From the workshop... #22 | Coloured Dust

Friday, October 23, 2015

From the workshop... #22

Autumn is always a period when I loose a love to hobby. This time of year I have a small glut of painting. Usually it takes a few weeks and everything returns to normal. This is precisely the reason why in recent weeks less of my projects was visible.

Jesień to zawsze okres, kiedy trace chęć do hobby. O tej porze roku mam już niewielki przesyt malowaniem. Przeważnie trwa to kilka tygodni i wszystko wraca do normy. To jest właśnie powód, czemu w ostatnich tygodniach pojawia się mniej moich projektów.

I did a little cleaning in the cabinet. Once in a while it is worth to clean the glass shelves. In the picture you can see part of my private collection figures. All was painted by me.

Zrobiłem niewielkie porządki w gablocie. Raz na jakiś czas warto jest wyczyscić szklane półki. Na zdjęciu widzicie część mojej prywatnej kolekcji figurek. Wszystkie pomalowałem własnoręcznie.


I took part in the Golden Vinci 2015 competition. Unfortunately I took "medal" place but gained a random prize.

Ostatnio brałem udział w konkursie Golden Vinci 2015. Niestetey nie zająłem "medalowego" miejsca ale otrzymałem losową nagrodę.


At the workshop I have also very interesting figure in 54mm scale from RN Estudio.
Na warsztacie również bardzo ciekawa figurka w skali 54mm od RN Estudio.


Also I returned to already started bust.
Powróciłem również do rozpoczętego już prędzej popiersia.


But currently I'm focus on "Saladin" bust from Nuts Planet. The face is ready. I hope you will like the final result. I'm also preparing a comprehensive "Step By Step" with the painting process of the busts.

Ale aktualnie skupiam się na popiersiu "Saladin" od Nuts Planet. Twarz jest już gotowa. Mam nadzieję, że się Wam spodoba finalny efekt. Przygotowuję również obszerny "Step By Step" z procesu malowania tego popiersia.Have fun painting,
ARBAL