Hydra Models (wooden bases) | Coloured Dust

Sunday, September 27, 2015

Hydra Models (wooden bases)

Today I would like to introduce you the company Hydra Models straight from Tuscany. I stumbled on it in the search for high-quality bases made from exotic wood for my busts and figurines. Hydra Models is a project of two friends.

Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam firmę Hydra Models prosto z Toskanii. Natknąłem się na nią w poszukiwaniu wysokiej jakości podstawek z egzotycznego drewna pod popiersia i figurki. Hydra Models to projekt dwóch przyjaciół.


Maurizio Fenucci
Graphic designer, who has always been a history and military miniatures enthusiast and has combined them with the appeal of the noble material par excellence: wood. A material which also has an absolutely central place in the world of collectors’ miniatures and is a vital part of every creation.Grafik, który zawsze był entuzjastą historii i militariów wojskowych i połączył je z powołania do szlachetnego materiału: drewna. Materiału, który zajmuje absolutnie centralne miejsce w świecie figurek kolekcjonerskich i jest istotną częścią każdego projektu.

Francesco Mecocci
Professional wood turner of the Florentine artisan school, has always been in love with wood. The focus of his profession has been on carrying on the Tuscan tradition of handmade products. Among other things, he has recently been the exclusive supplier of the beautiful Elisena bases, which many of you will remember.Profesjonalny tokarz drewna z florenckiej szkoły rzemieślniczej, zawsze był zakochany w drewnie. Skupiał się zawodowo na podtrzymywaniu toskańskiej tradycji ręcznie tworzonych produktów. Między innymi, był wyłącznym dostawcą pięknych podstawek Elisena, które są znane wśród modelarzy.The Hydra Models project was the result of this sincere friendship and common passion. Its aim is to transform passion into something tangible. Key point of the project is the constant search for new stylish and fashionable solutions, in order to always offer products of refined workmanship, achieving originality with a balance of shape and colour.
 Our hobbyhorse is perfection, but even here it is a combination of small imperfections that makes objects and their forms unique and exceptional.
Wood is a live material, never the same, just as craftsmanship and its processes of creation are subject to the laws of imperfection and, therefore, to uniqueness which embraces beauty, elegance, the exquisiteness of chance and unrepeatability. Hydra Models is all about.

Projekt Hydra Model był wynikiem tej przyjaźni i wspólnej pasji. Jego celem przekształcenie pasji w coś namacalnego. Kluczowym punktem projektu jest ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań stylowych i modnych, aby zawsze oferować produkty o wyrafinowanym wykonaniu, osiągnąć zbilansowaną oryginalność kształtu i koloru. Naszym celem  jest doskonałość, ale nawet tutaj jest miejsce na małe niedoskonałości, które sprawiają, że obiekty i ich formy są wyjątkowe i niepowtarzalne. Drewno to materiał żywy, nigdy nie jest taki sam, tak jak rzemiosło i jego procesy tworzenia podlegają prawom niedoskonałości. Uzyskujemy więc unikalność, która obejmuje piękno, elegancję i niepowtarzalność. Hydra modele to właśnie to wszystko.

So I decided to order a few bases. I chose the following designs for future projects - busts and figurines:
Postanowiłem więc zamówić kilka podstawek. Wybrałem następujące wzory, z myślą o przyszłych projektach - popiersiach i figurkach:

Metis MEG-S04 40x40x60h Metis MEG-S01 25x25x60h Eurybia EUO-C02 D.40x50h Eurybia EUO-C05 D.75x50h Nyx NYG-S04 40x40x60h Hypnos HYD-S04 40x40x60h Hades HAG-S03 35x35x60h Uranus URG-S04 40x40x60h


In Hydra Models webshop you will find wooden bases for military miniatures, fantasy miniatures and for other types of model making. Bases of different measurements and wood species. Each one of product is of the highest quality, designed with artisans mastery and are the result of thirty years of experience and passion in woodworking. In catalogue, you will find the bases you are looking for, perfect for making the most of your models.

W sklepie internetowym Hydra Models znajdziecie drewniane podstawki pod figurek historyczne, fantasy i pod inne rodzaje modelarstwa. Podstawki różnych rozmiarów i z różnych gatunków drewna. Każdy z tych produktów jest najwyższej jakości, zaprojektowany przez rzemieślniczych mistrzów i są wynikiem trzydziestu lat doświadczeń i pasji w obróbce drewna. W katalogu Hydra Models znajdziecie podstawki idealne pod większość modeli. After a week shipment was in my house ..
Po tygodniu przesyłka była u mnie w domu ..
Inside the box I found safely packed bases.
W środku pudełka znalazłem bezpiecznie zapakowane podstawki.


Maciek also liked it :)
Maćkowi też się spodobało :)


Each socket is individually wrapped in foil.
Każda podstawka była osobno zawinięta w folię.


The first impression after the box opening was  very positive. Basess reached me undamaged. High quality workmanship is impressive. Feel that when they was created creatow put in to them a lot of heart. As I prefer mostly black stand I bought a few to the test. They are perfect, black, smooth, slightly satin surfaces.

Pierwsze wrażenie po rozpakowaniu bardzo pozytywne. Podstawki dotarły do mnie nieuszkodzone. Wysoka jakość wykonania robi wrażenie. Czuć, że przy ich tworzeniu, włożone w nie sporo serca.  Jako, że preferuję głównie czarne podstawki zakupiłem kilka na próbę. Są idealne, czarne, gładkie, lekko satynowe powierzchnie.


Below are some examples of baess made of exotic wood.
Poniżej kilka przykładów podstawek wykonanych z egzotycznych gatunków drewna.

I must admit that the baese from Hydra Models are truly exceptional and I leave them for special projects. Certainly you will see them at my photis in the future. If you are looking for exceptional bases would recommend purchases from thet manufacturer. In Poland, at the moment it's not easy to purchase high-class baese for models and be able to choose among many types of wood.

Muszę przyznać, że podstawki od Hydra Models są naprawdę wyjątkowe i pozostawię je sobie do specjalnych projektów. Z pewnością ujrzycie je jeszcze na moich zdjęciach w przyszłości. Jeśli poszukujecie wyjątkowych podstawek to polecam zakupy u tego producenta. W Polsce, na tą chwilę nie jest łatwo zakupić wysokiej klasy podstawki pod modele i mieć możliwość wyboru spośród tylu gatunków drewna.Have fun painting,
ARBAL