INBOX045 - Shieldmaiden (Nuts Planet NP-B013) | Coloured Dust

Wednesday, March 18, 2015

INBOX045 - Shieldmaiden (Nuts Planet NP-B013)

Today we will look at the next bust from Nuts Planet - Shieldmaiden (NP-B013). It shows a viking woman. Not difficult to notice a striking resemblance to the actress Katheryn Winnick plays a Legartha in the television series Vikings.

Dzisiaj przyjrzymy się kolejnemu popiersiu od Nuts PlanetShieldmaiden (NP-B013). Przedstawia ono kobietę wiking. Nie trudno zauważyć uderzające podobieństwo do aktorki Katheryn Winnick odgrywającej rolę Lagerthy w serialu Vikings.

source: www.monstersandcritics.com
source: collider.com

Title: Shield Maiden - The Viking Age
Reference: NP-B013
Scale: 1/10th
Material: Gray Resin
No of parts: 9
Sculptor: Jun-Sik Ahn
Box Art: Myeong-Ha Ahn


Like always bust is wrapped in a hard blue box. The box is decorated with photos of painted model by Myeong-Ha Ahn.

Popiersie standardowo zapakowane jest w twardym, niebieskim pudełku. Pudełko przyozdobione jest w zdjęcia pomalowanego modelu przez Myeong-Ha Ahn.


All components are secured by thick sponge. What a shock when you open the box is a large number of parts. The shield is so large that it is barely in the box.

Wszystkie elementy zabezpieczone są grubą gąbką. To co szokuje po otwarciu pudełka to duża ilość części. Tarcza jest tak duża, że ledwo mieści się w pudełku.


The bust is made up of 9 parts.
Całe popiersie składa się z 9 części.


As I mentioned, the shield is really big. Excellent detail and texture of wood and destruction.
Jak już wspomniałem, tarcza jest naprawdę duża. Doskonałe detale, faktura drewna i zniszczenia.


Close-up on the scratches of wood and metal elements of the shield.
Zbliżenie na zniszczenia drewnianych i metalowych elementów tarczy.


Another closeup of a hand holding a shield.
Kolejne zbliżenie na dłoń trzymającą tarczę.


Details on the sword sword hilt.
Detale rękojeści miecza.


Axe and details.
Topór i detale.


Arms require little preparation before painting. You need to remove the resin infusion elbows. Will also require the removal of mould lines. These two elements are quite big so this is not a major problem.

Ramiona wymagają niewielkiego przygotowania przed malowaniem. Trzeba usunąć wlewy żywicy na łokciach. Usunięcia będą wymagały również delikatne linie podziału formy. Te dwa elementy są dość spore więc nie stanowi to większego problemu.


The body and the head is one part. Typically, the head is a separate element.
Korpus z głową stanowi jedną całość. Zwykle głowa jest osobnym elementem.


The bust is realy big (1:10 scale).
Popiersie jest narawdę duże (skala 1:10).


A few close-ups on his face. Take a look at hairs.
Kilka zbliżeń na twarz. Przyjrzyjcie się jak dokładnie zostały wykonane włosy.


You will also find lots of details on the clothing.
Wiele detali znajdziemy również na ubraniu.


The bottom of the bust requires a standard small and simple to perform correction.
Spód popiersia wymaga standardowo niewielkiej i prostej do wykonania korekty.In kit you will find an element that can help us to mount a bust on a pedestal.
W zestawie znajdziemy element, który może nam posłużyć do zamontowania popiersia na piedestale."Shieldmaiden" in all its glory.
"Shieldmaiden" w całej okazałości.


What can I say in the summary. I was not surprised given into my hands the next bust of the guys from Nuts Planet. The quality is as always stunning. As always, I can honestly recommend the kit.

Cóż mogę powiedzieć w podsumowaniu. Nie byłem zaskoczony biorąc w moje ręce kolejne popiersie od chłopaków z Nuts Planet. Jakość wykonania jest jak zawsze oszałamiająca. Jak zawsze mogę również poleci Wam ten model z czystym sumieniem.


Have fun painting,
ARBAL