Mud base for dummies. | Coloured Dust

Friday, March 7, 2014

Mud base for dummies.

Materials for this tutorial I collected about half a year ago. I do not know why I totally forgot about them. So I created an article for you. Maybe it will help someone or encourage their own adventures with mud :)

Materiały do tego tutoriala zebrałem około pół roku temu. Nie wiem czemu totalnie o nich zapomniałem. Stwórzyłem z nich jednak dla Was artykuł. Może komuś pomoże lub zachęci do własnej przygody z błotem :)
During my vacation, lazing on the beach, I read the fifth issue of "The Weathering Magazine". This edition of the magazine was completely about the mud. A variety of examples of creating mud on the scenic bases, models or dioramas. That's what my action plan was created.

W czasie ostatnich wakacji, leniuchując na plaży, zabrałem się za lekturę piątego numeru "The Weathering Magazine". To wydanie magazynu było całkowicie poświęcone błotu. Wiele różnorodnych przykładów stworzenia błota na podstawkach dioram czy figurek. Na tej podstawie powstał mój plan działania.


At the first opportunity I took some pictures for reference.
Przy pierwszej okazji zroobiłem kilka zdjęć referencyjnych.

MUD
MUD

A month later cemented approach to the subject repeated reading "The Weathering Magazine" and started working on a new model.

Miesiąc później ugruntowałem podejście do tematu powtórną lekturą "The Weathering Magazine" i rozpocząłem pracę nad nowym modelem.

The Weathering Magazine

After complete painting figures Crusader in battle and protect the miniature by varnish, I started working on the base. Aligned the level of the base using the paste Vallejo White Stone 26.211.

Po całkowitym pomalowaniu figurki Crusader in battle i zabezpieczeniu jej lakierem, rozpocząłem pracę nad podstawką. Wyrównałem poziom podstawki używając pasty Vallejo White Stone 26.211.

Vallejo White Stone

I gathered all the ingredients needed to create mud.
Zebrałem wszystkie potrzebne składniki do stworzenia błota.


I added all the ingredients into a plastic container. I started from the natural soil for flowers.
Do plastikowego pojemnika dodawałem kolejne składniki. Rozpocząłem od naturalnej ziemi do kwiatów.Plaster
Gips

Crushed Glass from Secret Weapon.
Kruszone szkło od Secret Weapon.
Electrostatic grass in autumnal colors.
Trawa elektrostatyczna w jesiennych kolorach.
Birch seeds imitating list.
Nasiona brzozy imitujące liście.
Realistic Water od Secret Weapon.
Fresh Mud wash.
"Gravel & Sand" fixer to unify all the components.
"Gravel & Sand" fixer do zespolenia wszystkich składników.
All ingredients tossed together in a plastic container. The resulting peculiar blend of equally peculiar smell ...
Wszystkie składniki wymieszałem razem w plastikowym pojemniku. Powstałą osobliwa mieszanka o równie osobliwym zapachu...The prepared mix I put on the base.
Tak przygotowaną mieszankę nałożyłem na podstawkę.


Not waiting for the stand to dry, I prepared another mix, brighter shade of mud. I have used for this purpose bright pigments, and as a binder Dark Mud wash.

Nie czekając, aż podstawka wyschnie, przygotowałem kolejną mieszankę, jaśniejszego odcienia błota. Użyłem do tego celu jasnych pigmentów, a jako spoiwa washa Dark Mud.


Mix placed in random places on the base. Note that at this stage I began the delicate weathering on the figures. I want my warrior to be dirty and wet.

Mieszankę naniosłem w losowych miejscach na podstawkę. Zwróćcie uwagę, że na tym etapie rozpocząłem również delikatne brudzenie samej figurki. Z założenia, mój wojownik miał być brudny i mokry.


For another, brighter shade I applied directly wash Summer Kursk Earth.
Do kolejnego, jaśniejszego odcienia zastosowałem bezpośrednio wash Summer Kursk Earth.


I put it in a few random places on the base.
Naniosłem go w kilku losowych miejscach na podstawkę.


Using an old, large brush, we can easy make next weathering on the clothes.
Używając starego, dużego pędzla, dokonałem kolejnych zabrudzeń ubrań figurki.


I added a few extra seeds of birch and I left the base to dry for several hours. Note that mud became matt. I wanted this to be "fresh" and wet.

Dodałem kilka dodatkowych nasion brzozy i pozostawiłem podstawkę do wyschnięcia na kilka godzin. Zwróćcie uwagę, że błoto stało się matowe. Ja chciałem, by było ono "świeże" i mokre.


To get wet mud, I applied for this purpose two products:
Aby błoto stało się mokre, użyłem do tego celu dwóch produktów:

Wet Effects Fluid, which I covered a mud in random places. I put him additionaly on crusader clothes.

Wet Effects Fluid, którym pokryłem błoto w losowych miejscach. Naniosłem go również na ciuchy krzyżowca.
In random places in the mud, I also applied gloss varnish.

W losowych miejscach na błocie, zastosowałem również błyszczący lakier.
It is time to create small puddles of dirty water in the mud. According to the reference photos, I used Realistic Water from Secret Weapon. I mixed it with two shades of acrylic paints.

Nadszedł czas na utworzenie małych kałuż z brudną wodą w błocie. Zgodnie ze zdjęciami referencyjnymi. W tym celu użyłem Realistic Water od Secret Weapon. Wymieszałem ją kolejno z dwoma odcieniami farb akrylowych.


Using a syringe and a thick needle, I injected the mixture in the prepared cavity in the mud.
Za pomocą strzykawki i grubej igły, wstrzyknąłem przygotowaną mieszankę w zagłębienia w błocie.


This operation is repeated several times. After drying effect of water, it would add another layer of a different hue.
Czynność tą powtarzałem kilka razy. Po wyschnięciu efektu wody, dodawałem jej kolejne warstwy w innym odcieniu.


And so ended my first adventure with mud :) I hope that yours will also be nice and make you a lot of fun. Unfortunately, showing the effect of a wet surface on mud and clothes is very difficult...

I tak oto zakończyła się moja pierwsza przygoda z błotem :) Mam nadzieję, że Wasza będzie również sympatyczna i sprawi Wam wiele frajdy. Niestety pokazanie na zdjęciu efektu mokrej powierzchni na błocie i ciuchach jest bardzo trudne...

Crusader in battle.

Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebookthis blog and leave a comment.