Hussar 2014 | Coloured Dust

Friday, November 28, 2014

Hussar 2014

A little belated report from the event "Hussar 2014". It's been over a month since the event and I didn't have time to write a few words about it. However, I will not bore you with long poem. The event lasted for two days but I could be present only in one day, Saturday. A few sentences and a large number of images. Photographs of a models, because they played a major role here.

Trochę spóźniona relacja z imprezy "Hussar 2014". Minął już ponad miesiąc od tego wydarzenia i jakoś nie miałem kiedy zebrać się do napisania o niej kilku słów. Nie będę Was jednak zanudzał długimi opisami. Impreza trwała dwa dni ale osobiście mogłem być obecny tylko w jeden dzień, sobotę.   Kilka zdań i dużą ilość zdjęć. Zdjęć modeli konkursowych, bo to one grały tutaj główną rolę.

On Saturday morning was painting workshos led by Ana Machowska. The number of participants was limited. So I sat in the audience, passively participating in the classes.

W sobotnie przedpołudnie odbyły się warsztaty malarskie prowadzone przez Anie Machowską. Ilość uczestników była ograniczona. Zasiadłem więc na widowni, uczestnicząc biernie w zajęciach.


It was nice to meet Michael Bartels of Painting Buddha. My beard is smaller but maybe one day they grow :)
Miło było spotkać Michaela Bartelsa z Painting Buddha. Moja broda mniejsza ale może kiedyś taką wyhoduję :)In the "shopping area" was many places to spend money.
W "strefie zakupów" było na co wydać pieniądze.
And now pictures of the main room of the event. A big plus for the organizers for preparing for the competition works the glass cabinets. You could feel safe leaving them unattended. Additionaly Matheo take care over them all the time and glory to him for that.

A teraz zdjęcia z głównej sali imprezy. Duży plus dla organizatorów za przygotowanie gablot dla konkursowych prac. Można było czuć się bezpiecznie pozostawiając je bez opieki. Tak naprawdę opiekę sprawował nad nimi cały czas Matheo i chwałą mu za to.

In the afternoon there was a show of painting freehands, led by Loler.
Po południu odbył się pokaz malowania freehandów poprowadzony przez Lolera.


When it got darker, illuminated display cabinets created an amazing atmosphere in the room.
Gdy zrobiło się ciemniej na sali, podświetlane gabloty stworzyły niesamowity klimat na sali.The jury at work :)
Jury w czasie pracy :)I brought small purchases from Hussar. Wooden pedestals for figurines and busts. I went also in possession of a very interesting bust that I've showed on the blog:

Z Hussara przywiozłem jeszcze drobne zakupy. Drewniane piedestały pod figurki i popiersia. Wszedłem również w posiadanie bardzo ciekawego popiersia, które zdążyłem już pokazać na blogu:
Since I could not stay on the awards ceremony, trophies, I received by mail. It took a while but thanks Matheo from Paints of War arrived to me safe and sound :)

Jako, że nie mogłem zostać na rozdanie nagród, trofea dotarły do mnie pocztą. Chwilę to trwało ale dzięki Matheo z Paints of War dojechały do mnie całe i zdrowe :)


I asked my wife to do mephoto :)
A co tam, poprosiłem żonę o zrobienie pamiątkowego zdjęcia :)


And here my Hussares with my works :) The two bronzes in the category "Large SF" and "Bust".
A tutaj Hussaretki z moimi pracami :) Dwa brązy w kategorii "Large SF" i "Bust".


Feel free to look into other relations from this event and see you next year.
Zapraszam do prześledzenia innych relacji z tej imprezy i do zobaczenia za rok.

Paints of War
Painting Buddha
Tau Empire
PINATWAR
Escape Plan
fallenSUN
ZetCraft


Have fun painting,
ARBAL