Vallejo - Painting Sets (August 2015) | Coloured Dust

Sunday, August 9, 2015

Vallejo - Painting Sets (August 2015)

Today I will present you 4 new sets of paints from Vallejo. Two of them are particularly interesting. After the comments on my Facebook page, I know that many of you are waiting for this review. I hope it will be useful before deciding to buy them.

Dzisiaj zaprezentuje wam 4 nowe zestawy farb firmy Vallejo. Dwa z nich są szczególnie interesujące. Po odzewie na mojej stronie Facebook, wiem, że wielu z Was czeka na tą recenzję. Mam nadzieję, że będzie przydatna przed podjęciem decyzji o ich ewentualnym zakupie.
My previous review of Vallejo paint sets worth reading:
Moja poprzednia recenzja zestawów farb Vallejo warta przeczytania:


Special Effects Set


Vallejo Special Effects Set

Vallejo Special Effects Set

"Special Effects Set"is totally new 7 colors and "step by step" by Angel Giraldez (He paints all models for INFINITY game). This set contain the Game Effect colors a specially formulated to produce the specific qualities of blood, scabs, vomit, rust and verdings. Each color has a different chemical composition, and does not perform and react in the same manner as regula Game Color paints. The set also includes Chipping Medium for creating scratches and chips.

"Special Effects Set" to zupełnie nowe 7 kolorów i poradnik "krok po kroku" napisany przez Angel Giraldez'a (dla tych co nie znają to osoba odpowiedzialna za pomalowanie wszystkich modeli do gry INFINITY). Zestaw ten zawiera kolory Game Effects specjalnie stworzone do malowania specyficznych cech, takich jak krew, wymiociny, strupy, rdza i patyna. Każdy kolor ma inny skład chemiczny i nie zachowuje się i reaguje w ten sam sposób, jak standardowe farby Game Color. Zestaw zawiera również Chipping Medium do tworzenia zadrapań i odprysków.

Vallejo Special Effects Set
7 new Game Effects  colors and Chipping Medium.
The following new paint 72.135 Verdigris to create a patina effect. In the picture you can see that it's a completely different consistency than standard Game Color paint.

Poniżej nowa farbka 72.135 Verdigris do tworzenia efektu patyny. Na zdjęciu widać że jest ona zupełnie innej konsystencji niż standardowe farby Game Color.


In the set we have two shades of rust 72.136 Dry Rust and 72.131 Rust.
W zestawie mamy dwa odcienie rdzy 72.136 Dry Rust i 72.131 Rust.

72.136 Dry Rust
Two new paint for blood effect 72.132 Fresh Blood and 72,133 Dried Blood.
Dwie nowe farbki do efektu krwi 72.132 Fresh Blood (świeża krew) i 72.133 Dried Blood (wysychająca krew).


All paints spans into one very good "step by step" guide. In the shown examples, are used all the paints from the set.
Wszystkie farby spina w jedną całość bardzo dobry poradnik "krok po kroku". Na pokazanych przykładach zastosowane są wszystkie farby z zestawu.In summary this is a phenomenal set of paints. We get a completely new 7 colors to create special effects on our figurines. I am glad that the company Vallejo is trying to add to its offer new, more innovative products.

Podsumowując jest to fenomenalny zestaw farb. Otrzymujemy całkowicie nowe 7 kolorów do tworzenia efektów specjalnych na naszych figurkach. Cieszy mnie, że firma Vallejo stara się dodawać do swojej oferty nowe, bardziej innowacyjne produkty.

Non Death Chaos
"Non Death Chaos" is a set containing 6 Game Color paints and 2 Game Ink. The colors have been specially chosen to paint figures like Zombies, Ghosts, Monsters, Vampires and Demons.

"Non Death Chaos" to zestaw zawierający 6 farb Game Color i 2 tusze Game Ink. Kolory zostały dobrane specjalnie do malowania figurek Zombi, Duchów, Potworów, Wampirów i Demonów.


