How to make a realistic snow effect? | Coloured Dust

Sunday, December 7, 2014

How to make a realistic snow effect?

I have never written on my blog about how to make snow on the bases, dioramas and figurines. I haven't done this because this type of information can be found without much trouble on the Internet. Finally though I decided to complete my list of "HOW TO" with material on this topic. There are many ways to create snow. Below I'll show you one of them.

Jeszcze nigdy na moim blogu nie pisałem o tym jak wykonać śnieg na podstawkach, dioramach czy figurkach. Nie robiłem tego, bowiem takie informacje czy poradniki można znaleźć bez większego problemu w Internecie. Zdecydowałem się jednak uzupełnić moją listę "HOW TO" również o ten temat. Sposobów na stworzenie śniegu jest oczywiście wiele. Poniżej pokażę Wam jeden z nich.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.toWARNING: Wear ANSI-approved safety goggles, heavy-duty work gloves, and NIOSH-approved dust mask during use of crushed glass. Keep away from children. Be careful not to allow the glass to get in your eyes or mouth.

OSTRZEŻENIE: Podczas używania tłuczonego szkła należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI, wytrzymałe rękawice robocze i maskę przeciwpyłową zatwierdzoną przez NIOSH. Trzymać z dala od dzieci. Uważaj, aby szkło nie dostało się do oczu lub ust.


Ingredients needed to perform a realistic, melting snow:
- Crushed Glass by Secret Weapon or the PK-PRO,
Snow Powder from PK-PRO or baking soda,
- satin or matt varnish,
- an old brush,
- a container for mixing the components

Składniki potrzebne do wykonania realistycznego, topniejącego śniegu:
- Crushed Glass od Secret Weapon lub od PK-PRO,
- Snow Powder od PK-PRO lub soda oczyszczona,
- lakier satynowy lub matowy,
- stary pędzel,
- pojemniczek do wymieszania składników

How to make a realistic snow effect?

Before I move to the guidelines, please take a closer look at different type of crushed glass that I have. In the photo below you can see the Secret Weapon glass (on the left side), and PK-PRO (on the right). You see the difference?
PK-PRO glass is made from much smaller pieces. Both products can find a variety of applications.

Na początek przyjrzyjmy się dokładniej różnym rodzajom kruszonego szkła, które posiadam. Na zdjęciu poniżej z lewej strony widać szkło Secret Weapon, a z prawej PK-PRO. Widzicie różnicę? 
Szkło PK-PRO jest znacznie drobniejsze. Obydwa produkty mogą znaleźć różne zastosowanie.


This time I decided to use smaller pieces. Below closeup on the PK-PRO crushesd glass.
Tym razem zdecydowałem się użyć drobniejszych kawałków. Poniżej zbliżenie na szkło PK-PRO.


Once the choice of the glass is made, we can prepare a mixture of snow effect. I mixed together crushed glass, baking soda and satin varnish. What is important here is the choice of varnish. Satin creates the proper effect of melting snow. We may also use matt varnish. Glossy varnish is not a good choice here.

Kiedy już wybraliśmy szkło, możemy przygotować mieszankę imitującą śnieg. Zmieszałem razem kruszone szkło, sodę oczyszczoną i lakier satynowy. Istotny jest tutaj wybór lakieru. Satynowy stworzy właściwy efekt topniejącego śniegu. Możemy użyć również lakier matowy. Lakier błyszczący nie jest tutaj dobrym wyborem.

How to make a realistic snow effect?

Mix all the ingredients together. I will not give you the exact proportions. You must decide what effect you want to achieve. More glass = strongly melting snow.

Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Nie podam wam dokładnych proporcji. Sami musicie zdecydować jaki efekt chcecie uzyskać. Więcej szkła = mocno topniejący śnieg.


To put snow on the model we use an old brush. As long as the paint dries you can adjust the position of the snow on the model.

Starym pędzlem nakładamy śnieg na model. Dopóki lakier nie zaschnie możemy korygować położenie śniegu na modelu.

How to make a realistic snow effect?

Below are some photos showing how the snow looks on my model "Jon Snow".
Poniżej kilka zdjęć pokazujących jak wygląda śnieg na moim modelu "Jon Snow".

Jon Snow
Jon Snow

Snow cretaed in the above described way can be applied not only on the figurine. It suits ideally for a creation of interesting scenic bases. In the PK-PRO store one can also purchase a complete set to create such snow - PK-Model-Snow-Set.

Tak stworzony śnieg możemy użyć nie tylko na figurce. Idealnie nadaje się do stworzenia ciekawych podstawek scenicznych. W sklepie PK-PRO możecie zakupić również gotowy zestaw do stworzenia takiego śniegu - PK-Model-Snow-Set.UPDATE 03.03.2023

More than 9 years after writing this article, I checked the influence of time on several guides from my blog - The destructive power of time.... One of the observations concerned the method of making coaster badges described above. Check out this article for more photos and comments, with the most important ones below:

Po ponad 9 latach od napisania tego artykułu sprawdziłem wpływ czasy na kilka poradników z mojego bloga - The destructive power of time.... Jedno ze spostrzeżeń dotyczyło opisanej powyżej metody wykonania plakietek na podstawki. Zajrzyj do tego artykułu po więcej zdjęć i uwag a anjwazniejsze znajdziesz poniżej:If the snow was made using "mixture" based on baking soda, Unfortunately, baking soda has not stood the test of time. Most of the snow just disappeared. All that's left is snow made of crushed glass and an effect from PK-PRO. You can see it in the Jon Snow, bust I painted 8 years ago.

Jeśli śnieg wykonany został "miksturą" opartą na sodzie oczyszczonej, to soda oczyszczona nie przetrwała próby czasu. Większość śniegu po prostu zniknęła. Pozostał jedynie śnieg zrobiony z pokruszonego szkła i efektu od PK-PRO. Widać to na popiersiu Jon Snow, które pomalowałem 8 lat temu. Have fun building a "snowman",
ARBAL