INBOX029 - Seleukos I Nikator | Coloured Dust

Saturday, September 21, 2013

INBOX029 - Seleukos I Nikator

Presented bust is by Maciej Pomianowski. Maciej sculpted the model Future Marine AD 2190.  "Seleucus I Nicator" is the first bust, which came from the Maciej workshop.

Przedstawiane popiersie jest autorstwa Macieja Pomianowskiego. Maciej wyrzeźbił również model Future Marine AD 2190. "Seleukos I Nikator" jest pierwszym popiersiem, które wyszło z warsztatu Macieja.


Model is packed in a hard cardboard box.
Model zapakowany jest w twarde kartonowe pudełko.

Seleukos I Nikator

On the back of the box we can find some historical information.
Z tyłu pudełka znajdziemy kilka informacji historycznych.

Seleukos I Nikator

The box is sealed. This ensures us that it was not opened before buying. On the sticker will find the contact information. If you are interested in purchasing this bust please contact the author on this email. Only directly from Maciej, you can purchase this model.

Pudełko jest zaklejone. Gwarantuje to nam, że nie było ono otwierane przed zakupem. Na naklejce znajdziemy informacje kontaktowe. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem tego popiersia to właśnie pod ten email należy się kontaktować z twórcą. Tylko bezpośrednio u Macieja, można zakupić ten model.

Seleukos I Nikator

All parts of the bust are carefully packed in plastic bubble foil.
Wszystkie elementy popiersia są starannie zapakowane w folie bąbelkową.

Seleukos I Nikator

Seleukos I Nikator

Seleukos I Nikator
6 parts.
Seleukos I Nikator
Front.
Seleukos I Nikator
Rear.
"Seleucus I Nicator" is the first bust, the production was handled by Maciej. Hence, there are some minor visible imperfections. Each piece is still hand-corrected.

"Seleukos I Nikator" jest pierwszym popiersiem, którego produkcją zajął się Maciej. Stąd widoczne są pewne drobne niedoskonałości. Każdy egzemplarz jest jednak ręcznie skorygowany.

Seleukos I Nikator
Seleukos I NikatorSeleukos I Nikator

Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.