How to paint small book? | Coloured Dust

Friday, July 11, 2014

How to paint small book?

In this small "step by step" article, I will show you how I painted the small, old book. This book I've added to the scenic base model The Looter, 920 AD. This figure was the winner in its category at the Festival in Torun in 2014.

W tym małym artykule "step by step" pokaże Wam jak pomalowałem mała, starą księgę. Księgę tą dodałem na podstawce scenicznej modelu The Looter, 920 AD. Figurka ta była zwycięzcą w swojej kategorii na Festiwalu w Toruniu w 2014 roku.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share thisarticle to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. Postaw mi kawę na buycoffee.toBelow is a photo of final mini. When I finished the painting, I found that something was missing in the whole cutscene. Imagine a viking who was brutally robbed along with companions some Catholic church. Robbed him, killed the priest and desecrated relics and bibles. Thus, on the base appeared scattered coins, cup, old book and the blood on the cross.

Poniżej zdjęcie finałowe figurki. Gdy skończyłem ją malować, stwierdziłem że czegoś brakuje w całej scence. Wyobraźmy sobie, że to wiking, który właśnie brutalnie obrabował wraz z kompanami jakiś katolicki kościół. Obrabował go, zabił kapłana i zbezcześcił relikwie oraz biblie. Stąd na podstawce pojawiły się rozsypane monety, kielich, stara księga i krew na krzyżu.


I started by choosing an appropriate set of books from Librarium Set Spellcrow company. A few of their products I reviewed for you a year ago.

Rozpocząłem od wybrania odpowiedniej księgi z zestawu Librarium Set firmy Spellcrow. Kilka ich produktów recenzowałem dla Was rok temu.


These supplements are designed for 32mm scale models. But one of the books fit to my 54mm Viking. I started from the cut-out book.

Dodatki te są stworzone dla modeli w skali 32mm. Jedna z ksiąg pasowała jednak do mojego wikinga 54mm. Rozpocząłem od wycięcia książki.


I've primed book using gray primer from Vallejo.
Pokryłem ją szarym podkładem Vallejo.


First base color. Two thin layers.
Pierwszy kolor bazowy. Dwie cienkie warstwy.


Using the blacklining technique, contoured edges with black paint.
Stosując technikę blacklining, obrysowałem brzegi czarną farbą.


I painted "cover" in the color of the skin. I left a thin black line between the pages of books and "cover".
Pomalowałem "okładkę" w kolorze skóry. Pozostawiłem cienką czarną kreskę pomiędzy stronicami książki a "okładką".


Used Citadel Ogryn Flesh wash.
Użyłem washa Citadel Ogryn Flesh.


Used mix of Citacel Lahmian Medium and Devlan Mud I 've filled depressions.
Mieszanką Citacel Lahmian Medium i Devlan Mud wypełniłem zagłębienia.


A mix of Citadel Lahmian Medium and P3 Morrow White delicately highlighted the edges of the sheets and some surfaces.

Mieszanką Citadel Lahmian Medium i P3 Morrow White delikatnie rozjaśniłem krawędzie kartek i niektóre powierzchnie.


Paint Vallejo Dark Sand 70.847 highlighted edges of the leather "cover".
Farbą Vallejo Dark Sand 70.847 rozjaśniłem krawędzie skórzanej "okładki".


Old brush and Citadel Devlan Mud, slightly soiled pages of a book. In this way aroses on pages small, randomly placed dots.

Starym pędzlem i Citadel Devlan Mud, delikatnie zabrudziłem stronice książki.  W ten sposób powstały na niej małe, losowo umieszczone kropki.


Now, I used several colors of the Vallejo Inks.
Teraz użyłem kilku kolorów Inków firmy Vallejo.


I used the smallest brush I own - PSYCHO from Army Painter.
Zastosowałem najmniejszy pędzel jaki posiadam - PSYCHO od Army Painter.


Inspired by the picture of an old book the found through Google, I did inscriptions and drawings on book pages.
Wzorując się na zdjęciu starej książki znalezionym poprzez Google, zrobiłem napisy i rysunki na kartach księgi.


Finally, the book was glued to the ground and splashed with blood dripping from the cross.
Finalnie, księga została przyklejona do podłoża i ochlapana krwią ściekającą z krzyża.Have fun painting,
ARBAL