The included tutorial shows an example of using these colors on the figurine and bust. This set in conjunction with presented "Special Effects Set" can be a great combination. I think the set is attractive for gamers who have an army of models in a "Non Death Chaos" theme.

Dołączony poradnik pokazuje przykład wykorzystania tych kolorów na figurce i popiersiu. Zestaw ten w połączeniu z prezentowanym "Special Effects Set"może stanowić świetną kombinację. Myślę, że zestaw ten jest atrakcyjny dla graczy, którzy posiadają armię modeli w tematyce "Non Death Chaos".Wood & Leather


Vallejo Wood & Leather Set

Vallejo Wood & Leather Set

"Wood & Leather"  Perfectly matched colors for painting wood and leather. The only thing I miss tare washes :) In my tutorial How to paint wood? you can see how I used some of these colors.

"Wood & Leather" czyli "Drewno i skóra". Tutaj nie ma się nad czym rozpisywać. Idealnie dobrane kolory do malowania drewna i skóry. Jedyne czego brakuje mi tu do szczęścia to washe :) W moim tutorialu How to paint wood? możecie zobaczyć jak wykorzystałem niektóre z tych kolorów.

Vallejo Wood & Leather Set
"Wood & Leather" colors.

Example of using Vallejo paint to paint wood.


As a standard you will find a guide written by Angel Giraldez. With "Step by step" we will paint the wooden shield and leather items.

Standardowo w zestawie znajdziemy poradnik napisany przez Angel Giraldez. Z "Krok po kroku" pomalujemy drewnianą tarczę i skórzane elementy.


Game Air Face Painting


Vallejo Game Air Face Painting

Finally, something for which I waited a long time, a set of face skin paints designed for airbrush. Of course Vallejo already offers a set of Face Painting Set, which I described earlier. However it contained, paints from Model Color range. They require dilution when using them in airbrush. In the present set includes only the latest Game Air series colors. About paints Game Air I wrote earlier on my blog.

Wreszcie coś na co długo czekałem, zestaw do malowania skóry twarzy przeznaczony dla aerografu. Oczywiście Vallejo ma już w swojej ofercie zestaw Face Painting Set, który opisywałem już wcześniej. Zawierał on jednak farby z serii Model Color. Wymagały one rozcieńczania przy używaniu ich w aerografie. W prezentowanym zestawie znajdują się wyłącznie najnowsze farby z serii Game Air. O farbach Game Air pisałem już wcześniej na moim blogu.

Vallejo Game Air Face Painting

A set of "Game Air Face Painting" is 8 Game Air paints. Four of them are completely new colors extending Game Air palette. Paints are selected to allow as painting the face skin in two variants - male and female.

Zestaw "Game Air Face Painting" to 8 farbek Game Air. Cztery z nich to całkowicie nowe kolory rozszerzające paletę Game Air. Farby dobrane są tak by umożliwić malowanie skóry twarzy w dwóch wariantach - męskim i żeńskim.

Vallejo Game Air Face Painting

4 new Game Air colors.
The included "step by step" guide  present face painting is in two variants. The presented technique involves the use of airbrush and brush.

Dołączony do zestawu poradnik "krok po kroku" prezentuje malowanie twarzy właśnie w dwóch wariantach. Prezentowana technika obejmuje wykorzystanie aerografu oraz pędzla.


Set is noteworthy for those who want to paint the human skin on the busts or figurines face especially with the airbrush. Paint in a Game Air series  once again surprised me very positively when working with an airbrush. This set perfectly complement the Face Painting Set, providing another variant of color to the skin of our models.

Zestaw godny uwagi dla osób chcących malować ludzką skórę na twarzy popiersi lub figurek szczególnie z użyciem aerografu. Farby z serii Game Air kolejny raz bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły w czasie pracy z aerografem. Ten zestaw doskonale uzupełnia wspomniany wcześniej Face Painting Set zapewniając inny wariant kolorystyczny dla skóry naszych modeli.


Have fun painting,
ARBAL