"Normandy 1944" scenic base - part 1/3 | Coloured Dust

Friday, May 23, 2014

"Normandy 1944" scenic base - part 1/3

Since I started my adventure with models in scale 54mm, 70mm, painting figurine "Normandy 1944" by Nocturna Models, it was my dream. The whole fun process with scenic base for this model, I have documented by more than 70 photos. So I decided to divide this article into three parts. I hope that you will play as well as I, painting the base and weathering. Enjoy reading :)

Od kiedy rozpocząłem przygodę z modelami w skali 54mm, 70mm , pomalowanie figurki "Normandy 1944" firmy Nocturna Models, było moim marzeniem. Cały proces zabawy z podstawką sceniczną do tego modelu, udokumentowałem ponad 70 zdjęciami. Zdecydowałem się więc podzielić ten artykuł na trzy części. Mam nadzieje, że będziecie się bawić równie dobrze jak ja, malując tą podstawkę i poddając ją postarzaniu (weathering). Miłej lektury :) 


Resin base elements of scenic base, was glued together and prepared to paint. All prepared parts was glued to personally prepareded pedestal. Empty spaces filled, using Vallejo Sandy Paste 26.232.

Żywiczne elementy podstawki scenicznej skleiłem w całość i przygotowałem do malowania. Tak przygotowaną całość przykleiłem do własnoręcznie zrobionego piedestału. Puste przestrzenie wypełniłem Vallejo Sandy Paste 26.232.


I prepared small rockss and bricks Juweela company.
Przygotowałem drobne kamyczki oraz cegiełki firmy Juweela.


Small rocks shoved in the not dried Vallejo paste.
Kamyczki wcisnąłem w niezaschniętą pastę Veallejo.


Some bricks lightly hurt to not look at the "factory" new.
Część cegiełek delikatnie uszkodziłem, aby nie wyglądały na "fabrycznie" nowe.


Some bricks glued with a super glue to the resin diorama components.
Część cegiełek przykleiłem za pomocą kleju typu super glue do żywicznych elementów dioramki.


After drying Sandy Paste, I covered all the bases gray primer Vallejo Surface Primer using an airbrush.
Po wyschnięciu  Sandy Paste, całość podstawki pokryłem szarym podkładem Vallejo Surface Primer przy użyciu aerografu.


Using airbrush i have painted the darker gray color. I focused on the hollows and shady places.
Aerografem naniosłem ciemniejszy szary kolor. Skupiłem się na zagłębieniach i zacienionych miejscach.


I added the first lightening, lighter shade of gray color.
Dodałem pierwsze rozjaśnienia, jaśniejszym odcieniem szarego koloru.


I deepened the shadows using black to enhance contrast.
Pogłębiłem cienie czarnym kolorem aby zwiększyć kontrast.


Another higlightes usig gray color.
Kolejne rozjaśnienia szarym.


Highlights with white color in most protruding places. Another attempt to increase the contrast.
Rozjaśnienia białym kolorem w najbardziej oświetlonych miejscach. Kolejna próba zwiększenia kontrastu.


Now, additional shades. Vallejo Model Wash using airbrush.
Teraz dodatkowe odcienie. Washe Vallejo naniosłem przy użyciu aerografu.


Painted space sooner secured with masking tape.
Zabezpieczyłem pomalowane prędzej miejsca taśmą maskującą.


Three shades of beige and white color painted plaster exposed elements.
Trzema odcieniami beżowego koloru oraz białą farbką pomalowałem odsłonięte elementy tynku.


Again using Vallejo Model Wash and airbrush, I added four additional shades on plaster.
Ponownie używając washy Vallejo i aerografu, dodałem cztery dodatkowe odcienie na tynku.


Unglued masking tape.
Odkleiłem taśmy maskujące.


I finished applying the base color, pre-shading and adding additional shades (midtones). At this stage, finished the job with an airbrush. Continued fun with a mini diorama (scenic base), I will present in the next two parts of this article.

Zakończyłem nakładanie bazowych kolorów, wstępne cieniowanie i dodanie dodatkowych odcieni. Na tym etapie zakończyłem pracę z aerografem. Dalszy ciąg zabawy z mini dioramą (podstawką sceniczną), przedstawię w dwóch kolejnych częściach tego artykułu.
Have fun painting,
ARBAL