holder (v2.0), które z pewnością dadzą Wam więcej informacji niż mój opis. Informacje techniczne zaczerpnąłem z bloga rathcore blog (twórcy "trzymaczki"):

- Precise painting and sculpting without to tremble, by resting your brush holding fingers on the wire bar.
- The wire bar is rotatable around the workpiece (360 degrees).
- Suitable for painting and sculpting miniatures.
- Every single miniatures-holder was made by hand and checked for function.
- Available in two versions, small for 28-32mm mini's and large for 54mm miniatures.

- Precyzyjne malowanie i rzeźbienie bez drgań, opieraj palce trzymające pędzel na drucie.
- Drut obraca się wokół przedmiotu obrabianego (360 stopni).
- Nadaje się do malowania i rzeźbienia figurek.
- Każdy egzemplarz został wykonany ręcznie i sprawdzony pod kątem funkcjonalności.
- Dostępny w dwóch wersjach, małych do figurek 28-32mm i duży dla figurek 54mm.


Miniature Holder (PK-PRO)
Two versions.

- For baking sculpts in the oven, remove the small skull
- Do wypiekania rzeźby w piekarniku, należy zdemontować małą czaszkę, która jest wykonana z żywicy.

Miniature Holder (PK-PRO)

- Suitable for single miniatures 28-54mm, small busts, etc.
- Nadaje się do pojedynczych figurek 28-54mm, małych popiersi itp.

Miniature Holder (PK-PRO)
Miniature in 28-32mm version.
Miniature Holder (PK-PRO)
Miniature in 28-54mm version.

- Wire bar can be disassembled for priming your miniature and to remove the finished work.
- Drut może być zdemontowany do nakładania podkładu na figurce i do wyjęcia gotowej pracy .

Miniature Holder (PK-PRO)
Miniature Holder (PK-PRO)

- Comfortable handling
- Without contact: The workpiece must never be touched with the fingers

- Wygodna obsługa
- Bez kontaktu: malowany model już nigdy nie będzie musiał być dotykany palcami


Miniature Holder (PK-PRO)

- The cork is now removable in version 2.0
- You don`t need to stick the pins of your workpiece into the cork any more. Pins will clamped between two cork halves, because the hole in the base and the cork is conical.
- Suitable for right-and left-hander
- Miniatures on custom bases can also be fixed on the ceramic base with bluetac or Patafix

- Korek jest teraz zdejmowany w wersji 2.0
- NIe trzeba wbijac pinów figurki w korek. Piny są zaciśnięte pomiędzy dwoma połówkami korka, ponieważ otwór w podstawie i korek są stożkowe.
- Dla prawo i lewo ręcznych.
- Miniatury z własną podstawką mogą być mocowane na bazie ceramicznej za pomocą Patafix lub Bluetac.


Miniature Holder (PK-PRO)
Miniature Holder (PK-PRO)

I was very skeptical aboout the Miniature Holder. Another gadget that I'll not use it after purchase. The problem here are the personal habits preconceived by years of painting. But I tried. 5 minutes work with Miniature Holder and realized. Even figures 54mm fit perfectly. Everything about this tool is very carefully thought out. Personally, I prefer the 54mm model, because it perfect match for my large male hand. I would recommend Miniature Holder, and I'm sure you will not be disappointed.

Do "trzymaczki" podszedłem bardzo sceptycznie. Kolejny gadżet, którego nie będę używał. Problemem są tutaj również osobiste przyzwyczajenia wyrobione od lat. Jednak spróbowałem. 5 minut pracy z "trzymaczką" i przekonałem się. Nawet figurki 54mm mieszczą się idealnie. Wszystko w tym narzędziu jest bardzo dokładnie przemyślane. Osobiście preferuję model pod 54mm, bowiem idealnie pasuje do mojej dużej, męskiej dłoni. Polecam Miniature Holder i jestem pewien, że nie będziecie zawiedzeni.
You can buy Miniature Holder in PK-PRO shop.
"Trzymaczkę" możecie zakupić w sklepie PK-PRO.
A few days ago in my town was painting workshops that I organized and led: Weekend painting workshops - TORUŃ 13-15.09.2013. Participants had the opportunity to personally test Miniature Holders. The following two opinions:

Kilka dni temu odbyły się w moim mieście warsztaty, które zorganizowałem i poprowadziłem:
Weekend painting workshops - TORUŃ 13-15.09.2013. Uczestnicy mieli okazję, osobiście przetestować "trzymaczki". Poniżej dwie opinie:Matheo opinion  ("Paints of War" blog).

At first I thought it’s just another fancy toy, but after test-driving it myself it turned out help handling the figure a lot. The most important thing is the fact that thanks to the holder one doesn’t need to touch the figure at all! On top of that, the holder provides additional support for the brush-holding hand. It’s a very useful tool.

Z początku myślałem że to kolejny bajerancki gadżet, jednak kiedy przetestowałem uchwyt osobiście, okazało się że znacznie ułatwia manewrowanie figurką podczas malowania. Najważniejsze jednak jest to że dzięki niemu nie trzeba w ogóle dotykać figurki. Ponadto zyskuje się dodatkowy punkt oparcia dla dłoni trzymającej pędzel. Bardzo przydatna rzecz.

