How to make small coins? | Coloured Dust

Tuesday, August 26, 2014

How to make small coins?

It is very short and simple tutorial. I think that each of you knows how to make a small coins. These coins can be used for the scenic base or diorama.

To jest bardzo krótki i prosty poradnik. Myślę, że każdy z Was wie jak wykonać małe monety. Takie monety możemy wykorzystać na podstawce scenicznej lub dioramie.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.to


The need to do these coins appeared at work on a model of "The Looter, 920 AD". I decided to enrich a small area of ​​the base. Coins were to be scattered on the ground. Perhaps it fell out of the chest, which holds a viking.

Potrzeba zrobienia takich monet pojawiła się przy pracy nad modelem "The Looter, 920 AD". Postanowiłem wzbogacić małą powierzchnię podstawki. Monety miały być rozsypane po ziemi. Być może wypadły ze skrzynki, którą trzyma wiking.


The first thing you need is a small cylinder (rod) of plastic or resin. Often, such an element is left as waste from the casting or molding. We select the appropriate diameter to the size of needed coins.

Pierwsza rzecz jaką potrzebujemy to mały walec (pręt) z plastiku albo żywicy. Często taki element zostaje np.: jako odpad od odlewu figurki lub z wypraski. Dobieramy odpowiednią średnicę do wielkości potrzebnych monet. 

How to make small coins?

Then we cut the roller on the appropriate thickness pieces.
Następnie tniemy walec na odpowiedniej grubości kawałki.

How to make small coins?

Grab pieces with tweezers or the tip of a sharp knife. Soak the bottom in the Super Glue.
Chwytamy pocięte kawałki pincetą lub końcówką ostrego noża. Moczymy spód w kleju typu Super Glue.

How to make small coins?

Place the pieces on the base at the desired location.
Umieszczamy kawałki na podstawce w wybranym miejscu.

How to make small coins?

We wait a while until the glue dries.
Czekamy chwilę, aż klej wyschnie.

How to make small coins?

Paint coins on black.
Malujemy monety na czarno.

How to make small coins?

Now, we can paint coins on a color, such as gold or silver. Leave a thin black border on the edges of coins.
Teraz możemy pomalować monety na wybrany kolor, np.: złoty albo srebrny. Pozostawiamy cienką, czarną obwódkę na krawędziach monet.


To coin looked old and worn, I've outted on not of them Citadel Wash Devlan Mud. After drying highlighted edges of silver paint.

Aby monety wyglądały na stare i podniszczone, naniosłem na nie kroplę washa Citadel Devlan Mud. Po wyschnięciu rozjaśniłem krawędzie srebrną farbą.


Now I have added pigments on the base and finished project!
Na podstawkę dodałem pigmenty i projekt skończony!


In this guide you can read step by step how I painted the book, which I placed on the base.
W tym poradniku możecie przeczytać krok po kroku jak pomalowałem książkę, którą umieściłem na tej podstawce. 
Have fun painting,
ARBAL