My workshop. | Coloured Dust

Sunday, November 23, 2014

My workshop.

For the last week my workshop take transformation. Seriously, I made the repair and reconstruction of one of the rooms. A few days of work and another two spent on organizing accumulated "junk". I decided to share with you how it looks now.

Przez ostatni tydzień w moim warsztacie dokonywała się swoista transformacja. Poważnie mówiąc dokonałem remontu i przebudowy jednego z pokojów. Kilka dni pracy w tym dwa spędzone na porządkach w zgromadzonych gratach. Postanowiłem podzielić się z Wami tym jak wygląda teraz moje miejsce pracy. Przy okazji dołączę tym wpisem do "Figurkowego Karnawału Blogowego".The changes are quite large. I moved the desk from the window in front of the wall. And so I paints in the evenings so daylight is not the most important. Lamp VELLEMAN VTLAMP6 provides me with excellent lighting. Temporarily resigned from the paint hangers. I've decided to reduce the amount of paints to a minimum

Zmiany są całkiem spore. Przestawiłem biurko spod okna na wprost ściany. I tak maluje wieczorami więc światło dzienne nie jest najważniejsze. Lampka VELLEMAN VTLAMP6 zapewnia mi doskonałe oświetlenie. Zrezygnowałem chwilowo z wieszaków na farby. Postanowiłem zredukować ilość podręcznych farb do niezbędnego minimum.


On the desk I set racks and "Brushes and Tools Holder" from HobbyZone.pl. Also invested in a new chair to less hurt my back and neck. On the windowsill there are three, large plastic containers with less used materials such as sprays.

Na biurku ustawiłem stojaki na farby oraz stojak na pędzle od HobbyZone.pl. Zainwestowałem również w nowe krzesło by mniej bolały mnie plecy i kark. Na parapecie za firaną widoczne są trzy, duże, plastikowe pojemniki z mniej używanymi materiałami malarskimi jak np. spraye.


I've secured the desk by OLFA's A2 size mat.
Blat biurka zabezpieczyłem matą firmy OLFA o rozmiarze A2.


My old but still working compressor hid on the windowsill next to the desk. I put compressor on special vibration-absorbing rubbers. Three-meter air hose hid at the back of the desk. I use a pressure regulator directly in airbrush so I do not need easy access to the compressor. The main idea was to hide all the cables and wires.

Mój stary ale ciągle działający kompresor ukryłem na parapecie obok biurka. Kompresor postawiłem na specjalnych gumach pochłaniających drgania. Trzymetrowy wąż doprowadzający powietrze ukryłem z tyłu biurka. Używam regulatora ciśnienia bezpośrednio w aerografie więc nie potrzebuję łatwego dostępu do kompresora. Głównym założeniem było schowanie wszystkich kabli i przewodów. 


Years of accumulated materials to create scenic bases, chemistry and other paints hid in two large drawers under a cabinet. These drawers are available at  fingertips.

Zgromadzone przez lata materiały do tworzenia podstawek, chemię modelarską i pozostałe farby ukryłem w dwóch, dużych szufladach pod gablotą. Szuflady te mam dostępne na wyciągnięcie ręki.


For the safety of my clothes, at work I use a apron. Apron is made from a special material. There is no option to even the strongest chemicals leaked on my clothes. This apron will soon be available in the offer of HobbyZone.pl.

Dla bezpieczeństwa moich ciuchów, w czasie pracy używam fartucha ochronnego. Fartuch ten jest wykonany ze specjalnego materiału. Nie ma opcji by nawet najsilniejsze środki chemiczne przedostały się na moje ubranie. Fartuch ten będzie niedługo dostępny w ofercie firmy HobbyZone.pl.Well, now the most important thing. I got rid of the old cabinet in favor of a completely new glass cabinet, made completely under my project.

No i teraz najważniejsza rzecz. Pozbyłem się starej gabloty na rzecz całkowicie nowej, zrobionej całkowicie pod wymiar.


I have now 8 shelves (including 5 glass). The depth and width of the cabinet is 60 cm. So now I have a lot of room for my collection of figurines and trophies. At the top I put two boxes with figurines waiting for paint and pedestals.

Dostępnych mam teraz 8 półek (w tym 5 szklanych). Głębokość i szerokość gabloty to 60 cm. Mam więc teraz sporo miejsca na moją kolekcję figurek i trofea. Na samej górze umieściłem dwa kartony z figurkami czekającymi na pomalowanie oraz piedestałami.


The two lower shelves in the cabinet, take my armies for Warhammer Fantasy. I don't play for a long time but I have models. More and more often thinking about selling them.

Dwie dolne półki w gablocie, zajmują moje armię do Warhammer'a Fantasy. Nie gram już od dawna ale modele pozostawiłem. Coraz częściej rozmyślam o ich sprzedaniu.


Showcase is illuminated by cold LEDs. The LEDs are mounted in the sidewalls. Are hidden in the white aluminum profiles.

Gablota jest podświetlana diodami LED o zimnej barwie światła. Diody są zamontowane w bocznych ściankach. Ukryte są w aluminiowym profilu o kolorze białym.


And the coolest thing. The light in the display cabinet have the remote control. Mounted system also allows to smoothly adjust light output (dimmer). In the evening, the cabinet meets the additional function - lights in the room :)

I najfajniejsza rzecz. Światło w gablocie jest włączane za pomocą pilota. Zamontowany układ pozwala również regulować płynnie moc świecenia (ściemniacz). Wieczorem gablotka spełnia więc dodatkowo funkcję lampki w pokoju :)


Certainly, some things will be shanged in the new workshop. During operation, for sure I will find that I have to improve the ergonomics of painting :) I hope you like my new "studio" :)

Z pewnością kilka rzeczy zostanie przestawionych w nowym warsztacie. W czasie pracy na pewno okaże się, że będę musiał poprawić ergonomię stanowiska malarskiego :) Mam nadzieję, że podoba się Wam moje nowe "studio" :)Have fun painting,
ARBAL