Miniature Holder (PK-PRO)
Miniature Holder (PK-PRO)
Miniature Holder (PK-PRO)

Red_gobbo opinion  (red_gobbo blog).

Miniature Holder (PK-PRO)

During the workshops I was allowed to test-drive the miniature holder designed and produced by derwish (Stephen Rath). The tool is extremely clever and after a little while I was asking myself: "How could I have ever worked without it?" and was thinking "The reason why I suck at painting is for sure not my laziness but the lack of this holder!". But getting back to the tool. I was testing both versions: 30mm and 54mm. Both are incredible. You will never again need to touch the mini while painting them. When I was painting without it, very often I cough myself touching the head or the tip of the spear or any other high point of the miniature with my index finger. This was causing the problems with peeling off the paint or primer, or were leaving oily marks. I think that the inventor had a similar issues. And unlike me, he decided to do something about it.

The holder is very straightforward to use. To mount the figure onto it, you need to push the cork out of the white base. The cork is cut in half and you put the pins or tab between the halves and push it back in the white ring. The ring is made of ceramics that make it easier to keep it clean - another well thought feature! The wire scaffolding can be detached for transport or when you want to work with your airbrush. It is also worth mentioning that the wire can be used not only to hold the miniature easier and more secure but also to rest the hand with the brush to get the steady strokes. I have been using it like that especially when working with the bigger version. Although my hands are not tiny, my fingers got tired while holding it with my index finger for a longer while. I often held it in the middle of the construction or rested the brush hand there or on the top of it. This problem was not present when working with the smaller version. It will also not be present for the person who has a slightly slender fingers. It by no means impede the smartness of the design (you can work with the bigger models) or the fact that I will not be able to go without it any longer.

The holder is equally easy to use by left or righthanders. And the top of it when you put your finger is not a simple blob but a nicely carved funny skull - what a fun idea!

This is a must-have for each of you who is thinking of painting figures in more serious way.

Miniature Holder (PK-PRO)

Podczas warsztatów dane mi było po obcować co nie co z "trzymakiem" do figurek produkcji i pomysłu derwisha (Stephan Rath). Urządzenie jest niezwykle zmyślne i już po chwili pracy z nim zadawałem sobie pytanie: "Jak mogłem się bez niego tyle obyć?" oraz usprawiedliwiałem się "Pewnie dlatego kiepsko maluję, bo nie mam takiego!" - no bo to przecież nie moja wina że jestem taki leniwy. Ale wracając do narzędzia. Testowałem obie wersje: 30mm oraz 54mm. Obie sprawdzają się znakomicie. Już nigdy więcej nie będziecie musieli dotknąć figurki palcem podczas pracy nad nią. Przy malowaniu bez trzymaka bardzo często łapałem się na tym, że trzymam model za głowę, włócznię czy za inny najwyższy jej punkt. Potem miałem niejednokrotnie problemy z odchodzeniem/ścieraniem się tam farby lub podkładu, lub z plamami które wytwarzał pot z mojego palca. Myślę, że twórca miał podobny dylemat, a jak wiadomo potrzeba jest matkę wynalazku.


Sam trzymak jest bardzo intuicyjny w użyciu. Aby zamontować w nim figurkę należy wypchnąć znajdujący się w podstawce korek. Składa się on z dwóch połówek, między które należy umieścić mocowanie figurki. Potem całość wciskamy w biały okrągły element i gotowe! Biały okrąg jest wykonany z ceramiki co zapewne pomaga w utrzymaniu go w czystości. Kolejny dobrze przemyślany element. Odrutowanie narzędzia można zdemontować w celu transportu czy pracy z aerografem. Należy wspomnieć, że narzędzia można używać nie tylko by trzymać model wygodnie i bezpiecznie, ale również by oprzeć rękę z pędzlem na konstrukcji, aby uzyskać pewniejsze pociągnięcia. Szczególnie często używałem go do tego w przypadku korzystania z większej wersji trzymaka, gdyż mimo nie posiadania małych łapek, po dłuższej pracy męczyły mi się palce przy trzymaniu góry palcem wskazującym. Często trzymałem go za bok (w połowie konstrukcji), czy też opierałem rękę z pędzlem na górze lub boku drutu. Takiego problemu nie odczułem w pracy z mniejszą wersją. Nie odczuje tego również ktoś, kto miałby odrobinę dłuższe palce. Nie rzutuje to w żadnym wypadku na genialność produktu ani na to, że teraz już się bez niego nie obejdę.

Narzędzie jest tak samo łatwe dla użytku dal osób lewo czy praworęcznych. Dodatkowo miejsce oparcia palca nie jest zwykłą kulką, ale zabawnie wykonaną czaszką - co za wspaniały pomysł!

Zwyczajny musthave dla każdego, kto malowaniem figurek chce się zająć na poważnie.


Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.