From the workshop... #15 | Coloured Dust

Sunday, July 6, 2014

From the workshop... #15

Crisis hobby probably is over, back to painting :)
Kryzys hobby chyba się skończył, wracam do malowania :)
My latest project heavily mined me. I had to take a break from painting. Brush somehow didn't want to lie down in my hand. Below my wet palette after finishing "Normandy, 1944".

Mój ostatni projekt mocno mnie wyeksploatował. Musiałem zrobić sobie przerwę w malowaniu. Pędzel jakoś nie chciał mi leżeć w dłoni. Poniżej moja mokra paleta po skończeniu "Normandy, 1944".


The new palette already dirty because of a few new projects that I do in parallel. I equipped a very interesting effects for weathering from MODELMATES. More information about them can be expected in the near future on my blog.

Nowa paleta już zabrudzona z powodu kilku nowych projektów, które robią równolegle. Zaopatrzyłem się w bardzo ciekawe efekty do weatheringu firmy MODELMATES. Więcej informacji o nich możecie się spodziewać w najbliższym czasie na moim blogu.


I'm testing the new brushes from Army Painter. Experiences with their use also I am going to share with you. I bought Mega Set, so I have all the brushes from this company.

Testuję również nowe pędzle od Army Painter. Wrażeniami z ich użytkowania również mam zamiar się z wami podzielić. Zakupiłem Mega Set, więc mam wszystkie dostępne pędzle tej firmy.


Also slightly reorganized my workplace. I have added stands from HobbyZone.pl.
Przeorganizowałem również lekko miejsce pracy. Dostawiłem stojaki od HobbyZone.pl.


Here are the photos of WIP's of the two projects on which I currently work. Bust and historical figure in 75mm scale.

Poniżej zdjęcia WIP z dwóch projektów, nad którymi aktualnie pracuję. Popiersie i figurka historyczna w skali 75mm.
And what's up with your's painting?
A jak tam u Was z malowaniem?


Have fun painting,
ARBAL