Blacklining | Coloured Dust

Sunday, March 2, 2014

Blacklining

Blacklining is currently considered as obsolete painting technique. It is also not used very often, because it requires additional effort on the figurine. Personally, I use this technique almost from the very beginning of my adventure with the figures. I can probably say that it assigned a specific style of my works. Often, blacklining is not noticed on my work, because of the lack of viewers knowledge, what this technique is. This article is therefore more dose of theoretical knowledge supported by examples than the step by step instructions.

Blacklining uznawany jest aktualnie za przestarzałą technikę malarską. Nie jest również stosowany zbyt często, ponieważ wymaga dodatkowego nakładu pracy nad figurką. Osobiście, stosuję tą technikę prawie, od samego początku mojej przygody z figurkami. Mogę chyba powiedzieć, że nadała ona pewien specyficzny styl moim figurką. Często, blacklining nie jest zauważany na moich pracach, z powodu braku wiedzy oglądających, na czym polega ta technika. Artykuł ten jest więc bardziej dawką teoretycznej wiedzy popartej przykładami niż instrukcją krok po kroku.WHAT IS BLACKLINING?
CZYM JEST BLACKLINING?

Definition from Internet:
Definicja znaleziona w Internecie:

"Blacklining" is the painting technique of applying paint or ink in thin lines of black where there are boundaries between color regions. "Brownlining" is the same technique, but using brown paint or ink to accomplish the same thing.

"Blacklining" jest techniką malarską, nakładania farby lub tuszu w cienkich, czarnych liniach tam, gdzie są granice między regionami kolorów. "Brownlining" jest tą samą technikę, ale stosując brązową farbę lub tusz, aby osiągnąć to samo.
HOW DOES IT WORK?
JAK TO DZIAŁA?

The advantage of blacklining is that the details of the miniature really stand out. The human eye is given reference points better and can more easily sum up what it is seeing. Because miniatures are so small it becomes important to make it easy to determine areas of detail on the miniature to give the maximum visual impact. This is especially important when we use two colors that are close together on the color wheel (hue) or in the lightness or darkness of colors. Where two colors are at least two steps away from each other and are painted side-by-side, there is often little need for blacklining, since the color contrasts will define their own boundaries where they touch. If the colors are dissimilar enough in hue or brightness, using blacklining can be too stark of a contrast sometimes, giving your miniature a "cartoony" look.

Zaletą blacklining'u jest to, że szczegóły na miniaturze mocno wyróżniają się na tle. Ludzkie oko otrzymuje punkty odniesienia i może lepiej i łatwiej podsumować to, co widzi. Ponieważ mfigurki są często bardzo mały, ważne jest, aby ułatwić określenie obszarów szczegółów na miniaturze, uzyskując maksymalny efekt wizualny. Jest to szczególnie ważne, gdy stosujemy dwa kolory, które są blisko siebie na kole kolorów (odcień) lub w rozjaśnieniu lub cieniu kolorów. Kiedy dwa kolory są co najmniej dwa kroki od siebie na kole kolorów i są malowane "side-by-side", blacklining często nie jest potrzebny. Kontrasty kolorystyczne określają wówczas swoje własne granice, kiedy się stykają. Jeśli kolory są na tyle odmienne w cieniu i rozjaśnieniu, blacklining może być w zbyt sztywny sposób wytwarzać kontrast, nadając naszym figurkom komiksowy wygląd.

Color Whell
HOW TO PAINT A BLACK LINE?
JAK NAMALOWAĆ CZARNĄ KRESKĘ?

To demonstrate this technique, I take a 70mm figurine company Scale75 - "GUARDIAN OF HEAVEN". We begin our work normally, from applying surface primer. Then, using an airbrush, apply the base colors. First create shadows and highlights, also using an airbrush (here shades of gray up to white). This will save us a lot of work on the model.

Do zademonstrowania tej techniki, wykorzystam figurkę 70mm firmy Scale75 - "GUARDIAN OF HEAVEN". Pracę zaczynamy standardowo od nałożenia podkładu. Następnie, przy użyciu aerografu, nakładamy bazowe kolory. Tworzymy pierwsze cienie i rozjaśnienia, również używając aerografu (tutaj odcienie szarego aż do bieli). Zaoszczędzi nam to dużo pracy nad modelem.

Base colors, preshadeing and highlighting.
Now we only use black paint and a small brush. Outline each element of miniature with a thin black line. We try to make it precisely enough to not "damage" our main base colors. Excess of black paint over the other elements can be corrected by base colors of this elements in the future.

Teraz używamy tylko czarnej farby i małego pędzelka. Obrysowujemy każdy element figurki cienką czarną kreską. Staramy się robić to na tyle precyzyjnie, aby nie "uszkodzić" naszych kolorów bazowych. Nadmiar czarnej farby na elementach zamalujemy później kolejnymi kolorami.

Blacklining
Blacklining

Now paint the individual elements of the figures corresponding base colors using a brush. Remember to leave a thin, black line, separating from each individual areas and colors of our model. I began by painting leather belts:

Teraz malujemy poszczególne elementy figurki odpowiednimi kolorami bazowymi używając pędzla. Pamiętamy aby pozostawić cienką, czarną kreskę, oddzielającą od siebie poszczególne obszary i kolory naszego modelu. Rozpocząłem od malowania skórzanych pasków:


Now we can begin the most enjoyable part of working on a figure, shading, highligting, textures and weathering ...

Dopiero teraz możemy zacząć najprzyjemniejszą część pracy nad figurką, czyli cieniowanie, rozjaśnianie, tekstury i weathering...

Photo update from 12.03.2014.

EXAMPLES
PRZYKŁADY

Below are some examples of the "blacklining" technique used on my figurines on a different scale (32mm, 54mm, 70mm). Sorry for the poor quality of the images in some examples, but they required a large zoom.

Poniżej znajdziecie kilka przykładów techniki "blacklining" zastosowanej na moich figurkach w różnej skali (32mm, 54mm, 70mm). Przepraszam za kiepską jakość zdjęć w niektórych przykładach ale wymagały one dużego zbliżenia.

Viking IX C.

ALICE

DOVE
Medieval Knight
Spartan King
Supreme Sorceress


CONCLUSIONS
WNIOSKI

"Blacklining" is one of many painting techniques. It is one of many ways to obtain the contrast in our models. It is labor intensive, so it requires the development of your way to draw a black line. Above I showed you my method.

"Blacklining" jest jedną z wielu technik malarskich. Jest jednym z wielu sposobów wydobycia kontrastu na naszych modelach. Jest pracochłonna, wymaga więc wypracowania swojego sposobu na rysowanie czarnej kreski. Powyżej pokazałem wam moją metodą.

Have fun painting,
ARBALIf you like my articles, please follow my profile on Facebookthis blog and leave a comment.